Frågor och svar för privata vårdgivare

På denna webbsida publiceras frågor och svar kopplat till Millennium och privata vårdgivare. De högst trendande frågorna visas i expanderingsblocken nedan. Därefter följer en länk till sammanställning av alla publicerade frågor och svar (Excel-fil).

Tips! På Vårdskiftet finns fler frågor och svar, som gäller alla som berörs av införandet: Frågor och svar om Millennium

1. För vilka privata vårdgivare är Millennium obligatoriskt?

Millennium är enligt beslut i regionfullmäktige i oktober 2018 (§ 169, Diarienummer RS 2018-0449) obligatoriskt för

  • alla vårdgivare inom vårdvalen (LOV), vilket regleras i respektive krav- och kvalitetsbok. Det gäller cirka 200 privata vårdgivare inom Vårdval Rehab och Vårdval Vårdcentral.

  • alla vårdgivare inom LOU vid kommande upphandlingar. 
    • VGR:s nuvarande avtal med Capio Lundby Sjukhus AB går ut innan den tidpunkt då Capio Lundby Specialistsjukhus enligt tidigare tidplan skulle ha infört Millennium. Ett införande av Millennium på Capio Lundby Specialistsjukhus ingår därför i nuläget inte i den senast beslutade tidplanen.
    • Beslut av programmets ledning: Anslutning till Millennium för kommande LOU-avtal kommer att ske tidigast ett år efter FVM:s lokala tidsplan för implementering, tidigast 2025.

Utöver detta gäller följande:

  • Beslut av programmets ledning att vårdgivare enligt avtal LOL och LOF omfattas inte av programmet, utan hanteras efter.

2. När ska Millennium införas?

Millennium kommer införas i etapper, utifrån geografiskt område. Information om tidplan finns på Vårdskiftet.


3. Kommer det ske migrering av historisk vårddata?

Den information som kommer föras över maskinellt, föras över manuellt eller matas in vid vårdtillfället beskrivs i dokumentet ”Strategi för datamigrering” som kan laddas ner från Vårdskiftet.

T.ex. kommer inga diagnoser eller överkänsligheter migreras. Längd och viktregistreringar för barnhälsovård ska in. Labinformation utreds.

Lyssna gärna på vårdpodden med Jesper Poucette som förklarar varför det mesta av den patientinformation som finns i dagens journalsystem inte går att överföra till det nya systemet Millennium. Han nämner bland annat att det är svårt att föra över historisk information om patienterna. Den är olika införd och olika använd. Det gör att informationen blir osäker och inte går att använda på ett patientsäkert sätt.

 


4. Finns det möjlighet att nyttja Millennium för hela verksamheten; både offentligt och privat finansierad vård?

I avtalet mellan VGR och Cerner står det att Privata Vårdgivarna endast har rätt att använda Millennium för den del av verksamheten som är offentligt finansierad i avtal med VGR. Privata Vårdgivare som även bedriver rent privat verksamhet (som t.ex. är finansierad genom sjukvårdsförsäkring eller på annat sätt), har alltså inte rätt att använda Lösningen för den delen av verksamheten.

 


5. Kommer vi att erhålla ersättning för utbildning, bortfall av intäkter etc.?

Regionstyrelsen har tagit ett beslut kring "Uppdaterade kostnader, finansiering och regelverk för införande av Millenium (FVM Kärnsystem)" Diarienummer RS 2020-01882 om ersättning. Protokollet kan begäras ut genom att skicka ett mejl till koncernkontoret.diarium@vgregion.se.
Mer detaljer kommer tas fram av Koncernkontoret och informeras ut till Privata vårdgivare och egen VGR verksamhet.


6. Är privata vårdgivare representerade i program Millennium och i vilken form?

I januari 2020 gick vi via Primör ut och bjöd in Privata vårdgivare att som verksamhetsexperter bli delaktiga i designarbetet av kärnsystemet Millennium. Det hela resulterade i att de privata vårdgivarna tillsatte fyra verksamhetsexperter (utav 31 möjliga).

Under 2020 till april 2021 har verksamhetsexperter från privata vårdgivare periodvis deltagit i design och konfigurationsarbetet i följande roller för primärvården:
◾fysioterapeut
◾arbetsterapeut
◾medicinsk sekreterare
◾läkare.

Utöver verksamhetsexperterna tillsattes roller lokalt inför implementering, t.ex.
◾implementeringsansvarig
◾förändringsledare
◾projektledare
◾utbildningsansvarig.


7. Hur ser möjligheterna/begränsningarna ut att ansluta extern medicinteknisk (MT) utrustning till systemet?

Anslutningsmöjligheterna ser olika ut beroende på typ av MT utrustning. MT utrustning som ansluts till den lokala klienten och som uppfyller kraven över godkänd utrustning (s.k. vitlistad utrustning) och VGR:s krav på klientplattform ska fungera.

Vad gäller nätverksansluten MT-utrustning så återkommer program Millennium med besked.

För MT-utrustning som ska användas hemma hos patienten, t.ex. hemmonitorering, finns lösningar som VGR utvärderar just nu.

När vitlistan är beslutad så kommer den att bli tillgänglig.


8. Kommer NPÖ integreras?

Ja, Millennium kommer både producera och konsumera data från och till NPÖ.


9. Hur ska privata aktörer hantera Inera, vad gör vi och vad gör VGR?

Målsättningen är att de av Ineras tjänster som VGR nyttjar nås via Millennium. Avtalsfrågan är under utredning med Inera.


10. Kommer det att finnas en digitala besök modul/tjänst i Millenium?

Ja, den funktionaliteten ingår i avtalet. Hur detta ska realiseras är ännu inte riktigt klart.


Lista med alla publicerade frågor och svar

Lista med publicerade frågor och svar senast uppdaterad 2021-04-21
(Excel-fil som öppnas i nytt fönster (Explorer) eller laddas ner som fil (Chrome, Edge))

Välkommen att skicka in dina frågor till Millennium privata vårdgivare