Diabetes

 Här kommer en webbutbildning för genomförande av triangelrevision inom specialiserad öppenvård-diabetes att formas. Nationellt programråd för diabetes har tagit fram kriterier för god diabetesvård som kommer att ligga till grund för utbildning och genomförande. Under hösten 2017 kommer webbutbildningen att färdigställas. Planering för en pilot med tre verksamheter pågår.

Kriterier för God Diabetesvård

Frågeformulär del 1

Frågeformulär del 2

Utvärderingsmatris

Roller och ansvar

Kontaktlista

Så här går det till

För intresseanmälan att medverka i triangelrevision kan kontakt tas med:

Claes-Goran.Ostenson@ki.se