Intyg

Med intyg avses även utlåtanden, skriftliga svar på förfrågningar med mera av olika slag och omfattning som utfärdas på begäran av patient eller vårdnadshavare, försäkringsbolag, myndighet eller annan.

I taxan för intyg ingår förberedande arbete såsom inläsning av journaler, eventuell undersökning samt efterarbete och utskrift av intyg.

För eventuella prover och undersökningar vid till exempel laboratorium och röntgenavdelning som utförs enbart för intygets skull, tillkommer en kostnad som ska tas ut enligt fastställd prislista för respektive vårdgivare.

Vilken taxa som ska tas ut för ett intyg beräknas utifrån om det är läkare eller övrig personalkategori som utfärdar intyget. Taxan grundas även på hur lång tid som krävs för att färdigställa ett intyg. Intygen är kopplade till taxorna kort, normal, lång eller timtaxa.

Intyg med timtaxa beräknas alltid utifrån varje påbörjad 15-minutersperiod. Taxan varierar därmed beroende på tidsåtgång. 

Taxa inklusive moms Läkare Övriga
Kort 480 kr 185 kr
Normal 865 kr 340 kr
Lång 1250 kr 465 kr

Timtaxa

Timtaxa tas ut per påbörjad 15-minutersperiod               

1250 kr

310 kr

465 kr

115 kr

Moms är normalt inräknat i taxan. I de fall ett intyg är momsbefriat eller om moms ska läggas till taxan, framgår det i tabellen nedan.

Om ett intyg inte finns i förteckningen, ska avgift tas ut enligt timtaxa. Kostnad för eventuella provtagningar och undersökningar tillkommer.

Nr Åtgärd Taxa
3400 Arbete/anställning  
3400:1 Anställning

Normal
3400:2 Arbetsgivare/placering

Timtaxa
3400:3 Utlandstjänst/utlandsstudier -
Intyg för anställning/studier utomlands

Timtaxa
3440:4 Arbetsmiljöverket -
Tjänstbarhetsbedömning

Normal
3400:5 Minderårig arbetstagare -
Bedömning om arbete innebär särskild risk för minderårigs hälsa och säkerhet

Timtaxa
3400:6

Arbetsförmedlingen -
Intyg begärt av arbetsförmedlingen

Läkarintyg vid sjukdom längre än sju dagar för personer som uppbär aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning (AF00251). 

Timtaxa

 

 0kr

3400:7 Sjöfolk -
Intyg för sjöfolk

Lång
3400:8 Radiologiskt arbete -
Intyg för anställning och periodisk undersökning av personal i radiologiskt arbete

Timtaxa
3400:9 Livsmedelintyg -
Friskintyg i samband med livsmedelshantering som begärs av arbetsgivare

Timtaxa
3400:10 Tropikmedicin

Lång
3400:11 Intyg om prestationsförmåga -
Läkarutlåtande om hälsotillstånd för vissa nyanlända invandrare begärt av arbetsförmedlingen, enligt förordning 2010:409 om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

2200 kr
Moms
tillkommer
3400:12 Förstadagsintyg

Timtaxa
3401 Adoption
Adoptionsintyg för blivande föräldrar inklusive hälsoundersökning och prover.

Lång
Inklusive prover
3402 Audiogram
Endast intyg (för undersökning i förebyggande syfte se hörselprov)

Kort
3404 Deklaration, studiemedelsnämnd, Tullmyndighet
Intyg att person lider/lidit av viss sjukdom eller funktionshinder.

Kort
3410 Drogpåverkan

 
3410:1 Alkoholpåverkan -
Intyg avseende alkoholpåverkan

Normal
3410:3 Narkotikapåverkan -
Intyg avseende narkotikapåverkan

Normal
3410:4 Övriga drogrelaterade prover -
Intyg avseende övriga droger

Normal
3411 Dykare
Intyg för dykare

Normal
3412 Dödsbevis
Utfärdande av dödsbevis enligt 4 kap, §2 1 stycket Begravningslagen (1990:1144)

0 kr
3413 Dödsorsaksintyg
Intyg om dödsorsak

Utfärdande av intyg till Socialstyrelsen enligt 4 kap, §2 1 stycket Begravningslagen (1990:1144)
 

Kort

0 kr
3414

Emigration
Intyg vid emigration

Lång
3420

Flygcertifikat 
Undersökningar som krävs för att intyg enligt respektive formulär ska kunna utfärdas, exklusive kostnadskrävande undersökningar. Specialundersökningar får endast göras av godkända specialister auktoriserade av Transportstyrelsen (TSFS 2013:14).

 
3420:1

Formulär 1C -
Kan enbart utfärdas av flygläkare med undantag av segel-, ballong- och ultralätt certifikat som kan utfärdas av specialist i allmänmedicin.

Normal
3420:2

Formulär 2 -
Specialundersökning ögon ingår

Lång
3420:3

Formulär 3 -
Specialundersökning av öron, näsa och hals ingår

Lång
3420:4

Formulär 4 -
Specialundersökning av hjärta och cirkulationsorgan ingår

Lång
3421

Fallskärmshoppning -
Intyg för fallskärmshoppare

Lång
3430

Försäkringskassan
Samtliga intyg till Försäkringskassan är avgiftsfria efter beslut av regionfullmäktige (2012-02-07, §8)

0 kr
3440

Körkort mm.
TSFS 2010:125, 2012:19, 2012:65.

 
3440:1

Läkarintyg avseende körkortsansökan
Läkarintyg vid förlängning av högre behörighet
Läkarintyg medicinska villkor, t.ex. diabetes, epilepsi.
Intyg om synprövning
Särskilt intyg utfärdat av annan specialist än specialist i allmänmedicin
Intyg för styrkande av lämplighet att inneha körkort ut alkohol- och drogsynpunkt.

 

Timtaxa  samt kostnad för prover enligt prislista
3440:2 Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri

Timtaxa samt kostnad för prover enligt prislista

När besöket endast rör provtagning tas en avgift ut på 170 kr samt kostnad för prover enligt prislista.

3440:3 Bilbälte/skyddshjälm -
Intyg angående medicinska skäl för undantag från krav att använda bilbälte/skyddshjälm.
Timtaxa
3441 Abort/Sterilisering
Intyg och utlåtande i samband med ärenden hos Socialstyrelsens rättsliga råd. 
Timtaxa
3442 Patientförsäkring (LÖF) 0 kr
3443 Pensionsanstalt
Intyg att person på grund av sjukdom har varit oförmögen att arbeta. Intyget ska visas för pensionsanstalt, t.ex. Alecta, KPA, SPV för att AFA-försäkring ska betala pensionsavgiften.
Normal
3450

Rättsintyg/brottmål
Enligt lagen (2005:225) om rättsintyg med anledning av brott ska rättsintyg som huvudregeln inhämtas från:

  • Läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket.
  • Läkare kontrakterade av Rättsmedicinalverket.
  • Om det finns särskilda skäl får dock rättsintyg även inhämtas från annan läkare med tillräcklig kompetens.
 
3450:1

Rättsintyg
Gäller även psykiatriska intyg.

Timtaxa
3450:2

Misshandel
Intyg till polismyndighet angående misshandel.

Timtaxa
3450:3

Våldtäkt
Intyg om våldtäkt

Timtaxa
3450:4

Brottmål -
Rättspsykiatrisk undersökning och personundersökning.

Timtaxa
3460

Skolintyg

 
3460:1

Intyg för anpassad idrott

Intyg på grund av sjukdom
Intyg på grund av annan anledning än sjukdom

 

0 kr
Timtaxa

3460:2

Skolskjuts
Intyg för skolskjuts av medicinska skäl

Kort

3460:3

Skolprov
Intyg för skolprov

Kort

3460:4

Skolundervisning
Intyg för befrielse från skolundervisning och intyg för hemundervisning av medicinska skäl

Kort

3460:5

Utbildning ansökan
Intyg att bifoga ansökan till utbildning

Normal

3460:6

Intyg för riktad hälsoundersökning
Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar.

Timtaxa

3460:7

Undervisning särskild
Intyg för särskild undervisning

Timtaxa

3460:8

Intyg om behov av specialkost
Intyg för förskole- och skolbarn gällande behov av specialkost och ev medicinering på grund av allergi/överkänslighet eller andra medicinska skäl.

0 kr

3460:9

Intyg för byte/avbryta av utbildning på grund av medicinska skäl
T.ex. på grund av allergi, eksem eller astma

Normal

3470

Sociala intyg

 
3470:1

Bostadsförmedling
Intyg till bostadsförmedling

Kort
3470:2

Bostadsanpassning/bostad för funktionshindrad
Intyg angående anpassning av bostad. Används även vid ansökan om bostad för funktionshindrad t.ex. äldreboende, demensboende m.fl.

Kort
3470:3

Familjedaghem
Intyg för barnets behov av familjedaghem.

Kort
3470:4

Förskola
Friskintyg till förskola, sommarkoloni eller motsvarande

Kort
3470:5

Familjehem
Intyg för familjehem

Kort
3470:6

Färdtjänst
Intyg för att ansöka om färdtjänst

Timtaxa
3470:7

Hemservice/hemtjänst
Intyg om behov av social hemservice

Kort
3470:8

Socialnämnd
Intyg till myndighet i socialtjänstärenden.

Intyg till myndighet i socialtjänstärenden är avgiftsfria t.o.m. 20 års ålder.

Timtaxa
Från 21 år
3470:9

LSS-intyg
Intyg för begäran om insats enligt LSS Lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade

Timtaxa
3470:10

God man/förvaltare

0 kr
3470:11

Intyg i faderskapsärende/faderskapsmål
Intyg efter fastställande av faderskap

Timtaxa
3470:12

Faderskapstest
Utan samband med faderskapsmål

Kort
3470:13

Fordon för funktionshindrad
Intyg för ansökan om accis- och skattebefrielse eller tillstånd gällande fordon för funktionshindrad (anpassning, anskaffning)

Timtaxa
3470:14

Parkeringstillstånd
Intyg för att ansöka om parkeringstillstånd till fordon för funktionshindrad

Timtaxa
3480

Vårdintyg/omhändertagande

 
3480:1

Intyg enligt LVM

Lagen (1988:870 §9) om vård av missbrukare i vissa fall.

Intyg enligt LVM är avgiftsfria t.o.m. 20 års ålder.

Timtaxa (läkare) 1001 kr
Från 21 år

Momsbefriad taxa

3480:2

Intyg enligt LVU

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Gäller även vid förnyad prövning enligt LVU.

Intyg enligt LVU är avgiftsfria t.o.m. 20 års ålder.

0 kr
3480:3

Intyg enligt LPT

Vårdintyg enligt lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård.

0 kr
3480:4

Intyg enligt LRV

Vårdintyg enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

0 kr
3490

Resor

 
3490:1

Vård och behandlingsresor
Intyg för resa finansierad av offentlig sjukvård inom och utom landet.

Intyg på initiativ av vårdgivare
Intyg på patientens begäran

0 kr
Timtaxa
3490:2

Inställelse av resa
Inställelse av resa på grund av egen eller anhörigs sjukdom samt dödsfall 

Kort
3490:3

Flygresa vid graviditet
Intyg till resebolag för gravida gällande flyg

Normal
3490:4

Schengenintyg
Intyg vid resa med narkotikaklassade läkemedel från Sverige till annat Schengenland utfärdas avgiftsfritt av apoteken eller av vårdgivaren i samband med förskrivningen. 

0 kr
3499

Övriga intyg

 
3499:1

Blodgruppering
Provtagning och intyg. Avgiftsfritt för blodgivare.

Kort
3499:2  Färgsinnesundersökning Kort
3499:3 Försäkringsbolag
Intyg/utlåtande till försäkringsbolag efter undersökning hälsotillstånd, skada, sjukdom eller invaliditet.
Timtaxa
3499:4

Viss smitta/sjukdom
Intyg att patient inte lider av viss sjukdom, t.ex. HIV/AIDS, MRSA, Hepatit B.
Friskintyg för visum

Kort
3499:5

Synkontroll - endast intyg
Avgift för undersökning se Synkontroll.

Kort
3499:6

Vaccinationsbefrielse
Intyg att patienten inte tål ett visst vaccin

372 kr
Momsbefriad taxa
3499:8

Tandvård

Läkarintyg angående STB (särskilt tandvårdsbidrag)

Läkarintyg angående F-tandvård (funktionsnedsättning)

Läkarintyg angående N-tandvård ( nödvändig tandvård)

Kort

3499:9

Intyg om någons vård
På begäran av den som vårdats ska intyg utfärdas enligt 3 kap § 16, Patientdatalagen (2008:355)

0 kr
3499:10

Intyg om någons intagning på sjukhus
Den som varit intagen på sjukhus ska på begäran avgiftsfritt  få ett intyg om orsaken till intagningen och om tiden för  intagningen och utskrivningen Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

0 kr
3499:99

Intyg ej specificerade
Intyg som inte finns upptagna i förteckningen.

Timtaxa