Journalkopior mm.

Regionfullmäktige beslutade 1999-04-27 § 78, att ta ut avgifter i enlighet med avgiftsförordningen. Det innebär att avgifter för journalkopior och andra kopior av allmänna handlingar ska tas ut enligt följande:

För 1-9 sidor tas ingen avgift ut. Dubbelsidig kopiering räknas som 2 sidor.

Avgiften för en beställning av 10 sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Ersättning för portokostnad ska tas ut om försändelsen väger mer än 20 gram. Eventuell avgift för postförskott tillkommer.

Avgiften för avskrift av allmän handling eller utskrift av ljudbandsupptagning är 125 kronor för varje påbörjad fjärdedels timma.

Avgiften för kopia av videobandsupptagning är 600 kronor per band och ljudbandsupptagning är 120 kronor per band.

Avgift ska inte tas ut av andra myndigheter, vårdinrättningar, privata vårdgivare eller massmedia.

När en patient begär ut sina journalkopior är avgiften maximerad till 300 kronor oavsett vilken hälso- och sjukvårdspersonal som fört journalen.

Om en vårdgivare, efter upprättad vårdkontakt, bedömer att det finns behov av att rekvirera journalkopior ska detta göras efter patientens medgivande.

Endast en avgift tas ut om en beställning vid ett och samma tillfälle avser flera journaler hos en vårdgivare.

Avgift för CD-skiva med röntgenbilder är 250 kronor (momsfri avgift).

Vid utlämnande av journalkopior ska mervärdesskatt inte tas ut, enligt Skatteverkets ställningstagande, dnr 131 415747-13/111.

Administrations- och portoavgift tas inte ut av enheter inom regionen, av annan myndighet om begäran är en del i dess myndighetsutövning, av konsortiet för patientförsäkringen eller av försäkringsbolag som företräder landstinget/regionen.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Enligt artikel 15 i GDPR har en patient rätt att veta vilka personuppgifter som behandlas inom hälso- och sjukvården. Informationen ska ges till patienten när denne så begär genom ett så kallat registerutdrag. Uppgifter i journalen som patienten inte får ta del av på grund av sekretess ska undantas. Begäran om registerutdrag ställs till berörd styrelse eller förvaltning inom VGR.

Utlämnande av registerutdrag är avgiftsfritt. Vid utlämnande av eventuell journalkopia tas avgift ut enligt de regler som gäller för utlämnande av journalkopia.