Allmänt om hälsovård

Till hälsovård räknas hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg. Som regel betalar en patient den faktiska kostnaden för åtgärder som inte har samband med sjukdom. Taxorna har beslutats av Västra Götalandsregionen utom i de fall där reglering sker enligt lag och förordning.

Taxorna för hälsoundersökningar, vaccinationer och intyg omfattas inte av högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård.

Om läkare vid besök som rör hälsoundersökning eller intyg konstaterar eller misstänker sjukdom och ytterligare undersökningar utförs i samband med besöket, ska taxa tas ut både för hälsoundersökningen/intyget och patientavgift för läkarbesöket på grund av sjukdomen.

Om patienten endast remitteras till annan läkare kommer avgift för remissbesöket att tas ut som för ett nybesök.

Vid återbesök med anledning av konstaterad sjukdom, misstanke om sjukdom eller skada ska patientavgift tas ut som för sjukvård.