Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård innebär att en patient inte ska betala mer än 1 400 kr under en 12-månadersperiod. Betalda patientavgifter och fakturor som patienten har betalat eller ännu inte har betalat ska räknas in i högkostnadsskyddet. Patienten ska informeras om regler för högkostnadsskydd och frikort.

Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid.

Sedan mars 2018 har alla vårdgivare möjlighet att ansluta sig till eFrikort som innebär automatisk registrering av betalda och fakturerade patientavgifter samt automatskapat frikort. Då alla vårdgivare inte är anslutna innebär det två olika sätt att hantera högkostnadsskydd och frikort på.  

Vårdgivare anslutna till eFrikort

Patientavgifter registreras digitalt och beräkning av högkostnadsperioden görs automatiskt för vårdgivare som är anslutna till eFrikort. Patienten ska vid behov få ett utdrag över de patientavgifter som finns registrerade. Sammanställningen kan uppvisas vid besök hos icke-ansluten vårdgivare eller vid sjukvårdsbesök i annan region.

Hos en ansluten vårdgivare ska patienten få hjälp med registrering av betalda patientavgifter från en vårdgivare som inte är ansluten.

Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård omfattar patientavgifter för:

  • läkarvård (offentlig vård och offentligt finansierad vård)
  • sjukvårdande behandling (offentlig vård och offentligt finansierad vård)
  • tandvård som ges till hälso- och sjukvårdens patientavgifter
  • inkontinensartiklar för vilka regionerna tar ut avgift (inom Västra Götalandsregionen tas ingen avgift ut) (personkrets: brukare med eget boende)
  • gränsöverskridande vård beviljad av Försäkringskassan enligt SFS 2013:513.

Det som inte får räknas in i högkostnadsskyddet är avgifter för sluten vård, hälsovård, förebyggande vård, företagshälsovård, intyg, vaccinationer m.m. Avgifter för uteblivet besök, sent återbud, egenavgifter för sjukresor samt egenavgifter för kommunal sjukvård får inte heller räknas in.

Rätt till högkostnadsskydd har den som:

  • är folkbokförd i Sverige
  • har rätt till vårdförmåner i Sverige som EU-, EES-medborgare eller medborgare från Schweiz
  • pensionärer med svensk pension bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz
  • svenska studenter som studerar i ett annat EU/EES-land eller Schweiz och som genomgår en studiestödsberättigande utbildning eller som har utbildningsbidrag för doktorander
  • omfattas av sjukvårdskonvention.

Patienter kan logga in på 1177.se för att se hur mycket de har betalat, om de har frikort och hur länge det gäller.

Särskilda regler för barn
Barn under 18 år i samma familj har ett gemensamt högkostnadsskydd. Barnen kan antingen ha var sitt högkostnadskort eller ett gemensamt kort. Eftersom barnen kvalificerar sig gemensamt för ett frikort ska registreringarna på barnens högkostnadskort räknas ihop. Med barn i samma familj menas biologiska barn, adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn.

Vid utfärdande av frikort ska barnen ha var sitt frikort. Även nyfödda barn i en familj där de äldre syskonen har frikort har rätt till ett eget frikort.

Observera att barn inte betalar patientavgift vid besök inom Västra Götalandsregionen.