ACG - adjusted clinical groups

ACG är ett verktyg som tagits fram för att beskriva hälsotillstånd i befolkningen, men som också kan användas för att fördela sjukvårdsresurser utifrån förväntad vårdtyngd.

Mer information om ACG

ACG bygger på hypotesen att de diagnoser som har registrerats under en tidsperiod bakåt i tiden avgör individernas sjuklighet och behov av vårdinsatser framåt i tiden. Bedömningen kan utgå ifrån diagnoser som har registrerats inom delar av eller hela hälso- och sjukvården.   

Verktyget är utvecklat vid Johns Hopkins University i USA och används över hela världen.

Inomregional användning av ACG

Västra Götalandsregionen införskaffade ACG-verktyget för att använda det för beräkning av en andel av ersättningen till de vårdcentraler som bedriver vård inom ramen för Vårdval Vårdcentral. I den kontexten beräknas vårdtyngden utifrån diagnoser som registrerats vid vårdcentraler inom vårdvalet under en period om 18 månader.

Då relevant och korrekt diagnosregistrering är en förutsättning för att denna komponent i ersättningsmodellen ska fungera så som det var tänkt har utbildningar på temat genomförts vid några tillfällen.    

Film 1 ADG-ACG

Film 2 ACG och diagnoskodning

Film 3 Diagnoskodningsmönster och medicinsk revision

Inomregional uppföljning av ACG

Inom Västra Götalandsregionen finns en mindre arbetsgrupp som tidvis arbetar mer fokuserat med ACG och som följer utvecklingen såväl regionalt som nationellt och internationellt. 

Gruppen har sammanställt några rapporter som beskriver möjliga användningsområden.

ACG-rapport 2011

ACG-rapport 2014