Barnmorskemottagning

Det är få saker som förändrar livet så mycket som att bli förälder och graviditeten kan vara starkt motiverande för livsstilsförändring hos blivande föräldrar. En väl sammansatt kost och en ökning av den fysiska aktivitetsgraden tillhör de åtgärder som har störst positiv effekt på hälsan. Råd om matvanor under graviditeten bör fokusera på den gravida kvinnans hälsotillstånd, på det växande barnets behov och på att etablera goda matvanor i familjen.

Målsättning

 • Att främja en hälsosam viktutveckling genom att behålla eller etablera goda mat- och motionsvanor
 • Hälsofrämjande åtgärder riktade mot målgruppen förväntas även ha positiv effekt på övriga familjemedlemmar
 • Att ge adekvat och gravidanpassad  rådgivning om kost och fysisk aktivitet vid vårdkontakter på BMM
 • Att förhindra kraftig viktuppgång under graviditet
 • Att kunna erbjuda kontakt med instanser som kan erbjuda riktade åtgärder till riskgrupperna  

Åtgärder

 • Att tidigt under graviditet eller vid besök på preventivmedelsmottagning erbjuda information om goda kostvanor och fysisk aktivitet
 • Att fastställa BMI vid inskrivning på BMM eller vid preventivmedelsrådgivning
 • Att använda motiverande samtal för att stötta berörda kvinnor att reflektera över förändringar som kan leda till en hälsosam vikt och livsstil  
 • Kostrådgivning
 • Rådgivning angående differentierad viktuppgång utifrån BMI
 • Regelbundna viktkontroller under graviditeten
 • Hänvisning till graviditetsanpassade råd och stöd avseende lämplig fysisk aktivitet, med hjälp av till exempel  Livsstilsmottagning/Hälsotek eller FaR®
 • Extra fokus på vikt, kost och motion vid eftervårdsbesöket

Kunskapsstöd för mödrahälsovården

Uppföljningsmått

 • BMI i början och efter graviditeten
 • Viktutveckling under graviditeten via upprepade vägningar under graviditeten
 • BMI vid preventivmedelskonsultation
 • Vikt vid eftervårdsbesöket, 8-12 veckor efter förlossningen

Samarbets- eller samverkanspartner

 • Vårdcentral
 • Livsstilsmottagning/Hälsotek eller dylikt
 • FaR®-samordnare
 • Barnhälsovården (vid överrapportering från BMM-BVC)
 • Fysioterapeut/Rehab

Studier bekräftar effekten av förbättrade levnadsvanor

Det finns starka vetenskapliga bevis för att satsning på levnadsvanorna kost och fysisk aktivitet kan reducera viktuppgången under graviditeten och underlätta återgång till normal vikt efter förlossningen. Vissa studier pekar på fysisk aktivitet som starkast bidragande faktor och andra på att kosten har störst betydelse. Flera studier betonar att det är just samverkan mellan de bägge faktorerna under en gynnsam och förändringsbenägen period av kvinnans liv som är den viktigaste orsaken till lyckat utfall.I en studie som genomfördes på BMM i Göteborg (VIKTiga mammor), där interventionen innehöll råd om kost och fysisk aktivitet, extra besök hos barnmorska och möjlighet till dietistkontakt, samt aktiv hänvisning till Hälsotek och träningsanläggningar, ökade kvinnorna mindre i vikt under graviditeten, jämfört med gravida som inte var med i projektet.

Flera studier betonar att det är just samverkan mellan de bägge faktorerna under en gynnsam och förändringsbenägen period av kvinnans liv som är den viktigaste orsaken till lyckat utfall.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier