Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Alkohol

Broschyrer/material på svenska kan beställas via Marknadsplatsen. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut.

Broschyrer/material på svenska kan beställas via Marknadsplatsen. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut.

Här finns information, definitioner, identifiering, metoder, risker och rekommenderade åtgärder. För fördjupad information läs kunskapsstöd – Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Vuxna med ett riskbruk av alkohol har kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. I Sverige uppskattas 19 % av männen och 12 % av kvinnorna ha ett riskbruk av alkohol. 5,5 % av männen och 3 % av kvinnorna ha ett beroende. Alkohol påverkar alla vävnader i kroppen och hög alkoholkonsumtion är epidemiologiskt förknippat med cirka 200 olika sjukdomstillstånd. Känsligheten för alkoholens effekter varierar mellan olika personer men kan också variera för en person över tid och beroende på omständigheter.

Definition av riskbruk

Riskfylld alkoholkonsumtion definieras utifrån två olika riskmått; den totala veckokonsumtionen och intensivkonsumtion. Riskfylld alkoholkonsumtion definieras enligt följande med referens till antal standard glas som motsvarar 12g alkohol.

Riskbruk av alkohol föreligger vid högkonsumtion, det vill säga när:

  • en man dricker mer än 14 standardglas per vecka
  • en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka

Riskbruk av alkohol föreligger även vid intensivkonsumtion, det vill säga när:

  • en man dricker 5 standardglas vid ett och samma tillfälle
  • en kvinna dricker 4 standardglas vid ett och samma tillfälle

Ett riskbruk av alkohol innebär för vuxna en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död.

För gravida kvinnor definieras all alkoholkonsumtion som riskbruk.

Högriskgrupper och särskilda tillstånd

För vissa grupper är riskbruk av alkohol mer riskfyllt och för dem är det särskilt angeläget med stöd för att minska alkoholkonsumtionen. Det gäller unga vuxna (18-29 år) och personer med kronisk smärta och/eller sjukdomar som depression/ångest, schizofreni, högt blodtryck, blodfettsrubbningar, övervikt/fetma, hjärt-kärlsjukdom, leverpåverkan, hudsjukdom och cancer.

För gravida är allt bruk av alkohol ett riskbruk, även kvinnor som försöker bli gravida ska få information om att avstå från alkohol. Riskbruk hos föräldrar eller vårdnadshavare till spädbarn- och småbarn innebär utöver samma risk som för andra vuxna dessutom en risk för försämrad tillsyn och omvårdnad av barnet.

Personer som ska genomgå en operation.

Personer som ska genomgå en operation och har ett riskbruk av alkohol har en ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med operationen och i efterförloppet jämfört med de som dricker måttligt eller avstår helt. Om man avstår helt från alkohol 4-8 veckor före och efter operation har man i stort sett eliminerat den ökade risken för komplikationer.

Utredning/identifiering

Samtalet om alkoholvanor ska ske utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt för att öka individens möjlighet att öka kontrollen över sin egen hälsa och förbättra den. Frågan om alkohol tas upp med alla patienter där det är relevant för besöksorsak

Alkoholvanor och behov av rådgivning kan identifieras med olika verktyg som AUDIT eller AUDIT-C. För att undvika stigmatisering är det en fördel att använda AUDIT i kombination med andra livsstilsfrågor om exempelvis matvanor och fysisk aktivitet. Bedömning om ett riskbruk föreligger görs alltid i samtalet med patienten utifrån resultatet på frågeformuläret eller annat verktyg.

Samtala med patienten om motivation till förändring, använd gärna värderingsfrågor och skalor som mått på patientens förändringsbenägenhet (länk till motivation och skalor). Journalför patientens alkoholvanor. Erbjud stöd enligt rekommenderad insats. För vissa grupper är bruk av alkohol mer riskfyllt än för andra och det är särskilt angeläget att ge dessa grupper stöd och hjälp att minska alkoholkonsumtionen.

AUDIT är ett frågeformulär för identifiering av problematiska alkoholvanor; inte ett diagnostiskt instrument för alkoholberoende. Frågeformuläret är särskilt avsett för tidig identifiering av riskabel alkoholkonsumtion, frågorna avser alkoholvanor under den senaste tolvmånadersperioden.

AUDIT-C utgörs av de tre första frågorna i AUDIT och är ett screeninginstrument för att identifiera riskbruk av alkohol. Vid poäng som tolkas som riskbruk rekommenderas personen att fylla i hela AUDIT-formuläret.

Behandling/rådgivande samtal vid riskbruk av alkohol

Rekommenderad insats: Rådgivande samtal

Den allmänna rekommendationen är att vuxna med riskbruk av alkohol bör erbjudas rådgivande samtal. För vuxna och unga vuxna (18-29 år) rekommenderas också webb- eller datorbaserad rådgivning. Enkla råd kan utgöra det första steget som leder vidare till ett rådgivande samtal. Patienten ska erbjudas råd och stöd utifrån sin situation och sitt individuella behov. All rådgivning bör göras med ett hälsofrämjande och personcentrerat förhållningssätt.

Vårdprocess och vårdnivå

Rådgivande samtal om alkohol bör kunna ges av samtliga vårdgivare. För patienter i behov av särskilt eller ytterligare stöd är primärvården första instans vid riskbruk av alkohol. Om problematiska alkoholvanor uppmärksammas kan patienten remitteras till primärvården eller hänvisas till kommunens alkoholrådgivning. Vid mycket problematiska alkoholvanor kan patienten remitteras till eller få hjälp att kontakta specialistvård för beroende.

Ebba Linderoth

Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-07-11 15:43