Matvanor

Här finns information om och definitioner av hälsosamma och ohälsosamma matvanor och identifiering för risker och rekommenderade åtgärder. För fördjupad information läs kunskapsstöd – Levnadsvanor, sjukdomsförebyggande metoder och hälsa.

Maten har stor betydelse för människans hälsa, välmående och prestationsförmåga, på kort sikt och lång sikt. Med hälsosamma matvanor är sannolikheten större att behovet av näringsämnen tillgodoses, samtidigt som goda matvanor kan skydda mot vissa sjukdomar. Ohälsosamma matvanor kan däremot ge en kraftigt förhöjd risk för sjukdom, sänkt livskvalitet och förtida död. Ohälsosamma matvanor ökar risken att drabbas av fetma, hjärt-kärlsjukdom, typ 2-diabetes och vissa cancersjukdomar.

Definitioner

Definition – hälsosamma matvanor

Hälsosamma matvanor är när energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform och måltidsmönster svarar till individens behov. Den allmänna rekommendationen för att motverka kostrelaterade sjukdomar är Livsmedelsverkets kostråd.

Definition – ohälsosamma matvanor

Ohälsosamma matvanor definieras som matvanor där energiintag, näringsintag, livsmedelsval, tillagningsform eller måltidsmönster inte motsvarar individens behov. Ohälsosamma matvanor kan innebära både ett för stort eller ett för litet intag av näringsämnen eller livsmedel i förhållande till det individuella behovet.

Riskgrupper och särskilda tillstånd

För några grupper är ohälsosamma matvanor mer riskfyllda än för andra. Personer med hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck, blodfettrubbningar, diabetes, stort bukomfång, övervikt, fetma, schizofreni, depression/ångest och demens.

Ohälsosamma matvanor under graviditeten innebär, utöver samma risk som för andra vuxna, att kvinnan riskerar en alltför kraftig viktuppgång under graviditeten. Det i sin tur ökar risken för graviditetsdiabetes, havandeskapsförgiftning och förlossningskomplikationer som kan få hälsokonsekvenser för barnet. Det kommer också allt fler uppgifter som tyder på att den gravida kvinnans matvanor och övervikt kan påverka hälsan hos barnet i vuxen ålder.

Utredning

För att kartlägga vilken typ av rådgivning patienten bör ha kan kostindex och/eller screening för undernäring användas. Enskilda kostfaktorer kan inte värderas separat, bedömningen ska därför grunda sig på den sammantagna värderingen av frågorna. Kostindexet fångar dem med störst behov att förändra sin matvanor. Utredningen bör kompletteras med BMI, midjeomfång och en fördjupad bedömning med kostanamnes och kostdagbok. Frukostfrågan ligger utanför kostindex och ger ett mått på måltidsordning och planeringsförmåga.

Kartläggning av en persons matvanor sker bäst genom samtal och frågeställningar som:

Hur ser dina matvanor ut? Vill du berätta? Vet du hur dina matvanor påverkar din hälsa? Vill du veta mer? Får jag berätta? Vad upplever du är bra och dåligt med dina matvanor? Skulle det vara möjligt för dig att ändra dina matvanor på något sätt?

Behandling

Rekommenderad insats: Kvalificerat rådgivande samtal

Legitimerad vårdpersonal med god kompetens inom området mat och hälsa, eller legitimerad dietist för en dialog med personen samt anpassar åtgärderna efter ålder, hälsa, risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier. Samtalet är teoribaserat och strukturerat och personalen ska, utöver ämneskunskapen, ha utbildning i den metod som används, exempelvis Motiverande samtal (MI) eller Kognitiv beteendeterapi (KBT).

För förändring av matvanor krävs i många fall regelbunden uppföljning. Enkla råd kan dock utgöra det första steget i en rådgivning som leder vidare till ett kvalificerat rådgivande samtal.

Vårdprocess och vårdnivåer

Samtliga rådgivningsnivåer inklusive kvalificerat rådgivande samtal utförs inom såväl primärvården som inom specialistsjukvården.

Om patienten remitterats för behandling med kvalificerat rådgivande samtal är den vårdnivå som genomför behandlingen ansvarig för att följa upp resultatet. Uppföljning ingår som en naturlig del av det kvalificerade rådgivande samtalet. Patienten återremitteras därefter till ordinarie vårdgivare.

Livsstilsformulär

Matvanor

Matvanor

Matvanor - Arabiska

Matvanor - Persiska

Matvanor - Somaliska

Eating Habits - English

Tolkningsstöd

Tolkningsstöd för frågor om matvanor

Broschyrer/material på svenska kan beställas via Marknadsplatsen. Alla översatta broschyrer ska laddas ner och skrivas ut.

Ebba Linderoth

Handläggare, annan
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2018-06-04 13:01