Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beviljade projekt

Andra utlysningsdelen


Patientnytta med elektrodteknik i syfte att förbättra kritiska funktioner vid ryggmärgsskada,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Undersöka på vilket sätt inopererade elektrodsystem har förbättrat livet för personer med ryggmärgsskada samt vilka utmaningar behandlingen har inneburit för personen och för organisationen. Informationen är en del av beslutsunderlaget till att implementera denna behandling i Sverige.

Min webbsida, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Projektet syftar till att hitta en digital lösning för att göra barn och ungdomar mer delaktiga och engagerade i sin vård.

Mobil substitutionsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Syftet med projektet är att öka tillgänglighet för patienter som har substitutionsbehandling genom att utveckla en mobil mottagning. Förhoppningen är också att kunna minska riskerna för patienterna genom att kunna erbjuda behandling på fler platser.

Scanner och 3D skrivare för att tillverka hand- och fingerortoser/skenor, Sjukhusen i Väster, 100 000 kr.
Att använda scanner och 3D-skrivare för att tillverka ortoser/skenor på ett effektivare sätt än nuvarande teknik och arbetssätt.
Målet är att kunna tillverka ortoser med bättre kvalitet, mer miljövänligt material och på snabbare tid.

Föräldraresan: digitalt verktyg för trygghet i föräldraskapet, ett sätt att främja folkhälsan, Närhälsan, 96 824 kr.
Utveckla ett internetbaserat föräldrastödsprogram för att vid behov förstärka traditionellt föräldrastöd inom primärvården. Syftet är att öka upplevelse av föräldraförmåga och trygghet i föräldraskapet genom att reflektera angående förhållningssätt och attityder i samspelet med barnet i ett individanpassat, digitalt föräldrastödsprogram.

DigiFysASP - ett digifysiskt AntiStressProgram via 1177 vid stressrelaterad psykisk ohälsa, Regionhälsan, 100 000 kr.
DigiFysASP är en digifysisk rehabilitering, en ny metod och nytt arbetssätt. Innovationen erbjuder lättillgänglig vård som förväntas ge nytta på flera nivåer: patient-, vårdgivare-, organisation-, samhälls- och miljönytta.

Ultraljudsundersökning av axel vid primärbedömningar av inremitterade patienter till SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000 kr.
Genom att fysioterapeut undersöker axelpatienter med ultraljud är förhoppningen att på sikt åstadkomma: förbättrad axeldiagnostik, effektivare vårdprocess och minskat behov av MR-undersökningar. Projektet kommer under 2021 fokusera på att uppnå tillräckligt hög kvalitét på ultraljudsbedömningarna. 

Utveckling av en webbapplikation för värdering av muskelstyrkemätning - fortsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Barn med språkstörning - stöd från logopeden, Skaraborgs sjukhus, 87 500 kr.
Utvärdera införandet och effekten av introducerande föräldrautbildning till vårdnadshavare som har barn med språkstörning. Utvärdera digitalt stödprogram på 1177. Sprida innovationen vidare till andra logopedimottagningar. 

BUSKenMedicinskt beslutsstöd för undersköterskor vid larmcentral, Regionhälsan, 100 000 kr.

Din säkerhet på sjukhus - implementering med patienten i fokus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Inom SU och VGR har ett informationsblad och en kortfilm om patientsäkerhet tagits fram med fokus på personcentrerad vård och förebyggande av vårdskador. Utmaningen framöver och syftet med aktuellt projekt är framförallt vidareutveckling samt implementering och digitalisering av patientsäkerhetsinformationen.

Tillgängliggöra föräldrainformation inom BHV via digitalisering, Regionhälsan, 100 000 kr.
Främja tillgänglighet till information, delaktighet och möjlighet till förberedelse genom att utveckla digital information om barnhälsovård, på en regional del av 1177, till alla föräldrar, på enkel svenska, översatt till vanliga språk. Ett hälsohäfte för föräldraburen information kommer att utarbetas.

Behovskartläggning av nytt arbetssätt med hälsocoacher inom öppenvården, psykiatri psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Detta projekt syftar till att genomföra en behovskartläggning för att identifiera behov och utvecklingspotential av ett nytt arbetssätt med hälsocoacher inom öppenvården psykos. Planen att utvärdera arbetssättet genom att kartlägga patient- och personalbehovet samt identifiera dess utvecklingspotential.

Implementering av internet-KBT för vuxna i primärvården- en jämförelse mellan organisationsformer, Närhälsan, 99 023 kr.

Förutsättningar för införande av drönare i den prehospitala larmkedjan i VGR, Regionhälsan, 100 000 kr.

Artificiell Intelligens och Virtual Reality - Digital konflikthanteringssimulator inom psykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 90 000 kr.
Psykiatriska Akutsjukvården på Östra Sjukhuset, Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatrin Rågården och Psykiatri Beroende på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att genomföra en behovsanalys och utvärdering av VR-simulatorn för träning och utbildning inom konflikthantering i psykiatrin.

Legala förutsättningar vid införande av RPA-lösningar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Vem är var? Person och lokalorganisering i psykiatrisk öppenvård, Sjukhusen i Väster, 100 000 kr.

Utveckling av verktyg för hantering och analys av stora informationsmängder i klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Förstudie: Digitalisering av beslutsträd – mot mer automatiserad tandvård, Folktandvården Västra Götaland, 100 000 kr.
Det finns nu ett analogt beslutsträd som hjälper receptionen med hur de skall boka in akuta patienter. Syftet är att se om detta behöver/kan utvecklas till ett digitalt verktyg för att underlätta för receptionisterna och behandlarna. Målet är en mer effektiv tandvård. 

Hemmonitorering av patienter med akut myeloisk leukemi, Skaraborgs Sjukhus, 100 000 kr.
Projektet ”Hemmonitorering vid akut myeloisk leukemi” är ett nytt arbetssätt vid Hematologienheten, Skövde. Genom att skicka hem patienter med mätsensorer ska det bli lättare att få in rätt patient i rätt tid till sjukhus efter cytostatikabehandling vid infektion. 

Första utlysningsdelen

 
IMål – utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 800 000 kr.
Effektivisera processen för ätstörningsbehandling genom förkortad vårdtid och förbättrade behandlingsresultat samt öka trygghet för användaren genom tillgång till redskap i mobilen.
 
DigiFysASP – ett digifysiskt AntiStressProgram via 1177 vid stressrelaterad psykisk ohälsa, Regionhälsan, 500 000 kr.
Öka tillgängligheten för Antistressprogram (ASP) och ersätta fysiska besök med digitala. Den digitala lösningen kombineras med fysiska besök.
 
Tidig familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel i VGR, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 060 000 kr.
Syftet är att minska oro hos dessa familjer. Utifrån det numera framtagna stödprogrammet för föräldrar till barn med medfött hjärtfel är syftet att utvärdera, implementera och sprida det.
 
Intensiv sväljrehabilitering via digital plattform, Sjukhusen i Väster, 500 000 kr.
Att fler patienter ska kunna erbjudas intensiv sväljträning med en evidensbaserad metod. Detta genom att utveckla ett digitalt träningskoncept för patienter med dysfagi.
 
IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr.
Har tagit fram en digital fotundersökning för diabetespatienter för att minska amputationer och fotsår. Syftet är nu att fortsatt arbeta med implementering av den.
 
Introducing the Virtual clinic and remote monitoring in children with Cystic Fibrosis, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr.
Implementera och utvärdera digitala vårdbesök och patientgenererad hälsodata som komplement till fysiska vårdbesök för barn med cystisk fibros. Implementering sker via en nationell prospektiv multicenterstudie som pågår och leds av Göteborgs pediatriska CF-center.
 
Etablering av ett center för virtuell operationsplanering och 3D-printing inom handkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 000 000 kr.
Utveckling av ett centrum för virtuell operationsplanering och 3D-printing som i nuläget avgränsar sig till handkirurgi. Syftet är att utvärdera gentemot extern leverantör av 3D-printade modeller.
 
Delia – patientkontakt och styrning i första kontakten med primärvården för psykisk ohälsa, Närhälsan, 182 250 kr.
Att färdigutveckla den plattform som byggts i SoB, utvärdera arbetssätt/processer på Vårdcentraler samt undersöka möjligheter för automatisering av mailgenerering till dessa patienter genom RPA.
 
Logoped i BVC-team, Centrumpraktiken Kungälv, 100 000 kr.
Minska remissflöden/förkorta vårdkön till logopedenheten genom tidigare upptäckt av barn med språkstörning. Syftet är att få ett större material att utvärdera, sprida kunskap till andra BVC, utvärdera samt implementera.
 
Digital lösning för uppföljning av medicinändringar av psykiatriska läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 496 000 kr.
Utvärdera om en app kan underlätta uppföljning av läkemedelsjustering eller nyinsättning av antidepressiva. Syftet är att öka följsamheten, förbättra behandlingsresultat samt spara tid och resurser.
 
Implementering av innovativa deep learning-verktyg för lesionssegmentering i neuroradiologisk praxis, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 100 000 kr.
Att implementera ett segmenteringsverktyg i VO radiologins verksamhet samt utvärdera hur verktyget används i klinisk miljö och hur effektiva de använda implementeringsprocesserna är.
 
Mobil röntgen som diagnostisk informationsöverföring vid nära vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 000 000 kr.
Testa och utvärdera möjligheter för att genomföra röntgenundersökning i patientens hemmiljö (fokus på fallskador). Projektet ska mätas genom patientdata, tidsvinster, beläggningsgrad, kostnadseffektivitet, ökad kunskap, ökad samverkan i vårdkedjan etc.
 
AR-teknik inom anestesisjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 800 000 kr.
Fortsätta undersöka om AR-teknik (smarta glasögon) kan förbättra patientomhändertagandet och öka säkerheten inom anestesisjukvård genom att visualisera information i användarnas synfält.

Digital plattform som möjliggör stöd- och kommunikation vid reumatisk sjukdom, Södra Älvsborgs Sjukhus, 500 000 kr.
Avser att bygga upp en digital plattform i SoB för digital kommunikation med reumatismpatienter. Syftet är att få en snabbare och enklare kommunikation med en ökad tillgänglighet.
 
Autumn Leaves – automatisk falldetektering och digitalisering optimerar fallskadeprocessen för äldre, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Syftet är att reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för fallskador hos äldre. Detta genom snabbare handläggning med automatiskt larm och informationsöverföring från fallincident till omsorg, prehospital larmcentral och ambulans.
 
Colaborativa robotar i sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 000 000 kr.
Utifrån förstudie arbeta vidare med att se hur robot med computer vision kan identifiera smutsigt gods, med syftet att öka kvaliteten och bli mer effektiv.
 
Hjärtbuss VGR – en innovativ vårdmodell för nära specialistvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 630 000 kr.
Ska genomföra första fasen av ett innovationsprojekt vars långsiktiga syfte är att utveckla en ny, innovativ vårdmodell. Vårdmodellen kommer utgöras av en mobil klinik, som kommer erbjuda avancerad diagnostik samt specialistsjukvård nära patientens hemmiljö.
 
Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24 timmar efter inskrivning med hjälp av AI, Södra Älvsborgs Sjukhus, 1 000 000 kr
Fortsatt implementering för att säkerställa att det predikterade PUD går att använda som en naturlig del i arbetssätten på avdelningarna. Syftet är också att studera om det går att skapa mer generella modeller som kan prediktera PUD för flera avdelningar. 
 
Prehospitalt ultraljud "PAULUS-projektet", Skaraborgs Sjukhus, 397 000 kr.
Fortsätta undersöka användarvänligheten och nyttan med prehospitalt ultraljud (med fokus på lungor). Ambitionen är dels att bredda till SU för att få in mer data, dels att utreda möjligheterna till bildöverföring.
 
Smittspårning med hjälp av administrativ robot, Södra Älvsborgs Sjukhus, 1 000 000 kr.
Att avlasta smittspårningen i sjukhusmiljö i realtid. Detta genom automatiska data och systemanalys via robot.

Utveckling av en datorstödd automatisering, RPA, för uppföljning av patienter med aortasjukdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 275 000 kr.
Målet är att använda RPA för att automatisera uppföljningen av patienter med aortasjukdom, med syftet att frigöra tid för vårdpersonalen. Ska undersöka regulatoriska förutsättningar för att komma vidare.
 
Utveckla process för att modellera och 3D-printa individanpassade ortopedtekniska hjälpmedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 290 000 kr.
Införa 3D-printing av ortopedtekniska hjälpmedel i VGR:s ortopedtekniska avdelningar, genom en speciell mjukvara. Hinder och möjligheter undersöks i projektet samt skrivande, test och utvärdering av add-onet (miniprogram i programmet).
 
Behovskartläggning: dietistens pedagogiska verktyg för kvalificerat rådgivande samtal, Regionhälsan, 100 000 kr.
Undersöka om ett digitalt verktyg med individanpassad sammansättning av bilder på mat/portionsstorlekar kan användas för att uppnå ökad patientdelaktighet och bättre kommunikation mellan dietist och undernärda sköra äldre.
 
Perkutan behandling av triggerfinger – enklare för patienten, billigare för sjukvården, Sjukhusen i Väster, 90 000 kr.
Vill införa en, för svensk sjukvård, ny behandling av triggerfinger som ska underlätta för patienten och spara pengar för vården. I lokalbedövning delas förträngning i fingret med hjälp av en nål.
 
AI-övervakning av patienter med risk för falltrauma inom slutenvården på Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Akutmedicin och geriatrik vill minska risken för falltrauma i slutenvården för att minska lidandet för patienter och spara pengar i vården. I ett första steg kommer en omvärldsanalys kring befintliga lösningar att göras.
 
Dyspne-utredning inklusive Fokus-eko, fortsatt implementering och effektutvärdering, NU-sjukvården, 100 000 kr.
Ska genomföra effektutvärdering inför eventuell vidare implementering och spridning till sjukhus och primärvård, med fokus på exempelvis förklaring på symptom, kommunikation till remittenter, kostnad.
 
Digitala biomarkörer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Syftet är att bygga en kunskapsbas kring dagens användning av digitala biomarkörer, och framtida möjligheter med tekniken, för att underlätta innovation och implementering inom området i VGR.

Upplevelseverkstad för elever årskurs 8, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 61 350 kr.
Starta ett samarbete mellan förvaltningen och två utbildningsverksamheter med syfte att väcka unga människors intresse för yrken inom hälso och sjukvård, och öka antalet ansökningar till utbildningar inom området.

Colaborativa robotar i sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Genomföra en förstudie/Proof of Concept för att robotisera och automatisera processen att syna dikat gods och lägga galler.

Möjlighet att vacuumförpacka riskavfall vid amalgamhantering på tandklinik, Folktandvården, 100 000 kr.
Kartlägga vilka åtgärder som tandvården förväntas ta till i samband med insamling av amalgam kontaminerat engångsmaterial, samt ta fram prototyp för vacuumpåse som uppsamlingskärl.

En förstudie om monitorering av inneliggande patienters status med biosensor, Södra Älvsborgs sjukhus, 97 000 kr.
Utreda möjligheten att använda biosensorer för att följa inneliggande patienters status främst vitalparametrar, aktivitetsnivå och lägesförändringar.

Kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv, Sjukhusen i väster, 100 000 kr.
Utveckla en app för kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv, som tillgodoser kunskap om kvinnokroppen, rättigheter samt sexuell- och reproduktiv hälsa genom hela livet.

Utveckling av en robotiserad automatiseringstjänst (RPA) för patienter med amiodaronebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Vid långtidsbehandling med amiodarone genomförs regelbundna blodprovskontroller. För att effektivisera rutinen ska en algoritm, med hjälp av RPA-teknik, tas fram för underliggande beslut baserat på rutinfall.

System för automatiserad, strukturerad domänspecifik omvärldsbevakning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Ta fram system för automatiserad, strukturerad och domänspecifik omvärldsbevakning – med syfte att alla vårdens verksamheter och professioner ska kunna följa den snabba förändring som sker inom hälso- och sjukvården.

DIALOG+ i svensk psykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Dialog+ har utvecklats, testats och använts sedan länge inom psykiatrin i London. Projekt syftar till att anpassa det till svenska förhållanden, ta vara på våra tidigare lärdomar och testa det i praktiken. 

Konversations UI – Chatbot för samtalsterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Skapa en samtalsterapi-chatbot med syftet att erbjuda personer med mild ångest eller depression möjligheten att hantera sina symptom samt kartlägga sina känslor med hjälp av konversations-UI.

Webutbildning om långvarig smärta för all vårdpersonal i Västra Götalandsregionen, Närhälsan, 100 000 kr.
Ta fram en nätbaserad basutbildning som riktar sig till all vårdpersonal inom alla vårdnivåer och professioner som träffar patienter med långvarig smärta i VGR.

Prehospitalt ultraljud, Skaraborgs Sjukhus, 100 000 kr.
Testa och utvärdera ny teknik i ambulansen: undersöka vilken nytta ambulanssjuksköterskor skulle ha av att kunna använda ultraljud vid bedömning av patienter.

Fotspåret – Göteborg till Skaraborg. 2.0, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99900 kr.
Optimera omhändertagandet av fötter för patienter med diabetes typ 2 (fortsättningsansökan).

Min webbsida, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Genom en webbsida erbjuda barn och ungdomar en personcentrerad vård och göra dem mer engagerade i och medvetna om sin diagnos. 

Virtual Reality för att testa kognitiv funktion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
utveckla en prototyp för testning av kognitiv förmåga med hjälp av VR-teknik.

Utveckling av en webbapplikation för värdering av muskelstyrkemätning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Värdera muskelsvaghet hos patienter (barn) genom att jämföra med befintligt referensmaterial kring muskelstyrkemätning hos typiskt utvecklade barn.

Hemmonitorerad rehabilitering med hjälp av en exergamingstrategi - genomförbarhetsstudie, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Projektet koncentrerar sig på genomförbarhetsfasen och inkluderar 3-4 patienter med KOL som testar en ny rehabiliteringsmetod. 

Förbättrad sjukskrivningsprocess, fortsättning, Närhälsan, 100 000 kr.
Uppföljning, utveckling och förbättring av rutiner kring patienter som söker vård för psykisk ohälsa.

Tidig familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utvärdering av en psykosocial intervention (CHIP-Infant) för föräldrar till barn med medfött hjärtfel med syfte att bearbeta sorgen till att engagera sig i ett aktivt och positivt samspel med barnet.

Granskande uppföljning av projekt Optimal vårdnivå, Södra Älvsborgs sjukhus, 77 952 kr.
Optimal vårdnivå är ett nytt koncept där patienten, efter bedömning av vårdbehov, kan få behandling och vård i hemmet i stället för att transporteras in till sjukhus.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 800 000kr.
En digital smärtskola för patienter som lider av långvariga smärttillstånd. Innehållet ska kunna användas som förbehandling före en planerad rehabiliteringsperiod.

Scanner och 3D skrivare för att tillverka hand- och fingerortoser/skenor, Närhälsan, 550 000kr.
Ny teknik för att tillverka ortoser/skenor på ett effektivare sätt än nuvarande teknik och arbetssätt inom rehabilitering.

Logoped i BVC-team, Centrumpraktiken Kungälv, 500 000kr.
Införa logopeder i BVC-team för att kunna ge råd kring språkstimulans, påbörja behandlande insatser för barn med uttalssvårigheter, samt ge information kring AKK (tecken och bilder).

Ultraljudsundersökning av axel vid primärbedömningar av inremitterade patienter, Södra Älvsborgs sjukhus, 492 000kr.
Förbättra diagnostik, snabba på vårdprocessen för patienter med axelbesvär, samt minska behovet av att använda magnetresonansundersökning (MR) för att diagnostisera patienter med axelbesvär.

Främja hälsa med digital vård genom Machine Learning vid stressrelaterad ohälsa – implementeringsfas, Närhälsan, FoUU-centrum Fyrbodal, 1 499 000kr.
Erbjuda ett lättillgängligt digitalt verktyg för patienters egenvård kring stress och för vårdpersonal i deras behandlingsarbete vid stressrelaterad ohälsa.

Ett unikt verktyg för att påvisa nervcellsskada som påverkar hjärnan – analys av proteinet NFL i blod, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 500 000kr.
Ny metod i klinisk rutinverksamhet där man med ett enkelt blodprov kan påvisa hjärnskada hos patienter.

Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi - vårdpersonal och patient, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 725 000kr.
Implementera framtagen applikation för att ge förutsättningar till ökad patientdelaktighet och möjliggöra digital interaktion inom kontexten operation/anestesi, både preoperativt och postoperativt.

Minska tidig återinskrivning i heldygnsvården med maskininlärning: utveckling och implementering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 500 000kr.
Utvärdera, vidareutveckla och testa AI, samt skapa ett beslutsstöd baserat på detta.

SUCCCE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
Utvärdera ny teknik i form av smarta glasögon som har potential att bidra till förbättrat patientomhändertagande, lugnare arbetsmiljö samt ökad patientsäkerhet på operationsavdelning. 

Digitala vårdmöten i logopedi för patienter med stroke eller neurologisk sjukdom, Sjukhusen i väster, 303 500kr.
Utöka möjligheten för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård att kunna ta del av logopediska insatser via digital lösning.

Digital lösning för uppföljning av medicinändringar av psykiatriska läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 95 000kr.
Utvärdera om SENO-applikationen (en digital plattform för uppföljning av nyinsatta läkemedel inom psykiatrin) kan öka följsamhet kring läkemedelsbehandling, förbättra behandlingsresultat, samt spara tid och resurser för patienter och personal.

Munhälsa vid rättspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
I samarbete med Folktandvården genomföra en behovsanalys kring patienternas verkliga behov kopplat till munhälsa, samt kartlägga på vilket sätt patienterna vill ta del av insatser.

Digitalt föräldrastöd via 1177 till barn med tal- och/eller språkstörning, Skaraborgs Sjukhus, 770 000kr.
Utveckla, färdigställa och implementera ett digitalt föräldrastöd.

Ett AI-baserat beslutssupportsystem för individualiserad MS-behandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 940 000kr.
Utveckla ett AI-baserat beslutssupportsystem för att förbättra terapivalet vid behandling av MS, samt möjliggöra individualisering av behandlingen.

FRAMSIM - Framtidens Simulering, Skaraborgs sjukhus, 1 040 000kr.
Testa användningen av tekniken Augmented Reality (AR) för att förbättra och ge en bättre miljö för träning och inlärning hos hela traumateamet SkaS.

Implementering och utvärdering av det digital biopsykosociala behandlingsprogrammet "IKBT vid migrän", Närhälsan, 98 000kr.
Utvärdera implementeringen av programmet genom att utveckla en organisatorisk vårdkedja och utvärdera upplevelser samt effekter av programmet.

Digitalt föräldrastöd för behandling av barn med ätsvårigheter, 521 000, Södra Älvsborgs sjukhus
Ge ett ökat digitalt stöd till föräldrar med barn som har ätsvårigheter för att främja en patientcentrerad vård, samt möjliggöra ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av vårdgivarresurser.

Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24h efter inskrivning med hjälp av AI, Södra Älvsborgs sjukhus, 1 480 000kr.
Utveckla AI för som ska prediktera och ge beräknat besked om planerat utskrivningsdatum.

Ull i ortopedtekniken, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000kr.
Utvärdera användandet av ull för att förbättra ortopedtekniska hjälpmedel.

Growthgraft, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
Utveckla och utvärdera ett graft mellan system och lungcirkulation som växer med den växande patientens kärl.

Utvärdering hur 3D-teknik kan användas för bättre och mer utvecklat träningsmateriel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 260 000kr.
Utvärdera hur 3D-teknik kan användas för att skapa bättre och mer realistiskt utbildningsmateriel.

Din säkerhet på sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utvärdering av "Din säkerhet på sjukhus", ett nytt sätt att höja patientsäkerheten och minska risk för vårdskador.

Delia - Patientdelaktighet och styrning i första kontakten med primärvården för psykisk ohälsa, Närhälsan, 100 000 kr.
Ny metod och arbetsprocess som syftar till att stärka patientens egen kraft och delaktighet i sin vård för psykisk ohälsa i primärvården.

Hur upplever barn med Cystisk Fibros och deras vårdnadshavare digitala vårdmöten på distans?, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Kartläggning av hur barn med cystisk fibros, deras vårdnadshavare, samt vårdpersonal upplever digitala vårdmöten på distans.

Implementering av 2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik, Södra Älvsborgssjukhus, 98 500 kr.

Virtuell 3D planering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Kartläggning inför ett eventuellt labb för 3D teknik, där läkare tillsammans med ingenjör ska kunna planera komplex skelettkirurgi.

Informationsöverföring som beslutsstöd vid nära vård i det icke planerade digitala vårdmötet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 999 kr.
Säkerställa förutsättningarna för informationsöverföring till högre medicinsk kompetens (HMK) i samband med nära vård i det digitala vårdmötet.

Fotspåret – Göteborg till Skaraborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 055 kr.
Optimera omhändertagandet diabetespatienter med fotproblem, öka patienternas delaktighet och att skapa en standardiserad vårdprocessen med aktörer från primärvård och specialistvård.

Digitalt verktyg för insättning av ADHD-medicin hos barn och ungdomar, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Mäta effekt av ADHD-medicin hos barn (under insättningsperioden) med hjälp av digitalt verktyg.

Testning av ny operationsmetod med Preserflo microshunt, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Testa och utvärdera en ny operationsmetod med mikroshunt i glaukomsjukvård.

Webbaserad utbildning inom reumatologi – för patienten och närstående, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Patient- och närståendeutbildning i form av digitala föreläsningar om reumatologiska sjukdomar via 1177.

Hälsolotsen – att utveckla en ny tjänst i samarbete med studenter från Hälsopromotionsprogrammet, Närhälsan, 100 000 kr.
Testa och utvärdera ett nytt samarbete mellan vårdcentralen och studenter från Hälsopromotionsprogrammet.

Mobil inläggsförsörjning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 000 kr.
En mobil lösning för att nå ut till patienter i behov av fotinlägg.

Framtidens sjukvård med portabel ultraljudsapparat, Skaraborgs sjukhus, 66 500 kr.
Testa en ny portabel ultraljudsapparat som kan kopplas till en mobil eller surfplatta, vilket ökar mobilitet och större användbarhet i vården.  

Utlysning 1:

Framtidens reception. Folktandvården, 100 000 kr.

Fortsatt beredning och behovskartläggning av IT-stöd inom kliniknära forskning och innovation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och teknik, 99 120 kr.

Digital tolkhjälp i telefonkontakt med reception. Habilitering & Hälsa, 97 100 kr.

Distansbehandling i logopedi via videolänk. Skaraborgs sjukhus, Logopedimottagningen, 100 000 kr.

Uppvärmd inandningsluft till barn med trakeostomi. Närhälsan, FoU-Södra Älvsborg, 100 000 kr.

Chatbot som komplement för frågor och svar till inneliggande patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys och projektenheten, 100 000 kr.

Motorisk bedömning och behandling av spädbarn (0-18 månader) av fysioterapeut i primärvård. Närhälsan, Tjörns rehabmottagning, 62 800 kr.

Utveckling, säkerställande och effektivisering av tandvårdens telefonrådgivning och tidbokning. Folktandvården, Uddevalla City, 100 000 kr.

Egenrond – stärka patienters upplevda delaktighet i sin egen vård. Kungälvs sjukhus, Avdelning 9, 83 907 kr.

Jag vill så Hjärna veta! Kan ANN stödja automatisering och bättre vägval (GPS) i vårdens processer. Koncernkontoret VGR, Vårdens digitalisering, 1 460 000 kr.

Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla (EBBA). Närhälsan, FoU Södra Älvsborg, 1 467 500 kr.

Utvärdering av 3D-printning för bättre och mer utvecklat utbildningsmaterial. Simulatorcentrum, 250 000 kr.

Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 750 000 kr.

Administrativa förenklingar genom RPA. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 1 493 000 kr

Logopediskt stöd och behandling för barn via 1177. Skaraborgs sjukhus, Logopedmottagningen, 430 000 kr.

Främja hälsa med digital vård genom machine learning vid stressrelaterad ohälsa. Närhälsan, FoU centrum Fyrbodal, 1 289 300 kr.

2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 398 000 kr.

MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys- och projektenheten, 986 000 kr.

Internetbaserad hjärtskola för personer med hjärtinfarkt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapi, 1 485 000 kr.

Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi -vårdpersonal och patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AN/OP/IVA, 1 360 600 kr.

VAP, Vård- och AktivitetsPlan i digital form via applikation. Södra Älvsborgs sjukhus, Infektionskliniken, 835 000 kr.

Internetbaserat behandlingsprogram för patienter med Migrän inom primärvården. Närhälsan, Ulricehamns vårdcentral, 1 046 234 kr.

Behandling av blockerade artärer i bäckenet och ljumsken med hjälp av ny hybridteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgen, 1 465 000 kr.

Utlysning 2:

Utveckling av patientdraperi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000kr.
Förbättra den fysiska miljön för patienter på avdelningen och skapa förutsättningar för en patientcentrerad rond. Målet för projektet är att vidareutveckla patientdraperiet så att det kan minska stress och oro samt skapa en bra miljö för rond vid fyrsängssalar.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000kr.
Utforma en digital smärtskola som patienter kan genomgå i hemmet. Smärtskolan är tänkt att rikta sig till patienter med långvariga smärttillstånd som är färdigutredda och har provat konventionella behandlingar utan tillräcklig effekt.

Digital plattform för att stödja barn/ungdomar med långvarig sjukdom (LST), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Undersöka behov och önskemål av e-hälsa hos barn och ungdomar med LST.

Artificiell intelligens vid diktering och utskrift av diktat inom hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 80 000 kr.
Utreda om det går att utveckla digitala hjälpmedel för att bland annat analysera text i journal med hjälp av Artificiell Intelligens (AI).

Framtidens vårdflöde - ortopedteknisk hjälpmedelsförsörjning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 575 kr.
Kartläggning av patienters och vårdgivares behov av digitala tjänster med integration med Framtiden Informationsmiljö (FVM).

Utvärdering och utökning av Stöd och behandling i Logopedi/Röst och tillgängliggörande inom VGR, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Utvärdera ”Stöd och behandling i Logopedi – röstövningar via 1177.se” och utveckla det befintliga materialet; dels se hur det kan anpassas för att göras tillgängligt för alla offentligt finansierade logopedimottagningar i Västra Götalandsregionen, och dels utöka innehållet för att passa fler patientgrupper.

Jämlik läkarvård i BUP, NU-sjukvården, 52 000 kr.
Organisationsinnovation för att tillgängliggöra läkare via digital lösning och bidra till jämlik vård.

Bella hälskydd, NU-sjukvården, 60 000 kr. Mjukt häl- och ankelskydd för sängliggande personer med ökad risk för trycksår.

Dyspne-utredning inklusive Fokus-eko som integrerad undersökning vid andfåddhetsbesvär, NU-sjukvården, 100 000 kr.
Påbörja arbetet med att skapa en ny integrerad, fysiologisk undersökning som kan diagnostisera orsaken till onormala andfåddhetsbesvär hos patienter. Målet är att ge patienter en bättre diagnostik genom att integrera olika undersökningsmetoder vid ett och samma tillfälle.

Minska tidig återinskrivning i Beroendevårdens heldygnsvård med hjälp av maskininlärning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr. Undersöka rimligheten och möjligheten att skapa en algoritm som med hjälp av Machine Learning (ML) och Natural Language Processing (NLP) kan predicera återinläggning i beroendevårdens heldygnsvård.

Karriärsjukhus SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000 kr.
Genom en förstudie undersöka förutsättningarna för innehåll och utveckling av en plattform som är ett virtuellt sjukhus där det pågår verksamhet och där besökaren fritt kan utforska sjukhusets olika kliniker och arbetsplatser. Syftet är att skapa intresse och visa alla de yrken som gömmer sig inom ett medelstort akutsjukhus för ungdomar som står inför sitt viktiga utbildningsval.

Förbättrad sjukskrivningsprocess, Närhälsan, 100 000 kr.
Implementera olika delar från relaterad forskning i praktiskt vårdcentralsarbete för att utveckla ett standardiserat arbetssätt med sjukskrivningar.

IMål - utveckling av app för unga patienter med ätstörning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utveckla en mobil-app som komplement och hjälpmedel i behandling av ätstörningar.

Genom 3D-teknik minska smärta och obehag vid tandröntgen, Folktandvården, 100 000 kr.

Högtryck på mottagningen – ett nytt sätt att bedriva hypertonivård, Närhälsan, 100 000 kr.
Via ett innovativt arbetssätt förbättra och effektivisera vård för patienter med hypertoni.

Vidareutveckling av metod för muskelträning - EMG biofeedback - vid långvarig smärta. Södra Älvsborgs Sjukhus, Neuro- och rehabilitering, 100 000 kr.

Machine learning som verktyg vid rättspsykiatrisk riskbedömning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri, 100 000 kr.
 
Vårdcentral med tilläggsuppdrag, testbädd för primärvård i Nära vård, behovsanalys. Närhälsan Färgelanda Vårdcentral,  100 000 kr.
 
iMål-Utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anorexi-Bulimimottagning, 100 000 kr.  
 
Kartläggning av föräldrars behov av information i barnhälsovården. Närhälsan, Barnhälsovården, 99 520 kr.

Digitalisering av nybesök på BUPkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP kliniken, 100 000 kr. 
 
D-Foot Ortopedteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik, 99 835 kr.

Vidareutveckling av interaktiv hemsida för patienter med svår fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dietistenheten klinisk nutrition, 99 988 kr. 
 
Digitalt terapistöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP Asyl, 97 350 kr.

Prediflow-prediktiv analys och förbättringar av flöden i akutvårdskedjan. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akututvecklingscentrum  AUC, 99 450 kr.  

D-Foot Ortopedteknik 2018  Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ortopedteknik, 97 935 kr.   

Utvärdera sensorer genom neurofysiologisk feedback vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa. Närhälsan, FoU primärvård Fyrbodal, 100 000  kr.

Artificiell intelligens och hjärnavbildning för prognos av ätstörningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva, 100 000 kr. 

Vidareutveckling av interaktiv hemsida för patienter med svår fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dietistenheten klinisk nutrition, 99 388 kr.  

Digital patientvy i psykiatrin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri 
100 000 kr.

3D-Kompetenscentrum inom sjuk- och tandvården/Västra Götalandsregionen. Folktandvården VGR Specialistkliniken för käkkirurgi, 100 000 kr.  

Implementering av teknisk lösning för patientintegritet och tidsbesparing. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 97 540 kr. 
 
Sammankoppling av aortastentgrafer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgi, 70 000 kr.   
  
Test och utveckling av avatarbaserat utbildningsstöd för personal som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP, 100 000 kr. 
 
OsStictm - superlim för brutna ben. En banbrytande teknik för fixation av komplexa frakturer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, 100 000 kr.   

Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs Sjukhus, Utvecklingsstab, 1 500 000 kr. 

Hälsocoach online. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstab, 300 000 kr  

Agilis 3.0. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Resursenhet och systemförvaltning, 1 190 000 kr.

Utveckling av radiologisk MRdiagnostik för smärtsamma ryggtillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och Teknik, 614 000 kr.

Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök. Hjälpmedelscentralen, Tjänstesektion, 445 750 kr.   
  
EBBA - Evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling till alla vårdvalsverksamheter.  Närhälsan, Fristad vårdcentral, 1 485 573 kr.

Internetbaserat stöd och behandling vid röstproblem – ökad tillgänglighet till logopedisk kompetens. Skaraborgs sjukhus, ledningsgrupp K5, 400 000 kr.   
 
MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Strategisk planering, 1 201 000 kr.
  
Patientmedverkan i Digital Smärthandläggning. Närhälsan,  FoU primärvård Västra Götalandsregionen, 1 321 500 kr.

Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, 790 000 kr.
  
Förhindra återinsjuknande: utveckling av mobilapplikation för allvarlig psykisk sjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Allmänpsykiatri läkare, 608 560 kr. 
  
ViPHS – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan. Sahlgrenska   Universitetssjukhuset, Neurosjukvården, 1 495 000 kr.

Administrativ förenkling med hjälp av datoriserade robotar. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstab, 1 500 000 kr. 
 
Identifiering av referenspunkt och placering av trycksensor i samband med invasiv blodtrycksmätning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, central intensivvårdsavdelning, 340 800 kr.  

Stickad dyna av ull för  trycksårsprevention. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 401 420 kr. 
 
VAP, Vård- och AktivitetsPlan. Södra Älvsborgs sjukhus, Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar, 500 000 kr.
 
Bärsjal för intensivvårdskrävande nyfödda barn.  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Intensivvårdsavdelning neonatal, 100 000 kr. 
  
IOSSA. Folktandvården, Kvillebäcken Allmäntandvården, 99 000 kr.    
  
Utveckling av en MR-kompatibel apparatur som möjliggör belastning av halsryggen i liggande position. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Läkare barnröntgen, barnfysiologi, 100 000 kr. 
  
Implementering av T1-mapping och  4D-Flowtekniken för applikation på  barn och vuxna med medfödda hjärtfel. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk fysik och teknik, 100 000 kr. 
  
Artificiell Intelligens för diagnostik och behandling av svårläkta sår.  Skaraborgs sjukhus, Sårcentrum, 100 000 kr.   

GrowthGraft. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnkardiologi inkl. hjärtkirurgisk vård, 100 000 kr. 
  
Avfallshanteringsvagn på operationssal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Operation, 68 500 kr.   
 
Utvärdera autonom skytteltrafik på sjukhusområde. Regionstyrelsen, eHälsa 2, 99 000 kr.

Förstudie om AI och machinelearning för automatiserade diagnoser. Regionstyrelsen, eHälsa 2, 99 000 kr. 
  
Ny typ av injektionsspruta. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Diagnostisk strålningsfysik, 90 000 kr.    
  
Reumapodden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologkliniken, område 4, 99 920 kr.   

Implementering av 3D-printade modeller av skelett för preoperativ planering samt metodik för kvalitetssäkring av dessa. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnortopeden  SU/DSBUS, 57 728 kr. 
  
Minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att använda en långverkande antimikrobiell organisk kiselförening. NU-sjukvården, Forsknings- och utvecklingsenhet (FoU), 100 000 kr. 
        
Säkerställa patientens förmåga att hantera sina läkemedel. Närhälsan, Ängabo Vårdcentral, 100 000 kr.   

Bella hälskydd. NU-sjukvården, Mäva 1, 83 500 kr.  

Prediflow – prediktiv analys och  förbättringar av flöden i akutvårdkedjan.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akututvecklingscentrum, 100 000 kr. 
  
Digitalt terapistöd vid behandling av PTSD. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP PTSD-mottagning och BUP Asylmottagning, 97 370 kr. 
  
Optimering av patientflöden opererande verksamheter. Skaraborgs sjukhus, Ekonomienhet, 100 000 kr.
  
AI som stöd för ökad tillgänglighet och delaktighet i vården av personer med medfödda funktionsnedsättningar. Habilitering&Hälsa, Förvaltningskansliet, 100 000 kr.    
  
Pedagogiska sagor för barn och vuxna med fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin barn, 100 000 kr.

Personcentrerad patientinformation i videoformat. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknisk produktionsenhet, 50 660 kr.

Klinisk implementering av internetbaserad grupprehabilitering inom Hörselverksamheten. Habilitering & Hälsa, 96 436 kr.   
 

Agilis 2.0. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 810 000 kr.
Andningsråd via en hälsoapplikation till barn. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 503 044 kr.
Automatisk igenkänning med hjälp av sensorer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 490 000 kr.
Avancerad vävnads- och blodflödeskarakterstisk. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 499 750 kr.
Beröringsfri scanning istället för gipsavgjutning. Södra Älvsborgs sjukhus, 291 000 kr.
D-Foot Ortopedteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 495 947 kr.
Egenuppföljning av avvikande Nevi. Skaraborgs sjukhus, 50 000 kr.
FAST- ett textilt antibakteriellt förband. Södra Älvsborgs sjukhus, 873 261 kr.
Formulering av depåimplantat för att förhindra återfall. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 424 000 kr.
Fysioterapi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 600 000 kr.
Förhindra återinsjuknande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Förprogrammerad vårdplanering i hemmet vid operation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 360 000 kr.
Förprogrammerad våg för kontrollräkning av narkotika. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 32 500 kr.
Hälsocenter. Södra Älvsborgs sjukhus, 1 397 494 kr.
Identifiering av referenspunkt och placering trycksensor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 150 000 kr.
Likvordynamisk undersökning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 285 000 kr.
Markörväst. Skaraborgs sjukhus, 490 500 kr.
Mobil tolkning för ambulanspersonal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 490 000 kr.
Mobil överföring av mätvärden. Södra Älvsborgs sjukhus, 500 000 kr.
MyFoot Diabetes. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 142 650 kr.
Närhälsan FoU primärvård. Närhälsan, 500 000 kr.
Närsjukvårdsteamet 2.0 Västra Skaraborg. Skaraborgs sjukhus, 528 500 kr.
Planeringsfas till Multimottagningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 200 000 kr.
Samskapad digital dagbok. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 685 090 kr.
Simulering av hjärtstopp för bättre överlevnad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 872 500 kr.
Smarta alarm: en innovation för ljudmiljö på IVA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 447 800 kr.
Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg. Folktandvården, 586 600 kr.
Termografi för kartläggning av vensjukdomar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 160 000 kr.
ULMA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 360 000 kr.
Utredning av hepatit C-infektion på en substitutionsmottagning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 422 000 kr.
Utveckling av algoritm för cytostatika, kolorektalcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 532 000 kr.
Utveckling av interaktiv hemsida för patienter med fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 450 000 kr.
Utveckling av radiologisk MR-diagnostik för ryggtillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 499 500 kr.
Validering av Neuromotos. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
ViPHS- Videostöd i den prehospitala strokekedjan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Ökad möjlighet till kommunikation för patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 275 000 kr.
Ökad patientmedverkan i Hepatit-C vården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 300 000 kr.
Öron- Näsa- Hals- och Käkkirurgi. NU-sjukvården, 500 000 kr.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 14:26