Beviljade projekt

Projektbeskrivningar

Nedan kan du läsa om de projekt som beviljats medel från Innovationsfonden. Texterna på den här sidan har projektgrupperna själva formulerat.

2024

Andra utlysningsdelen

HAI-Halvera Amputationer och fotsår med AI-prediktion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 94 628 kr

Ta första stegen i innovationsresan mot halvering av amputationer genom att utforska behov av nya processer med målet att: sorterar ut vilka riskfaktorer för fotsår som är viktigast att identifieras och att utveckla behandlingsstöd vid behandling av fotsår.

Nytt modernt bedömnings- och beslutsstöd vid CTG-tolkning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

CTG används för fosterövervakning. Metoden är mycket komplex och trots flertalet utbildningsinsatser fortsätter feltolkade CTG-kurvor att orsaka fosterskador

Neurofeedbackträning för svårbehandlade patienter med stressrelaterad ohälsa vid Vårgårda vårdcentral, Närhälsan, 99 852 kr

Projektet syftar till att undersöka användbarheten och förutsättningarna för att integrera neurofeedback i en vårdcentrals behandlingsupplägg. Genom neurofeedbackträning kan patienter förbättra sin förmåga att hantera stress. Därigenom är det möjligt att uppnå positiva behandlingsresultat för flera stressrelaterade hälsoproblem.

Förbättrad informationsdriven vård även i primärvården: framväxten av AI inom primärvården i VGR, Regionhälsan, 100 000 kr

Projektet syftar i denna fas till att identifiera de områden där behoven av AI inom primärvården är störst. Utvärdera tekniska möjligheter i VGR för att införa AI samt utforska befintliga AI-implementeringar inom primärvården både nationellt och internationellt.

Barn och ungdomar med funktionella somatiska symtom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar till att öka kunskapen om barn och ungdomar med funktionella somatiska symtom och förbättra omhändertagandet av patientgruppen på Drottning Silvias barnsjukhus. Tillsammans med den tvärprofessionella arbetsgruppen kommer ett nytt koncept tas fram.

SvLc VGR utvecklar kartstöd och ser över kommunikationsverktyg för samverkan med mobila team i VGR, Regionhälsan, 100 000 kr

Att utveckla ett kartstöd som underlättar arbetet att identifiera lämplig resurs utifrån patientens geografiska position samt det geografiska områdets tillgängliga resurser. Utöver det testa och utvärdera olika kommunikationssystem med mobila team, däribland RAKEL för att se om det kan bidra till mer effektiv kommunikation mellan SvLc och mobila team.

Drönarbevakning för en tryggare rättspsykiatrisk verksamhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 97 000 kr

Verksamheten vill undersöka möjligheten om vi kan ta hjälp av drönare i automatiserad områdesbevakning av sjukhusområdet (rättspsykiatri) och använda drönare som "first responder" vid olika typer av larm från sjukhuset/sjukhusområdet (16 ha). Vi ser också stora vinster med att få en tryggare utomhusmiljö för patienter och medarbetare.

Eliminera hepatit C - en innovativ vårdprocess för beroendevården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Kronisk infektion med hepatit C-virus kan på sikt orsaka skrumplever och levercancer. Sedan tio år finns läkemedel som botar patienten på tolv veckor. Trots detta är infektionen fortfarande vanlig bland personer som använder droger. Målet med detta projekt är att ta fram en ny vårdprocess så att fler får tillgång till behandling.

Adaptiv fysioterapi- utveckling av förändrade digitala arbetssätt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Detta projekt ska utveckla förändrade digitala arbetssätt inom adaptiv fysioterapi där sensorer används för att monitorera patienternas funktion .
Adaptiv fysioterapi förväntas ge en mer personcentrerad rehabilitering vilket gynnar patientupplevelse, patientsäkerhet och utfall av rehabiliteringen samt bättre nyttjande av resurser samt ökad produktivitet.

LAGOM, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Vi strävar efter att utveckla ett hälsofrämjande vårdprogram som erbjuder jämlik, relevant, enhetlig och högkvalitativ vård och omsorg. Målet är att minska den kardiometabola risken hos personer med allvarlig psykisk sjukdom, främja förbättringar i livskvalitet och stödja utvecklingen av hälsosamma levnadsvanor.

Kartläggning av svårigheter att gå och stå efter stroke, Skaraborgs sjukhus, 99 543 kr

Stroke leder ofta till nedsatt rörelseförmåga. Det är oklart vari svårigheterna består hos den enskilde personen. Vi vill kartlägga omfattningen, graden och typen av påverkan på gångförmågan för att på sikt kunna identifiera patienter som efter stroke kan vara hjälpta av en närmare bedömning och behandling, inkluderande ortopedisk operation.

VR-Smärtlindring: Innovativ Vård för Endometriospatienter på Gynekologisk Akutmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet planerar att implementera VR-glasögon med avslappningsprogram på gynekologiska akutmottagningen för att hjälpa patienter med stark smärta, särskilt de med endometrios. Målet är att lindra smärta och minska psykologisk stress hos dessa patienter. Användningen av VR förväntas förbättra patientupplevelsen och smärtlindringen.

Thorax-hemma, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

För patienter med ytlig infektion i operationssår som behandlas med negativ tryckbehandling kan sjukhusvistelserna ofta vara mentalt påfrestande och långvariga. Thorax Sahlgrenska vill erbjuda delvis hembaserad vård till denna patientgrupp för att öka patienternas livskvalitet samt förkorta sjukhusvistelserna.

En strukturerad vårdkedja för patienter med plötslig hjärtklappning - Supraventrikulär takykardi, Skaraborgs sjukhus, 79 420 kr

Projektet syftar till att genom samverkan mellan primärvård och specialistvård arbeta fram en strukturerad och sammanhållen vårdkedja för patienter med plötslig hjärtklappning (supraventrikulär takykardi).

Larm, information och kommunikation; en utredning om krisstödets förutsättningar och behov, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar till att undersöka behov och strategier vid de regionala krisstödsorganisationerna. I dagsläget används i princip samma metoder sedan många år tillbaka, det vill säga telefonkedjor, fax, listor över resurspersoner och åtgärdskort i pappersformat. Det är mycket svårt att få en övergripande helhetsbild över insatser och resurser.

Effektivare utredningsprocess Minnesmottagningen, Sahlgrenska Universitessjukhuset, 100 000 kr

Till Minnesmottagningen kommer patienter för utredning av tidig och/eller komplex demenssjukdom. Inom de närmaste åren väntas inflödet av nya patienter öka. Mottagningen behöver därför effektivisera sin utredningsprocess för att kunna utreda fler patienter snabbare än idag. I projektet ska ett koncept för en sådan utredningsprocess tas fram och prövas.

Delaktighet i smärtbehandling. Utveckling av verktyg som stödjer personcentrerad vård (PAS-SAP), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 92 590 kr

Långvarig smärta är ett komplext tillstånd. På smärtcentrum (Sahlgrenska universitetssjukhuset) arbetar ett tvärprofessionellt team på specialistnivå mot personcentrerad smärtbehandling. I samarbete med patienter, vårdpersonal och chefer syftar vi på utveckling av digitala och /eller analoga verktyg som stödjer personcentrerad vård.

Robotic process automation, RPA, för bevakning av lab, remiss, tidbokning och röntgensvar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar att ta fram en automatisk funktion för olika bevakningar av lab, remiss, tidsbokning och röntgensvar för patienter som är under utredning avseende gynekologisk cancer. I nuläget görs detta manuellt av flera personalkategorier. Produkten kommer kunna användas på flertalet kliniker inom SU och tillika översättas i nya journalsystem.

Implementering av ett psykosocialt e-hälsoverktyg för ungdomar med kraniofaciala diagnoser, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Idag saknas resurser för att kunna möta behovet av utseende-relaterat psykosocialt stöd hos ungdomar med kraniofaciala diagnoser. En implementering av det befintliga och beprövade e-hälsoverktyget Ung Face It kan stötta vården i att bemöta psykisk ohälsa, framför allt ångestsymtom, i den här patientgruppen.

Varför kommer de inte? - Om killar/unga män och ungdomsmottagningen, Regionhälsan, 100 000 kr

Vi önskar få svar på varför få killar/unga män söker vård på ungdomsmottagningen (UM). Vi vill genomföra en fördjupad omvärldsanalys, där vi tittar på aktuell forskning, tidigare erfarenheter och liknande pågående projekt. Dessutom vill vi genomföra en behovsanalys i dialog med killar/unga män, UM-medarbetare och chefer, samt andra professionella aktörer.

RPA Bevakning Röntgentid och Röntgensvar inom Öppenvården Kirurgi/Östra, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 50 840kr

Behov av automatisering av en i dagsläget manuellt hanterad bevakning av röntgentider och röntgensvar. Den manuella hanteringen är tidskrävande och tidsödande men i dagsläget nödvändig för den fortsatt handläggning av patientens vårdförlopp, ett stort behov av automatisering föreligger.

SeeMe: Barns behov i samband med besök på sjukhus, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr

SeeMe kommer undersöka barns upplevelser i samband med besök på sjukhuset, med fokus på besök utanför barnkliniken. SeeMe kommer beakta barn i olika åldrar, och inkluderar även barn som inte är patienter utan besöker sjukhuset som medföljande till förälder eller som besökande till en annan patient.

Trygga kvinnor i primärvården- gynekologiska/kvinnorelaterade besvär på rätt vårdnivå, Privata vårdgivande bolag, 100 000 kr

Kartlägga varför kvinnor i så låg utsträckning söker primärvården för sina gynekologiska/kvinnorelaterade besvär.

Förbättrad somatisk hälsa bland personer i LARO, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Personer med beroendesjukdom saknar tillgänglighet till somatisk vård på rätt nivå.

Multimodal Parkinson vård nära patienten i avancerat sjukdomsskede, Sjukhusen i Väster, 97 465 kr

Parkinsonteam träffar digi-fysiskt svårsjuka patienter med Parkinsons sjukdom på sina boenden.

Första utlysningsdelen

Interprofessionell Prehospital Videobedömning (IPV), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 750 000 kr

Projektet vidareutvecklar, testar och utvärderar mobila videokonsultationer mellan ambulanspersonal och andra specialister och professioner inom vården. Detta skapar ett brett underlag för analys och lärande om ett nytt sätt att arbeta inom ambulanssjukvården såväl som hos respektive vårdaktör för att nå en mer jämlik och patientsäker vård.

Dietistens bildverktyg - prototyp och testning, Regionhälsan, 150 000 kr

Utarbetande och testning av ett digitalt verktyg/bildbank för patient och dietist att använda i samtalet. Bilder på mat i specifik mängd; enkla mellanmål som läggs in i en individuell plan förväntas öka förståelsen och motivationen till ett ökat intag hos äldre med undernäring. Patient och personal tar del av bildplanen via patientportal eller journal.

Vidareutveckling och implementering av BMM online- en digifysisk barnmorskemottagning, Regionhälsan 859 000 kr

Vi vill utveckla och implementera en digital barnmorskemottagning som ökar tillgängligheten för våra invånare, minskar väntetiderna för preventivbesök, även de fysiska. Skapar en mer jämlik vård och möjlighet att i alla våra barnmorskeområden i VGR kunna erbjuda ett första graviditetsbesök inom en vecka.

Stöd och behandling vid läpp-käk-gomspalt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 74 000 kr

Vi har utvecklat en logopedisk plattform för stöd och behandling anpassat till barn födda med läpp-käk-gomspalt och deras vårdnadshavare. Där finns information samt behandlingsstöd avseende tal och kommunikation. Utvärdering av befintlig plattform har inletts. Komplettering och färdigställande sker under hösten. Implementering i VGR ska göras våren 2024.

Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling, Koncernkontoret, 650 000 kr

Vid strålbehandling för bröstcancer riskerar man oönskad strålning på hjärtat, vilket undviks via särskild andningsteknik som ökar avståndet mellan bröstkorg och hjärta. Detta är svårt för patienten och kräver övning. Projektet ska utveckla en prototyp som möjliggör träning i hemmet via en sensor och app som liknar det verkliga upplägget på kliniken.

Mobil substitutionsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr

Med hjälp av en mobil sjukvårdsmottagning och ett strategiskt val av platser vill vi kunna nå ut till personer som annars inte hade sökt vård. Det vi erbjuder är utredning av opioidberoende och information om behandlingsalternativ, utdelning av naloxon (ett motgift vid opioidöverdoser) samt provtagning för blodburen smitta.

Digital uppföljning av postoperativa förlopp efter vanliga operationer, Sjukhusen i Väster 550 000 kr

Uppföljning efter vanliga operationer tar resurser från sjukvården, samtidigt som patienterna har ett behov av att veta att allt är normalt. Digitala lösningar för att följa patienterna kan öka patienternas trygghet och nöjdhet och vara resurssparande. Detta projekt avser att utveckla 1177:s Stöd- och Behandlingsfunktion (SoB) för sådan uppföljning.

Psykologiska interventioner inom uppföljningsprogrammet för neonatala högriskbarn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset  100 000 kr

Projektet kartlägger behoven av psykologiska interventioner till föräldrar och barn som ingår i nationella uppföljningsprogrammet för neonatala högriskbarn. Det görs dels via en fördjupad omvärldsanalys, dels tillsammans med en multiprofessionell projektgrupp och i dialog med närliggande verksamheter och patientföreningar.

KVINNORiRÖRELSE-en digital plattform för prevention och egenvård av bäckensmärta i mödravård,  Närhälsan 505 000 kr

Vi utvecklar en digital plattform-KVINNORiRÖRELSE-för egenvård med kunskap i att förebygga och hantera bäckensmärta i graviditet via ex instruktiva filmer av övningar, användning av bäckenbälte. Målet är att underlätta hälsosamma fysiska vanor och därmed förebygga kronisk smärta. Om kvinnan inte blir hjälpt digitalt, guidas kvinnan till fysioterapeut.

Tidigt familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 600 000 kr

Barnhjärtcentrum planerar att implementera ett preventivt psykosocialt program för föräldrar till nyföda barn med medfött hjärtfel som sedvanliga behandling. Programmet avser främja föräldraförmågan genom att minska stress och öka kunskapen om hjärtfelet, stärka samspelet föräldra-barnsamspelet samt stötta och stimulera barnets psykologiska utvecklingen.

Digifysiskt även på BVC,  Närhälsan 443 260 kr

Vi vill göra det möjligt att genomföra säkra digital besök även på BVC. Vi avser att skapa ett digifysikt Barnhälsovårdsprogram där flera av BVC-besöken ersätts med digitala besök, där familjerna genomför tillväxtkontroller själva i hemmet. Andra besök, såsom hem- eller läkarbesök samt vaccinationer är fortsatt fysiska besök.

Vägvisare för akutsjukvård i hemmet av äldre och sköra patienter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 100 000 kr

Projektets övergripande syfte är att skapa en digital lösning för att tidigt i vårdprocesserna identifiera äldre och sköra patienter som kan få akutsjukvård i hemmet av ett mobilt närsjukvårdsteam på Östra sjukhuset. Ansökan avser en fördjupad omvärlds- och vårdprocessanalys för att undersöka lösningar och ett ökat nyttiggörande med närsjukvårdsteam.

Jämlikt och innovativt omhändertagande av patienter opererade med axelprotes, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 550 000 kr

I Västra Götalandsregionen opereras patienter med axelprotes på flera sjukhus. Kirurgin är omfattande och kräver lång rehabilitering. Projektets syfte är att utveckla ett digitalt material som möter patientens behov inför och efter operation. Det möjliggör ökad delaktighet och en väl förberedd patient oavsett var i regionen patienten behandlas.

Beslutstöd för skräddarsydd epilepsibehandlingtel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 600 000 kr

Innovationen förbättrar epilepsibehandling genom förändrade arbetssätt. År 1 skapades epstat.vgregion.se (prototyp), där neurologer i VGR kan se forskningsresultat om vilka läkemedel som fungerar för olika patienter. Under år 2 har vi studerat hur epstat används. Användarna är nöjda, men få. Konceptet ska vässas, med fördjupad analys och användardialog.

Registrering av patientrapportering av hälsa och symtombild för kvinnor med djupa förlossningsskadorv2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 550 000 kr

Sammanfattningsvis handlar utvidgningen av vårt projekt till att omfatta kvinnor med sfinkterskador efter förlossningen och införlivandet av artificiell intelligens (AI), maskininlärning och robotprocessautomatisering (RPA-teknik) vårt åtagande att tillhandahålla exakta vårdlösningar för kvinnor med förlossningsskador.

Åtgärder för att minska exponering av skadligt ljud för neonatal barn under vägbundna kuvöstransporter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 750 000 kr

Projektet syftar till att undersöka och testa lösningar för att reducera bullernivån i en transportkuvös till rekommenderade nivåer när neonatala barn som behöver specialistvård transporteras med vägburen ambulans mellan sjukhus.

Tidig, digital, insats vid funktionell buksmärta hos barn: Ett innovativt vårdförlopp, Regionhälsan, 725 000 kr

Detta innovationsprojekt syftar till att testa ett innovativt vårdförlopp för att tillgängliggöra nya, digitala, psykologiska insatser för barn med funktionell buksmärta. Det innovativa vårdförloppet bygger på samverkan mellan vårdcentraler och barnmedicinska mottagningar för att effektivisera vård och behandling för en stor patientgrupp.

Patientens och personalens stöd för en jämlik strokeuppföljning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 450 000 kr

Det nya uppföljningsverktyget Strokehälsa™ via 1177 bidrar till att fler får stöd efter en stroke. Strokehälsa™ innehåller frågor om hälsoproblem samt information om hur man kan få stöd. Som ett led i implementeringsarbetet är det nu nödvändigt att ta reda på medarbetares upplevelse av användbarheten och aktivt arbeta för spridning i hela vårdkedjan.

Nära vård ur ett munhälsoperspektiv; Gemensam arbetsmodell för personcentrerad samverkan, Folktandvården, 500 000 kr

Projektet syftar till att utveckla en interorganisatorisk och interprofessionell digital lösning som i) reducerar identifierade hinder för Nära vård och ii) utgör en bas för en arbetsmodell med ökande möjligheter till personcentrering, kommunikation, patientsäkerhet, delaktighet och innovation. Detta för att främja Nära vård ur ett munhälsoperspektiv.

Krisstöds-VR: Utbildning och träning i krisstöd, med AI & Chatt GPT-laddade avatarer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr

Projektet syftar till att ta utveckla ett VR-system där medarbetare kan utbildas i krisstöd och även få öva sina färdigheter i krisstödsarbete. Med AI och ChattGPT-laddade avatarer så upplevs samtalen verkliga. Efter övningen så går det att få data-feedback på röstläge, ögonkontakt med mera. Avatarerna kan även ställa frågor som baseras på samtalen.

Utveckling av en robotiserad automatiseringstjänst (RPA) för patienter med amiodaronebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 531 000 kr

Vi planerar ersätta en tidskrävande manuell process för vårdpersonalen med ett datorprogram, så kallad RPA, som övertar regelstyrd kontroll av läkemedelsbehandling. Vårt mål är bibehållen vårdkvalitet, lägre kostnad, och att spara sjukvårdskompetens till de delar av vården där mänsklig kontakt är prioriterad, medan datorerna övertar rutinuppgifterna.

Tidigare upptäckt av skrumplever hos patienter med alkoholberoende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1000 000 kr

Personer som dricker alkohol skadar sin lever. Detta kan leda till skrumplever och i värsta fall kräva levertransplantation. Blodprover kan tala om hur levern mår men är inte så känsliga. I projektet vill vi använda en bättre metod där man mäter stelheten i levern med ett slags ultraljud. På så sätt hoppas vi hitta personer med skrumplever tidigare.

Min tandhälsoplan. Digitala stödprogram i 1177 för tandvårdens patienter, Folktandvården, 614 000 kr

Projektet avser att utveckla animerade stödprogram kombinerat med tal och text (på olika språk) i tandvården i 1177 Stöd- och behandlingsplattformen. Stödprogrammen kan innehålla fakta om patientens diagnos, egenvårdsprogram, självskattningsdokument, information om behandlingsalternativ och hur de går till samt eventuella kostnadsförslag.

Testbädd i primärvård - Test av framtagen manual, Regionhälsan, 650 000 kr

Innovation är en viktig del i att utveckla framtidens vård. För att möjliggöra samverkan för vårdens utveckling har en testbädd skapats på Närhälsan Färgelanda Vårdcentral. Regelverket för samverkan för innovation inom offentlig verksamhet är komplicerat och en manual för testbädd i offentlig vård är framtagen. Nästa steg är att testa manualen.

Virtual reality för lindring av smärta, konfusion och oro perioperativt
På väg- ett digitalt stödprogram för ungdomar som lever med kronisk sjukdom och deras föräldrar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 186 000 kr

Projektet har fokus på användningen av VR hos sköra äldre som vårdas inneliggande och upplever akut förvirring, smärta och oro. VR har framgångsrikt testats inom psykiatrin för att lindra symtom som ångest och oro. Projektet ämnar undersöka kunskapsläget kring denna teknologi och se på hur ett införande skulle kunna gå till.

På väg- ett digitalt stödprogram för ungdomar som lever med kronisk sjukdom och deras föräldrar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 320 672 kr

Utvärdering av På väg gällande hur det motsvarar olika intressenters behov av förebyggande och behandlande psykosociala insatser inom olika vårdnivåer och verksamheter i regionen samt fortsatt utvärdering av På vägs effekt och deltagarnas upplevelser av det. Undersökning av processen att införa en komplex intervention som På väg i en komplex organisation.

Uppbyggnad av en interaktiv patientcentrerad hjärtplattform i primärvården ("Flimmerskolan"), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 299 284 kr

Vi har tidigare erhållit medel av Innovationsfonden för att bygga en digital interaktiv patientcentrerad hjärtplattform och har använt dessa medel för att skapa "Flimmerskolan". Vi har kommit ganska långt i detta projekt och allt material är färdigställt. Vi går nu in i en fas av implementering och behöver äska mer medel för att sjösätta Flimmerskolan.

Ökad delaktighet för patienter på akutmottagningen genom innovativa digitala applikationer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 700 000 kr

Genom implementering av en digital applikation ämnad för information till patienten är syftet att öka delaktighet i vården under vistelsetiden på akutmottagningen. Innovationen skapar möjligheter för person/patient-centrerad information till den enskilda individen och skapar förutsättningar för ökad delaktighet under väntetiden på akutmottagningen.

Utveckling av en datorstödd automatisering, RPA, för uppföljning av patienter med aortasjukdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 365 000 kr

Med fler äldre och färre arbetande i vården saknas kvalificerad personal. Vi vill automatisera regelstyrda processer inom hjärtsjukvården för att ersätta manuella arbetsrutiner för rutinkontroller, vilka annars kan fortgå många år utan specifika åtgärder för patienten. Då kan mänsklig sjukvårdskompetens frigöras till de möten där den är oersättlig.

Ny diagnostikmetod av Alzheimers sjukdom - vad får forskningsresultat för konsekvenser för vården?  Närhälsan,  100 000 kr

Detta innovationsprojekt bygger på REAL-AD studien i VGR, vars mål är att testa en metod för att tidigt diagnostisera Alzheimers hos patienter innan symtom uppstår. Projektet syftar till att inleda ett VGR-ägt innovationsprojekt för att i förlängningen optimalt kunna dra nytta av den innovativa vårdmodell som utvecklas inom forskningsstudien.

Spridning av innovationen Dyspne'-utredning med hjälp av bland annat genomförd hälsoekonomisk analys, NU-sjukvården, 100 000 kr

Nuvarande projekt är en fortsättning på tidigare projekt då vi utvecklade och implementerade en ny metod där flera olika fysiologiska undersökningar görs vid ett och samma tillfälle, Dyspne'-utredning. I föregående projekt gjordes även en hälsoekonomisk analys och med stöd av den avser nuvarande projekt bidra till ytterligare spridning av innovationen.

Sväljundersökningar i patientens hemmiljö ger nära och tillförlitlig vård med befintliga resurser, Skaraborgs sjukhus, 544 350 kr 

Vi erbjuder nära vård genom att förflytta instrumentella sväljundersökningar från sjukhuset till patientens hemmiljö. Detta kan i sin tur öka tillförlitligheten i bedömningen och även minska risken för komplikationer relaterat till felsväljning, t ex pneumoni. Vi kan också erbjuda fler undersökningstider per dag och samverkan förbättras kring patienten.

Drönare för transport av prover och läkemedel, Försörjningsförvaltningen, 100 0000 kr

Utreda och ansöka om möjligheterna att få tillgång till ett så kallat U-space.
Ta fram en kravspecifikation för en drönare som uppfyller regionens behov med fokus på användarvänlighet och robusthet
Identifiera och testflyga i de områden som har störst potential för både reguljära och akuta transporter.

Utveckling av strukturerade digitala arbetssätt för fysioterapeutisk bedömning i primärvården, Regionhälsan, 500 000 kr

Projektets syfte är att testa och utveckla arbetssättet vid digitala fysioterapeutiska bedömningar i primärvården för att öka effektivitet, kvalité och trygghet. Modellen kommer att baseras på vidareutveckling av befintliga arbetssätt, tekniska lösningar och lokala implementeringshinder. Initialt riktas fokus till knärelaterade besvär.

Radiologens guide till AI galaxen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet "radiologens guide till AI galaxen" syftar till att öka förståelsen för de komplexa behoven som är kopplade till en implementering av ett AI baserat verktyg inom radiologin och har som mål att ta fram en skiss av ett beslutsstöd för en sådan implementering.

MinKod - Cancervård på ungas villkor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr

I detta projekt utvecklas en person-centrerad arbetsmodell för att stödja unga vuxna (16-30 år) som diagnostiseras med cancer. Målet är att öka den unga vuxna patientens eget engagemang i sin vård och tillsammans med vårdpersonal och "Team ung" öka deras möjligheter att finna rätt stöd och hjälp i rätt tid.

Onlinemottagning för unga utsatta för sexuella övergrepp, Regionhälsan, 100 000 kr

Att starta en onlinemottagning för unga, oavsett kön, som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Att erbjuda individuella samtal, grupp, chatt och skriven text online kring sexuella övergrepp. Syftet är att nå personer som inte kan ta sig fysiskt till mottagning samt följa samtidsutvecklingen. Syftet är att minska psykisk ohälsa och främja jämlik vård.

Kortare internetbaserad behandling för spelberoende, för att kunna erbjuda vård till fler, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 250 000 kr

Antalet som söker vård för beroende av spel om pengar i Västra Götalandsregionen har ökat senaste åren. För att möta behandlingsbehovet vill vi genom detta innovationsprojekt utveckla och utvärdera effektiva internetbaserade behandlingsprogram som är betydligt kortare än befintliga vårdprogram för spelberoende.

Utforska invånarnas behov av utbildning och information kring digitala vårdtjänster, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar till att utforska hur utbildning och information kan göras mer interaktiv och sänka tröskeln för invånare att våga använda digital vård.

 


2023

Andra utlysningsdelen

GATAPP-Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling, Koncernkontoret, 98 000 kr

Projektet har utvecklat en prototyp på digitalt verktyg som möjliggör träning i hemmet av en särskild andningsteknik inför så kallad andningsadapterad strålbehandling vid bröstcancer. Det behöver nu slutföras en Proof of Concept (PoC) för att utvärdera om projektet är tekniskt och funktionellt genomförbart.

Beslutstöd för skräddarsydd epilepsibehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Innovationen förbättrar epilepsibehandling. År 1 har vi skapat hemsidan epstat.vgregion.se. Neurologer i VGR kan nu se forskningsresultat baserade på registerdata från 30000 personer om vilka läkemedel som fungerar bäst för olika patienter. Innovationen är i utvecklingsfas och innebär förändrade arbetssätt. Under år 2 vill vi studera hur hemsidan används.

Hot och våldsutbildning - deeskaleringsövning med avatar i interaktiv VR-miljö, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

En VR-simulator är ett nytt sätt att utbilda medarbetare i konflikthantering. Under 2021–2022 har det genomförts behovsanalys, workshops, enkäter, prototypframtagning av VR-baserad hot- och våldsutbildning samt utveckling av konceptet. VR-scenariot förändras utifrån vad den som övar säger och hur detta sägs. Ansökan för 2023 gäller implementeringsfasen.

Patientens och personalens stöd för en jämlik strokeuppföljning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000  kr

Det nya verktyget Strokehälsa™ via 1177 bidrar till att fler får uppföljning och stöd efter stroke. Strokehälsa™ innehåller frågor om hälsoproblem samt information om hur man kan få stöd. Det är nu nödvändigt att vidareutveckla Strokehälsa™ för att öka tillgängligheten för en bredd av patienter och att ta reda på medarbetares upplevelse av användbarheten.

Sjukvårdens Larmcentral VGR (SvLc VGR) utvecklar samverkan med mobila team i VGR, Regionhälsan, 100 000 kr

Utifrån tidigare projekt har vi haft möjlighet att se över vilka mobila team som finns tillgängliga i regionen. Nu vill vi utveckla ett arbetssätt som underlättar samverkan mellan de olika mobila teamen och Sjukvårdens larmcentral VGR. Vi vill underlätta den nära vården och att patienten får rätt vård på rätt vårdnivå redan från första vårdkontakten.

Digifysisk klimakteriemottagning i primärvården, Privata vårdgivande bolag, 99 990 kr

Projektet syftar till att förbättra och effektivisera vårdkedjan med en lättillgänglig digifysisk klimakteriemottagning inom primärvården – en helt ny vårdform för VGR. Detta via en digital plattform som erbjuder information, individanpassad rådgivning, behandling och uppföljning samt triagering förvidare fysisk bedömning.

Fördjupad kartläggning och analys kring digital plattform för 3D-printing av stora hjälpmedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 250 kr

Detta projekt syftar till att kartlägga möjligheterna att arbeta med CAD (Computer Aided Design) på ett enkelt sätt, för att tillverka ståskal. I tidigare projekt inom Ortopedteknik har det undersökts vilka hinder och möjligheter som finns vid 3Dprinting av mindre typer av hjälpmedel. Vi ser stor potential att tillverka stora hjälpmedel med 3Dprintteknik.

Tidigare upptäckt av skrumplever hos patienter med alkoholberoende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 98 560 kr

Personer som dricker alkohol skadar sin lever. Detta kan leda till skrumplever och i värsta fall kräva levertransplantation. Blodprover kan tala om hur levern mår men är inte så känsliga. I projektet vill vi testa en bättre metod där man mäter leverskada genom ett slags ultraljud. På så sätt hoppas vi hitta personer med skrumplever tidigare.

Alla som vill ska kunna! Invånarnas behov av utbildning och information kring digitala vårdtjänster, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar till att utforska hur utbildning och information kan göras mer interaktiv och sänka tröskeln för invånare att våga använda digital vård.

Behovskartläggning för effektivisering och bättre patientupplevelse med AI-driven röstassistent, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Röstteknologi och dess delkomponenter (tal-till-text, naturlig språkförståelse, text-till-tal) utvecklas i snabb takt. Rätt använd kan teknologin bidra till effektivisering och bättre patientupplevelse, t ex genom automatiserad hantering av inkommande telefoni och tillgängliggörande av information på ett snabbare och smidigare sätt.

Identifiering av förstadier till Post-EVAR ruptur med stöd av AI, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Minimalinvasiv behandling av kroppspusåderbråck (EVAR) har en högre komplikationsfrekvens än öppen kirurgi. Vi har kunnat påvisa att förstadier till att behandlingen inte är hållbar kan identifieras vid genomgång av patientens uppföljande datortomografiundersökningar. Vår bedömning är att AI skulle kunna förenkla och förbättra denna genomgång.

Kommunikationsplattform för FaR-behandling av barn med obesitas, Regionhälsan, 100 000 kr

Projektet innebär att anpassa, testa och utvärdera ett digitalt stöd i behandling med Fysiskt aktivitet på recept (FaR) för barn med obesitas. Systemet består av en webapplikation för vårdgivare och en mobilapp för patienter och möjliggör digitalt aktivitets- och motivationsstöd till barn och föräldrar, enkel kommunikation och förenklad administration.

Tillämpning av neurofeedback för patienter med svår stressrelaterad ohälsa vid Vårgårda vårdcentral, Närhälsan, 99 521 kr

Det övergripande syftet med föreliggande projekt är undersöka användbarheten och förutsättningarna för att integrera neurofeedback i en vårdcentrals behandlingsupplägg. Genom att erbjuda svårbehandlade patienter med stressrelaterad ohälsa neurofeedbackträning antas möjligheten till positiva behandlingsresultat öka.

Åtgärder för att minska exponering av skadligt ljud för neonatal barn under vägbundna kuvöstransporter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar till att utreda olika potentiella lösningar för att sänka buller i en kuvös i samband med vägburen transport, för att nå rekommenderade ljudnivåer för de barn som vårdas i den.

Initial medverkan i projektansökan:
Ambulans- och prehospital akutsjukvård SU
Verksamhet AnOpIva neonatal barn.

Risker under förlossning - artificiell intelligens, minskad risk, bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet, Sjukhusen i Väster, 100 000 kr

Artificiell intelligens (AI) för riskbedömning blivande mammor under förlossning. Projektet syftar till minskning av patientrisker och förbättra arbetsmiljön för personalen på förlossningskliniken.

Vaccinacceptans- kartläggning och intervention i ett geografiskt område utifrån en WHO-modell, Regionhälsan, 99 820 kr

Vaccinationstäckningen för mässling bland tvååringar i Angered, Göteborg, är för låg för att skydda individ och samhälle. Vi arbetar utifrån en modell som är ny för VGR, där grunden är en väletablerad WHO-metod, Tailored Immunization Programmes (TIP).

Barn- och unga med psykisk ohälsa i primärvården - en behovsanalys, Regionhälsan, 100 000 kr

Det krävs ett ökat stöd och bättre tillgänglighet till vård på ett tidigare stadium för barn och unga med psykisk ohälsa i primärvården. Vi vill göra en behovsanalys för att identifiera brister och styrkor i vården för denna grupp för att i nästa steg pröva att utveckla en vårdsamordnarfunktion i primärvården.

Samverkan Stroke: Kartläggning av svårigheter att gå och stå efter stroke, Skaraborgs sjukhus. 99 006 kr

Stroke leder ofta till nedsatt rörelseförmåga som gör det svårt att gå och stå. Det är oklart vad i svårigheterna består i det enskilda fallet. I projektet vill vi kartlägga vad det finns för kunskap om omfattningen, graden och typen av rörelsesvårighet, för att på sikt identifiera de som kan vara hjälpta av en närmare bedömning och eventuell behandling.

Pilot BMM online Södra Älvsborg - En digifysisk barnmorskemottagning, Regionhälsan,100 000 kr

Vi hoppas kunna lägga grunden för en digital barnmorskemottagning som ökar tillgängligheten för våra invånare, minskar väntetiderna för preventivbesök, även de fysiska. Skapa en mer jämlik vård och möjlighet att i hela VGR kunna erbjuda ett första graviditetsbesök inom en vecka.

Delaktighet i smärtbehandling. Utveckling av verktyg som stödjer personcentrerad vård (PAS-SAP), Sahlgrenska Universitetssjukhuset  96 875 kr

Långvarig smärta är ett komplext tillstånd. På smärtcentrum (Sahlgrenska universitetssjukhuset) arbetar ett tvärprofessionellt team på specialistnivå mot personcentrerad smärtbehandling. I samarbete med patienter, vårdpersonal och chefer syftar vi på utveckling av digitala och /eller analoga verktyg som stödjer personcentrerad vård.

Barn och ungdomar med funktionella neurologiska symtom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet syftar till att öka kunskapen om barn och ungdomar med funktionella neurologiska symtom (FNS) och förbättra vårdens omhändertagande av patientgruppen på Drottning Silvias barnsjukhus. Vi kommer tillsammans med en tvärprofessionell arbetsgrupp lägga grunden för en modell kring omhändertagande och behandling av patientgruppen.

Första utlysningsdelen

Dietistens pedagogiska verktyg för kvalificerat rådgivande samtal - prototyp och testning - Del 2, Regionhälsan, 100 000 kr

Utveckling och testning av ett digitalt verktyg för patient och dietist att använda i samtalet. Bilder på mat i specifik mängd som läggs in i en individuell plan förväntas öka förståelsen och motivationen till ett ökat intag hos äldre med undernäring. Patient, närstående och vårdpersonal tar efter besöket del av bildplanen via journal eller patientportal.

Virtual Reality för lindring av smärta, konfusion och oro perioperativt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet har fokus på användningen av VR hos sköra äldre som vårdas inneliggande och upplever akut förvirring, smärta och oro. VR har framgångsrikt testats inom psykiatrin för att lindra symtom som ångest och oro. Projektet ämnar undersöka kunskapsläget kring denna teknologi och se på hur ett införande skulle kunna gå till.

Självmonitorering av glaukom - behovskartläggning och utveckling av nya arbetssätt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Projektet självmonitorering av glaukom skall undersöka möjligheterna att ta fram nya arbetssätt som tillåter patienter med grön starr att utföra ögonundersökningar på distans.  Målet är att genom nya arbetssätt förbättra kvalitén av glaukomvården och samtidigt minska antalet patienter som har försenade återbesök.

Ökad delaktighet för patienter på akutmottagningen genom innovativa digitala applikationer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr

Genom implementering av en digital applikation ämnad för information till patienten är syftet att öka delaktighet i vården under vistelsetiden på akutmottagningen. Innovationen skapar möjligheter för person/patient-centrerad information till den enskilda individen och skapar förutsättningar för ökad delaktighet under väntetiden på akutmottagningen.

Hälsoekonomi gällande projekt Dyspne'-utredning samt fortsatt spridning, NU-sjukvården, 100 000 kr

Nuvarande projekt är en fortsättning på tidigare projekt då vi utvecklade och införde en ny metod där flera olika fysiologiska undersökningar görs vid ett och samma tillfälle. Syftet nu är att göra en hälsoekonomisk analys som underlag till fortsatt spridning inom regionen och på så sätt på ett bättre sätt kunna hjälpa fler med andfåddhetsbesvär.

minKod - Cancervård på ungas villkor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 362 185 kr

I detta projekt utvecklas en person-centrerad arbetsmodell för att stödja unga vuxna (15-30 år) som diagnostiseras med cancer. Målet är att öka den unga vuxna patientens eget engagemang i sin vård och tillsammans med vårdpersonal och "Team ung" öka deras möjligheter att finna rätt stöd och hjälp i rätt tid.

Praktisk automatiserad två-dimensionell gånganalys, för uppföljning av barn med cerebral pares, Skaraborgs sjukhus, 1 032 000 kr

De flesta barn med CP har svårigheter att gå vilket tilltar i tillväxtspurten då ett knäande gångmönster utvecklas. Det är viktigt att tidigt identifiera och sätta in behandling med skena och sjukgymnastik, för ett bra resultat på sikt i vuxenlivet. Vi vill utveckla enkel två-dimensionell gånganalys för att identifiera knäande gång.

Stöd och behandling vid läpp-käk-gomspalt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 524 805 kr

Att fortsätta utveckla en logopedisk plattform i stöd och behandling anpassat till barn födda med läpp-käk-gomspalt och deras vårdnadshavare med information samt behandlingsstöd avseende ätande, tal och språk. Plattformen kommer att öka tillgänglighet och möjliggöra mer likvärdig vård för patientgruppen.

Optimering av ADAPT - En digifysisk psykologisk behandling för barn med ont i magen och oro, Regionhälsan, 844 406 kr

"ADAPT-behandling vid ont i magen och oro" är en innovation framtagen i VGR och en pågående effektutvärdering visar första lovande resultat. Projektet fortgår nu med syfte att utvärdera behandlingens effekt samt, applicerbarhet inom andra verksamheter i VGR.

Utveckling av vårdform för sexuellt riskutsatta personer med erfarenhet av sexuellt våld, Regionhälsan, 701 038 kr

Projektet handlar om att utveckla en vårdform för sexuellt riskutsatta personer med erfarenhet av sexuellt våld, vilket innefattar sexuella övergrepp, våldtäkt, grooming, sexuell exploatering, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Ambulerande hostmaskinteam på vårdavdelning – Hosta, en livsviktig funktion!, Södra Älvsborgs sjukhus, 600 000 kr

Inneliggande patienter med nedsatt hostförmåga har ökad risk för svåra lungkomplikationer. Hostmaskin är idag ett behandlingsalternativ men kunskap, användning och tillgång till behandlingen är begränsad. Vi vill undersöka om ett hostmaskinteam som servar alla avdelningar på SÄS förbättrar vården för de patienter som inte har förmågan att hosta själva.

KVINNORiRÖRELSE - en digital plattform för prevention och egenvård av bäckensmärta i mödravård, Närhälsan, 515 774 kr

Vi utvecklar en digital plattform-KVINNORiRÖRELSE-för egenvård med kunskap i att förebygga och hantera bäckensmärta i graviditet via ex instruktiva filmer av övningar, användning av bäckenbälte. Målet är att underlätta hälsosamma fysiska vanor och därmed förebygga kronisk smärta. Om otillräckligt med digitalt innehåll, guidas kvinnan till fysioterapeut.

iMål - utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 467 000 kr

I specialiserad ätstörningsbehandling ingår att patienten själv skriver dagbok över innehåll och tidpunkt för sina måltider, hur man mår och tänker vid måltid. Detta diskuteras vid nästa samtal med behandlaren. Patienten har hittills antecknat på papper men nu är tanken att övergå till en digital dagbok, appen iMål där dokumentationen kan utvecklas.

Förbättra vården av män med symtomgivande prostataförstoring, NU-sjukvården, 476 100 kr

Syftet är att belysa nuläget och förbättra vårdförloppet för alla män som lider av vattenkastningsbesvär och/eller drabbats av komplikation orsakad av en förstorad prostatakörtel. Detta skall ske i samordning med primärvård, specialistvård, beslutsfattare och patientorganisationer i VGR.

Aktiv väntan - Nytt arbetssätt baserat på patientendelaktighet förbättrar resultat och effektivitet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 204 368 kr

Projektet syftar till att testa ett nytt koncept "Aktiv väntan" för patienter på väntelistan till operation. Arbetsprocessen inkluderar en optimerare och en digital följeslagare. Målet är att den nya processen kommer att resultera i bättre optimerade, motiverade och tryggare patienter, en ökad tillgänglighet till vården, samt ett effektivare vårdflöde.

Personcentrerad mobil röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 750 000 kr

En ny patientresa för sköra äldre på SÄBO som faller och har en misstänkt höftfraktur. Ett mobilt röntgenteam som snabbt är på plats i ett nära samarbete mellan kommun och region, möjliggör för patienter en direktinläggning på vårdavdelning eller att de erbjuds en fortsatt god vård i sin trygga miljö med de bästa förutsättningarna för en god återhämtning.

Mobil substitutionsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 499 700 kr

Projektet har som mål att starta upp en mobil mottagning för läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO). Syftet med en mobil enhet är att öka tillgängligheten till LARO samt att skapa en tryggare miljö runt våra befintliga mottagningar.

Registrering av patientrapportering av hälsa och symtombild för kvinnor med djupa förlossningsskadorv2, NU-sjukvården, 638 262 kr

Genom att skapa struktur för att automatisera analys av frågeformulär, identifikation av nyckelfrågor samt bygga ett enklare frågeformulär kommer fler kvinnor med djupa förlossningsskador identifieras och få rätt diagnos och individualiserad behandling.

Videostöd för prehospital bedömning av barn, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 800 000 kr

Att genom videokommunikation mellan ambulansen och barnakuten DSBUS möjliggöra en högre precision i den prehospitala bedömningen av barn upp till 16 år. Med hjälp av video kan specialistkompetenser nyttjas i högre grad vilket skulle gynna beläggningen på barnakuten genom att fler barn kan behandlas i hemmet alternativt hänvisas till rätt vårdnivå.

Jämlikt och innovativt omhändertagande av patienter opererade med axelprotes, Sjukhusen i Väster, 650 825 kr

I Västra Götalands-regionen opereras patienter med axelprotes på flera sjukhus. Kirurgin är omfattande och kräver lång rehabilitering. Projektets syfte är att utveckla ett digitalt material som möter patientens behov inför och efter operation. Det möjliggör ökad delaktighet och en väl förberedd patient oavsett var i regionen patienten behandlas.

På väg - ett digitalt stödprogram för ungdomar med kronisk sjukdom och deras föräldrar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 221 150 kr

Projektet innebär att pröva och utvärdera ett digitalt stödprogram som bygger på KBT, för ungdomar med kronisk somatisk sjukdom och deras föräldrar. Syftet är att hitta och utveckla en metod som förebygger och minskar psykosociala svårigheter hos målgruppen, är tilltalande att delta i, tillgänglig i hela VGR och vänder sig till flera diagnosgrupper.

Elektrodteknik i syfte att förbättra kritiska funktioner efter ryggmärgsskada, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 222 355 kr

Elstimmulering har förutsättningar att återskapa kritiska funktioner för individer med ryggmärgsskada. Ytliga elektroder kan användas i diagnostiskt, behandlande och predikterande. Inopererade elektroder har potentialen att återskapa kritiska rörelsemönster som att greppa föremål eller underlätta förflyttning. Detta ämnar vi implementera.

Sahlgrenskaliv den 23/1 2023

Utveckling av en datorstödd automatisering, RPA, för uppföljning av patienter med aortasjukdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 330 000 kr

Med många fler äldre och färre arbetande inom vården uppstår brist på kvalificerad personal. Vi vill automatisera regelstyrda processer inom hjärtsjukvården för att ersätta manuella arbetsrutiner för rutinkontroller, vilka annars kan fortgå många år utan specifika åtgärder. Då kan mänsklig sjukvårdskompetens frigöras till de möten där den är oersättlig.

Utveckling av en robotiserad automatiseringstjänst (RPA) för patienter med amiodaronebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 350 000 kr

Vi planerar ersätta en tidskrävande manuell process för vårdpersonalen med ett datorprogram, så kallad RPA, som övertar regelstyrd kontroll av läkemedelsbehandling. Vårt mål är bibehållen vårdkvalitet, lägre kostnad, och att spara sjukvårdskompetens till de delar av vården där mänsklig kontakt är prioriterad, medan datorerna övertar rutinuppgifterna.

Drönare - ett bättre att transportera blodprover och mediciner från och till Göteborgs skärgård?, Närhälsan, 1 150 000 kr

För vårdcentralerna i Göteborgs skärgårdar som saknar fast landförbindelse är transport av blodprover och mediciner ett riskmoment ur flera perspektiv. Projektet avser att med hjälp av drönare pröva om dessa transporter kan ske medicinskt säkert och med minskad miljöpåverkan och därmed minskade ekonomiska kostnader.

I januari surrar det i skärgården, VGRfokus 2023- 12-28

Hjärtbuss VGR – en innovativ vårdmodell för nära specialistvård (Hjärtmobilen), Närhälsan, 518 000 kr

Hjärtmobilen är en vårdmodell som med ett enda besök erbjuder utredning för att diagnostisera nydebuterad hjärtsvikt, med personcentrerad avancerad diagnostik i patientens närhet. Hjärtmobilen kan avlasta vården i ett läge med krav på snabbare omhändertaganden av ett ökat antal äldre med hjärtsvikt. Projektet utgår ifrån forskningsstudien Hjärtbussen.

Implementering av anskaffat IT-stöd för teleradiologisk MR-samverkan, Sjukhusen i Väster, 450 600 kr

Magnetkameran är en relativt ny, strålningsfri, och ofta helt överlägsen bild-diagnostisk metod. Bristen på specialutbildade röntgensjuksköterskor sänker dock tillgängligheten samt leder till långa väntetider. Genom nya arbetssätt kan emellertid nu en rtg-ssk på distans "köra" upp till tre MR-kameror vilket avsevärt skulle kunna förbättra denna situation.

Implementering av virtuell operationsplanering och 3D printing inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 800 000 kr

Vi har etablerat ett 3D centrum lokalt på handkirurgen där arbetssätt optimerats med beaktande av regulatoriska aspekter. Detta nya arbetssätt skall nu spridas till flera enheter på SU och i VGR genom utbildning. Visionen är att 3D centret ska fungera som ett nav mellan olika kliniker, med nyckelpersoner som ambassadörer på varje klinik.

Dialog+ i VGR, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 600 000 kr

Dialog+ är en samtalsmetodik med teknikstöd som utvecklats och testats tillsammans av patienter och behandlare inom psykosvård i Göteborg med mycket goda resultat. Projektet har stor potential att få spridning då metodiken är enkel att lära sig, tekniken enkel att använda och behovet av samtalsstöd och teknik som sätter patienten i centrum är stort.

Animerade stödprogram kombinerat med tal och text (på olika språk) i tandvården, Folktandvården Västra Götaland, 230 000 kr

Projektet avser att utveckla animerade stödprogram kombinerat med tal och text (på olika språk) i tandvården. Stödprogrammen kan innehålla fakta om patientens diagnos, egenvårdsprogram, självskattningsdokument, information om behandlingsalternativ och hur de går till samt eventuella kostnadsförslag.


2022

Första utlysningsdelen

Distansbehandling av alkoholberoende, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr
Projektet handlar om att utforma ett effektivt behandlingskoncept för patienter med alkoholberoende som möjliggör att för patienterna att lämna prover och få behandlingsinsatser på distans. Detta underlättar för patienter som har svårt att komma till en mottagning exempelvis på grund av avstånd eller svårigheter att lämna arbetet eller hemmet.

Förbättra vården av män med symtomgivande prostataförstoring, NU-sjukvården, 100 000 kr
Syftet är att belysa och förbättra vårdförloppet för alla män som lider av vattenkastningsbesvär och/eller drabbats av komplikation orsakad av en förstorad prostatakörtel.

Perkutan behandling av triggerfinger - enklare för patienten, billigare för sjukvården, Sjukhusen i Väster, 60 000 kr
Triggerfinger, eller "knäppfinger", är ett tillstånd där ett eller flera fingrar låser sig i handflatan vid rörelse vilket ger försämrad handfunktion. Behandlingen är antingen en kortisonspruta eller operation. Projektet handlar om att införa en operation där man utan att öppna huden å, tgärdar förträngningen som orsakar tillståndet.

Överföring av Diagnoskod mha RPA, NU-sjukvården, 100 000 kr
RPA-test för överföring av information mellan journalsystem och patientadministrativt system. Minskat administrativt arbete av standardkaraktär vilket möjliggör tid för mer värdeskapande och kvalificerat arbete samt frigörande av tid för direkt patientarbete.

Fördjupad omvärldsanalys av optimala system för att hantera akut och planerad bemanning av sjukvård, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000 kr
Projektet handlar om att göra en omvärldsanalys i syfte att kartlägga vilka bemanningssystem som finns i Sverige idag, samt ge en vägledning om dessa system möter vårdens behov, eller om behov finns av att utveckla ett nytt system. En naturlig fortsättning av projektet är att utveckla eller upphandla ett system som bättre möter behovet.

Förstudie - Digitalisering av analog överrapporteringsmapp med utökade funktioner högenergitrauma pat., Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 38 400 kr
Utreda möjligheten att digitalisera befintlig överrapporteringsmapp för högenergitrauma patienter med förbättrade funktioner där medarbetare får en översyn om vart patientgruppen vårdas inom SU och övriga vårdinrättningar inom regionen.

Intensiv sväljrehabilitering via digital plattform, Sjukhusen i Väster, 240 000 kr
Syftet med projektet är att utvärdera ett digitalt behandlingsstöd för patienter med dysfagi (sväljsvårigheter). Målet är ett kvalitetssäkert omhändertagande och en mer likriktad vård för denna patientgrupp.

Digital AI-övervakning för att förhindra falltrauma i slutenvård ansökan 1, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 988 960 kr
I slutenvård är fall och fallskador en utmaning, dessa patienter är sköra och sjukvårdspersonal  har inte möjligheten att ständigt närvara vid patienters sida. En lösning som kan förutspå fysiologiska förändringar och beteenden kan vara ett betydande komplement till befintliga hjälpmedel. Vi vill utvärdera produkter som använder sig av AI alt. radar-teknik.

Vårdens nya AI-teknik ska stoppa fallolyckor – se hur verktygen funkar, SVT den 11/1 2024

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI, Sahlgrenska liv, 21 september, 2023 

Tidig familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel i Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr
Barnhjärtcentrum i Göteborg kommer att introducera ett stödprogram för föräldrar till barn med medfött hjärtfel. Stödprogrammet heter CHIP (Congenital Heart Intervention Program), och erbjuder tidigt psykosocialt stöd till föräldrarna för att hjälpa dem förstå och hantera de utmaningar som innebär att vara förälder till ett barn med medfött hjärtfel.

GATAPP - Digitalt verktyg för andningsträning i hemmet inför postoperativ strålbehandling, Regionalt Cancercentrum Väst, 1 100 000 kr
GATAPP är en applikation där personer som ska få andningsanpassad strålbehandling kan träna på att andas korrekt innan start av behandling. Genom att simulera ett verkligt upplägg kan personen via en app kopplad till en sensor få direkt feedback om hen andas på bästa sätt för att minska risk för skador på andra organ.

Implementering av Digifysiskt AntiStressProgram via 1177 för patienter med stressrelaterad ohälsa, Regionhälsan, 600 000 kr
AntiStressProgrammet digitalt och fysiskt (DigiFysASP) består av skolmedicin och forskningsbaserad komplementärmedicin för personer, enskilt och i grupp, som söker vård för stressrelaterade besvär. Påbörjan av implementering berör utbildning för legitimerad personal som kommer att tillämpa metoden och att säkerställa att metoden används på rätt sätt.

IMål - utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 496 800 kr
I specialiserad ätstörningsbehandling ingår att patienten själv skriver dagbok över innehåll och tidpunkt för sina måltider, hur hur man mår och tänker då man äter, vilket diskuteras vid nästa samtal med behandlaren. Patienten har hittills skrivit på papper men nu är tanken att övergå till en digital dagbok, appen iMål där dokumentationen kan utvecklas.

Beslutsstöd för skräddarsydd epilepsibehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 700 000 kr
Epilepsi kan behandlas med över tjugo olika läkemedel, men det är svårt att veta vilket läkemedel som passar till vilken patient. I projektet används statistik som beslutstöd för läkare och patienter, som kan se vilka läkemedel som brukar fungera för olika patientgrupper och prova läkemedel med stor chans för framgång.

Utveckling av en datorstödd automatisering, RPA, för uppföljning av patienter med aortasjukdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 430 000 kr
Med många fler äldreoch färre arbetande inom vården uppstår brist på kvalificerad personal. Vi vill  automatisera regelstyrda processer inom hjärtsjukvården för att ersättamanuella arbetsrutiner för rutinkontroller, vilka annars kan fortgå många år utan specifika åtgärder. Då kan mänsklig sjukvårdskompetens frigöras till de möten där den är oersättlig.

Utveckling av en robotiserad automatiseringstjänst (RPA) för patienter med amiodaronebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr
Vi planerar ersätta en tidskrävande manuell process för vårdpersonalen med ett datorprogram, så kallad RPA, som övertar regelstyrd kontroll av läkemedelsbehandling. Vårt mål är bibehållen vårdkvalitet, lägre kostnad, och att spara sjukvårdskompetens till de delar av vården där mänsklig kontakt är prioriterad, medan datorerna övertar rutinuppgifterna.

Utvärdering och förvaltning av den digitala hjärtskolan för personer med kranskärlssjukdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 700 000 kr
Syftet är utvärdera effekten av den Digitala Hjärtskolan för patienter med kranskärlssjukdom via patientenkät, intervju med vårdpersonal samt via kvalitetsregister. Vidare är målsättningen att skapa en långsiktig plan för hållbar förvaltning för den Digitala Hjärtskolan, i samverkan med förvaltningen för Stöd- och Behandling i VGR.

Nyttan av en digital applikation för personcentrerad patient kommunikation före och efter anestesi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr

I projektet har en applikation framarbetats och nu efter tester implementerats i verksamheten för anestesi och operation och för vidare spridning samt utveckling i verksamheterna. Syftet är att kunna erbjuda samhällsmedborgare än mer trygg sjukvård genom en säker kommunikationsväg.

Läs mer:
 Dagens Medicin den 2 augusti 2022

COLABORORATIVA ROBOTAR i STERILTEKNIK 2.0, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 750 000 kr
Plockning av Instrument sker manuellt, det finns inget automatiserat med visuell granskning.Vi har inte kunnat identifiera några liknande exempel vare sig nationellt eller internationellt där AI och robotar utför dessa moment. Att automatisera, dvs både maskinellt syna, sortera och plocka instrument, är således ett nytt inslag inom Sterilverksamheter.

Konsolidering av ett center för 3D planering och printing inom handkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1000 000 kr
Handkirurger och ingenjörer på Sahlgrenska Universitetssjukhus etablerar ett centrum på sjukhuset, där kirurg och ingenjör tillsammans utför virtuell operationsplanering samt digitalt designar patientspecifika såg- och borrguider som sedan 3D-printas. Denna teknik gör det möjligt att korrigera mycket komplexa skelettdeformiteter.

Stöd och behandling vid läpp-käk-gomspalt, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 250 000 kr
Att utveckla en logopedisk plattform i stöd och behandling anpassat till barn födda med läpp-käk-gomspalt och derasvårdnadshavare medinformation samt behandlingsstöd avseende ätande, tal och språk. Plattformen kommer att öka tillgänglighet och möjliggöra mer likvärdig vård för patientgruppen.

Mobil röntgen som diagnostisk informationsöverföring vid nära vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1000 000 kr
En ny patientresa för sköra äldre på SÄBO som faller och har en misstänkt höftfraktur. Ett mobilt röntgenteam som snabbt är på plats i ett nära samarbete mellan kommun och region, möjliggör för patienter en direktinläggning på vårdavdelning eller att de erbjuds en fortsatt god vård i sin trygga miljö med de bästa förutsättningarna för en god återhämtning.

Mer information:
Spotify/Näravårdpodden - en podcast från SKR, 1 oktober 2022. Ett avsnitt om ett konkret exempel, personcentrerad mobil röntgen med Tony Jurkiwicz Projektledare Mobil Röntgen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Robert Höglind verksamhetsutvecklare Västra Götalandsregionen: 

 

Patientens digitala stöd för en god strokeuppföljning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 458 000 kr
Digital uppföljning med verktyget Strokehälsa™ via 1177 bidrar till fler får stöd efter en stroke. Strokehälsa™ innehåller frågor om hälsoproblem samt information om hur man kan få stöd. Innan bredare implementering är det nödvändigt att utvärdera om Strokehälsa™ identifierar rehabiliteringsbehov och upplevs ge vara till nytta för patienter och vårdgivare.

Föräldraresan: digitalt verktyg för trygghet i föräldraskapet, ett sätt att främja folkhälsan, Närhälsan, 600 000 kr
Utveckla ett internetbaserat föräldrastödsprogram för att vid behov förstärka traditionellt föräldrastöd inom primärvården. Syftet är att öka upplevelse av föräldraförmåga och trygghet i föräldraskapet genom att reflektera angående förhållningssätt och attityder i samspelet med barnet i ett individanpassat, digitalt föräldrastödsprogram.

Hemmonitorering för patienter med hematologisk sjukdom i neutropen fas, Skaraborgs sjukhus, 549 300 kr
På Hematologienheten SkaS Skövde pågår ett hemmonitoreringsprojekt för särskilt infektionskänsliga patienter med hematologisk sjukdom. Syftet är att vid behov snabbare initiera antibiotikabehandling samt ge patienterna en ökad trygghet genom en delaktighet i sin egen vård.

Uppbyggnad av en interaktiv patientcentrerad hjärtplattform i primärvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr
Vi vill bygga en digital interaktiv patientcentrerad hjärtplattform i primärvården. Plattformen ska främja utbildning och öka motivation till egenvård och vara interaktivt så att patienten lätt kan nå sin sjuksköterska. Plattformen ska vara tillgänglig för alla hjärtpatienter och skapa en bättre vårdkvalité och en mer jämlik vård.

Digital lösning för uppföljning av medicinändringar av psykiatriska läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 215 000 kr
Ett utvecklingsprojekt för att testa distansuppföljning av läkemedelsjusteringar inom psykiatri. Projektet utvärderar både teknikens datasäkerhet samt patienternas egna upplevelse.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 500 000 kr
Långvarig smärta är ett utbrett problem förenat med stort lidande. Patienter med långvarig smärta tillhör de grupper som upplever sig ha sämst tillgång till vård. För allt fler smärtdiagnoser rekommenderas multimodal trehabilitering.  En digital smärtskola kan bidra till att göra smärtrehabiliteringen mer tillgänglig.

Läs mer:
VGR Fokus, den 11 augusti 2022

Innovationsplattformen, den 16 januari 2020

Digital AI-övervakning för att förhindra falltrauma i slutenvården ansökan 2, Södra Älvsborgs sjukhus, 472 480 kr
I slutenvården vårdas ofta äldre och sköra patienter, vilket gör att fall och fallskador är en utmaning. Personal har inte alltid möjlighet att ständigt vara vid patientens sida och hjälpmedel som finns är otillräckliga. Projektet önskar prova och utvärdera om digital AI-övervakning kan förebygga och förhindra fall inom slutenvården.

Min webbsida, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 300 000 kr
Projektet syftar till att ta fram en digital lösning som kan göra barn och ungdomar mer delaktiga i och medvetna om sin sjukdom. Lösningen ger dem bl a en möjlighet att beskriva vad de vill ha stöd och hjälp med, hur de vill bli bemötta, vad som är viktigt i deras liv, hur diagnosen påverkar livet och vad medicinerna gör- för en mer personcentrerad vård.

Autumn Leaves 2 - en fördjupad behovsanalys, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 400 000 kr
Autumn Leaves syftar till att reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för det stora samhällsproblemet fallskador hos äldre. Snabbare handläggning med automatiskt larm och informationsöverföring från fallincident till omsorg, larmcentral och ambulans effektiviserar den medicinska handläggningen.

Utvärdering av ADAPT - En psykologisk behandling i blended form för barn med ont i magen och oro, Regionhälsan, 400 000 kr
"ADAPT-behandling vid ont i magen och oro"  är en delvis digital kbt-behandling för barn med funktionell buksmärta och oro inom barn- och ungdomsmedicin. Behandlingen är färdigutvecklad och tillgänglig via SoB. Projektet syftar till att testa ADAPT genom en effektutvärdering  för att ta ställning till vidare implementering i VGR.

Hjärtbuss VGR – en innovativ vårdmodell för nära specialistvård Diarienummer: VGRINN-940614, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 620 000 kr
Hjärtbuss VGR är ett mobilt innovationskoncept av en vårdmodell för hjärtsvikt, där en sammanhållen utredning för diagnostik av hjärtsvikt skulle kunna göras på tre timmar. Vårdmodellen utgör en mobil hjärtsviktsklinik med avancerad diagnostik samt specialistsjukvård nära patientens hemmiljö. Projektet har utgått från forskningsprojektet "Hjärtbussen".

Utveckla metod för att skapa ortopedtekniska hjälpmedel för 3d-printing med add-on till Blender, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 350 000 kr
Undersöka om man kan använda ett add-on för att skapa ortopedtekniska hjälpmedel i Blender, en kostnadsfri, open-source mjukvara för 3D-printing. I första omgången har vi identifierat funktioner och lyckas automatisera vissa processer. Detta arbete ska fortsätta samt att vi ska undersöka möjligheterna med egentillverkning.

Andra utlysningsdelen 

Dietistens pedagogiska verktyg för kvalificerat rådgivande samtal - prototyp och testning, Regionhälsan, 100 000 kr

Utveckling och testning av ett digitalt verktyg för patient och dietist att använda i samtalet. Bilder på mat i specifik mängd som läggs in i en individuell plan förväntas öka förståelsen och motivationen till ett ökat intag hos äldre med undernäring. Patient, närstående och vårdpersonal tar del av bildplanen via journal, 1177 eller applikation.

Utformning av vårdmodell för sexuellt riskutsatta personer med erfarenhet av sexuellt våld, Regionhälsan, 97 850 kr

Projektet handlar om att utforma en vårdmodell för sexuellt riskutsatta personer med erfarenhet av sexuellt våld, utifrån både patienters och behandlares perspektiv och behov.

Kommunikationsplattform för FaR-behandling av barn med obesitas, Regionhälsan, 100 000 kr

Målet med projektet är att anpassa, vidareutveckla och testa ett digitalt stöd för behandling med Fysiskt aktivitet på recept (FaR) för barn med obesitas. Systemet inkluderar kommunikation mellan vårdgivare, barn och föräldrar samt insamling av data. Det består av en webapplikation på dator för vårdgivare samt en mobilapp för barn/föräldrar.

Implementering av ett DigiFysiskt AntiStressProgram vid stressrelaterad psykisk ohälsa, Regionhälsan, 100 000 kr

AntiStressProgrammet digitalt och fysiskt (DigiFysASP) består av skolmedicin och forskningsbaserad komplementärmedicin för personer, enskilt och i grupp, som söker vård för stressrelaterade besvär. Påbörjan av implementering berör utbildning för legitimerad personal som kommer att tillämpa metoden och att säkerställa att metoden används på rätt sätt.

Sjukvårdens Larmcentral VGR (SvLc VGR) i samverkan med mobila team i Västra Götalandsregionen, Regionhälsan, 100 000 kr

Sjukvårdens larmcentral VGR (SvLc VGR) vill undersöka möjligheten att etablera samverkan med mobila team som arbetar med nära vård i hemmet inom VGR. SvLc VGR vill underlätta för regionens befolkning att komma till rätt vårdnivå redan vid första kontakten med vården genom en mer central styrning av regionens mobila team.

Jämlikt och innovativt omhändertagande av patienter opererade med axelprotes - en behovskartläggning, Sjukhusen i Väster, 87 500 kr

I Västra Götalandsregionen opereras patienter med axelprotes på flera sjukhus. Kirurgin är omfattande och kräver lång rehabilitering. Projektets syfte är att kartlägga patientens behov och identifiera innovativa utvecklingsområden som kan göra vården jämställd och säker. Omhändertagandet skall se lika ut både på det lilla och det stora sjukhuset.

Optimering och utvärdering av konceptet Optimal vårdnivå, Södra Älvsborgs sjukhus, 97 440 kr

Granskande uppföljning av projekt Optimal vårdnivå, ett projekt som utvärderar och förfinar ett processverktyg som för bedömning av vårdnivå för att möjliggöra för medarbetare inom ambulansen att placera de patienter som man möter, på en för patienten och sjukvårdens resurser, optimal vårdnivå i enlighet med omställningen till Nära vård.

Test av ehälsotjänst Egenvård-fot med egenvårdsutbildning om fötter för och av patienter med diabetes, Regionhälsan, 100 000 kr

Projektet syftar till att utveckla, testa och utvärdera en ehälsotjänst Egenvård-fot egenvårdsutbildning om fötter, för och av patienter med diabetes. Syftet är att förebygga komplikationer vid diabetes som sår och amputation genom att arbeta proaktivt, personcentrerat och interprofessionellt i samverkan med patienter.

Behovskartläggning vård för vuxna med autism inom habilitering - Förstudie/fördjupad omvärldsanalys, Habilitering & Hälsa, 100 000 kr

Andelen patienter med diagnosen autism ökar inom Habilitering Vuxen i Västra Götalandsregionen. Idag saknas ett vårdprogram för dessa patienter. Projektet vill genom behovskartläggning och omvärldsanalys utforska en klinisk utformning som nyttjar våra resurser optimalt och ger tillgång till ett patientcentrerat omhändertagande av målgruppens behov.

Registrering av patientrapportering av hälsa och symtombild för kvinnor med djupa förlossningsskador, NU-sjukvården, 97 130 kr

Målet med aktuellt innovationsprojekt är skapa struktur för en förbättrad vårdprocess för kvinnor med djupa förlossningsskador genom att skapa struktur för registrering, identifikation, diagnos  och individualiserad behandling.

Delaktighet i smärtbehandling. Utveckling av verktyg som stödjer personcentrerad vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 57 650 kr

Långvarig smärta är en komplex sjukdom som kräver multiprofessionell behandling. På smärtcentrum satsar vi på att implementera personcentrerat vård för patienter med långvarig smärta. Syftet med projektet är att utveckla en lösning som stödjer personcentrerad vård med ett digitalt och/eller analogt verktyg som möjliggör regelbunden självmonitorering.

Implementering av drönare i den PreHospitala larmkedjan i VGR - Innovation, samverkan och förvaltning, Regionhälsan, 100 000 kr

Utveckla drönarprojektet med 1. möjlighet att strömma video till larmcentralen, 2. Övervaka och i förekommande fall flyga drönaren från Sjukvårdens Larmcentral, 3. Utreda möjligheten att utrusta drönaren med en dynamisk plattform för byte av utrustning och batteri, 4. Utreda möjligheten att utveckla och nyttja en mobil drönarhangar vid tex evenemang.

Ökad MR-tillgänglighet genom införande av sjukhusövergripande teleradiografisk MR-samverkan, Sjukhusen i Väster, 100 000 kr

Magnetkameran är en relativt ny, strålningsfri, och ofta helt överlägsen bild-diagnostisk metod. Bristen på specialutbildade röntgensjuksköterskor sänker dock tillgängligheten samt leder till långa väntetider. Genom nya arbetssätt kan emellertid nu en rtg-ssk på distans "köra" upp till tre MR-kameror vilket avsevärt skulle kunna förbättra denna situation.


2021

Andra utlysningsdelen


Patientnytta med elektrodteknik i syfte att förbättra kritiska funktioner vid ryggmärgsskada,
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Undersöka på vilket sätt inopererade elektrodsystem har förbättrat livet för personer med ryggmärgsskada samt vilka utmaningar behandlingen har inneburit för personen och för organisationen. Informationen är en del av beslutsunderlaget till att implementera denna behandling i Sverige.

Min webbsida, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Projektet syftar till att hitta en digital lösning för att göra barn och ungdomar mer delaktiga och engagerade i sin vård.

Mobil substitutionsmottagning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Syftet med projektet är att öka tillgänglighet för patienter som har substitutionsbehandling genom att utveckla en mobil mottagning. Förhoppningen är också att kunna minska riskerna för patienterna genom att kunna erbjuda behandling på fler platser.

Scanner och 3D skrivare för att tillverka hand- och fingerortoser/skenor, Sjukhusen i Väster, 100 000 kr.
Att använda scanner och 3D-skrivare för att tillverka ortoser/skenor på ett effektivare sätt än nuvarande teknik och arbetssätt.
Målet är att kunna tillverka ortoser med bättre kvalitet, mer miljövänligt material och på snabbare tid.

Föräldraresan: digitalt verktyg för trygghet i föräldraskapet, ett sätt att främja folkhälsan, Närhälsan, 96 824 kr.
Utveckla ett internetbaserat föräldrastödsprogram för att vid behov förstärka traditionellt föräldrastöd inom primärvården. Syftet är att öka upplevelse av föräldraförmåga och trygghet i föräldraskapet genom att reflektera angående förhållningssätt och attityder i samspelet med barnet i ett individanpassat, digitalt föräldrastödsprogram.

DigiFysASP - ett digifysiskt AntiStressProgram via 1177 vid stressrelaterad psykisk ohälsa, Regionhälsan, 100 000 kr.
DigiFysASP är en digifysisk rehabilitering, en ny metod och nytt arbetssätt. Innovationen erbjuder lättillgänglig vård som förväntas ge nytta på flera nivåer: patient-, vårdgivare-, organisation-, samhälls- och miljönytta.

Ultraljudsundersökning av axel vid primärbedömningar av inremitterade patienter till SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000 kr.
Genom att fysioterapeut undersöker axelpatienter med ultraljud är förhoppningen att på sikt åstadkomma: förbättrad axeldiagnostik, effektivare vårdprocess och minskat behov av MR-undersökningar. Projektet kommer under 2021 fokusera på att uppnå tillräckligt hög kvalitét på ultraljudsbedömningarna. 

Utveckling av en webbapplikation för värdering av muskelstyrkemätning - fortsättning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Barn med språkstörning - stöd från logopeden, Skaraborgs sjukhus, 87 500 kr.
Utvärdera införandet och effekten av introducerande föräldrautbildning till vårdnadshavare som har barn med språkstörning. Utvärdera digitalt stödprogram på 1177. Sprida innovationen vidare till andra logopedimottagningar. 

BUSKenMedicinskt beslutsstöd för undersköterskor vid larmcentral, Regionhälsan, 100 000 kr.

Din säkerhet på sjukhus - implementering med patienten i fokus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Inom SU och VGR har ett informationsblad och en kortfilm om patientsäkerhet tagits fram med fokus på personcentrerad vård och förebyggande av vårdskador. Utmaningen framöver och syftet med aktuellt projekt är framförallt vidareutveckling samt implementering och digitalisering av patientsäkerhetsinformationen.

Tillgängliggöra föräldrainformation inom BHV via digitalisering, Regionhälsan, 100 000 kr.
Främja tillgänglighet till information, delaktighet och möjlighet till förberedelse genom att utveckla digital information om barnhälsovård, på en regional del av 1177, till alla föräldrar, på enkel svenska, översatt till vanliga språk. Ett hälsohäfte för föräldraburen information kommer att utarbetas.

Behovskartläggning av nytt arbetssätt med hälsocoacher inom öppenvården, psykiatri psykos, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Detta projekt syftar till att genomföra en behovskartläggning för att identifiera behov och utvecklingspotential av ett nytt arbetssätt med hälsocoacher inom öppenvården psykos. Planen att utvärdera arbetssättet genom att kartlägga patient- och personalbehovet samt identifiera dess utvecklingspotential.

Implementering av internet-KBT för vuxna i primärvården- en jämförelse mellan organisationsformer, Närhälsan, 99 023 kr.

Förutsättningar för införande av drönare i den prehospitala larmkedjan i VGR, Regionhälsan, 100 000 kr.

Artificiell Intelligens och Virtual Reality - Digital konflikthanteringssimulator inom psykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 90 000 kr.
Psykiatriska Akutsjukvården på Östra Sjukhuset, Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatrin Rågården och Psykiatri Beroende på Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att genomföra en behovsanalys och utvärdering av VR-simulatorn för träning och utbildning inom konflikthantering i psykiatrin.

Legala förutsättningar vid införande av RPA-lösningar, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Vem är var? Person och lokalorganisering i psykiatrisk öppenvård, Sjukhusen i Väster, 100 000 kr.

Utveckling av verktyg för hantering och analys av stora informationsmängder i klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.

Förstudie: Digitalisering av beslutsträd – mot mer automatiserad tandvård, Folktandvården Västra Götaland, 100 000 kr.
Det finns nu ett analogt beslutsträd som hjälper receptionen med hur de skall boka in akuta patienter. Syftet är att se om detta behöver/kan utvecklas till ett digitalt verktyg för att underlätta för receptionisterna och behandlarna. Målet är en mer effektiv tandvård. 

Hemmonitorering av patienter med akut myeloisk leukemi, Skaraborgs Sjukhus, 100 000 kr.
Projektet ”Hemmonitorering vid akut myeloisk leukemi” är ett nytt arbetssätt vid Hematologienheten, Skövde. Genom att skicka hem patienter med mätsensorer ska det bli lättare att få in rätt patient i rätt tid till sjukhus efter cytostatikabehandling vid infektion. 

Första utlysningsdelen

 
IMål – utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 800 000 kr.
Effektivisera processen för ätstörningsbehandling genom förkortad vårdtid och förbättrade behandlingsresultat samt öka trygghet för användaren genom tillgång till redskap i mobilen.
 
DigiFysASP – ett digifysiskt AntiStressProgram via 1177 vid stressrelaterad psykisk ohälsa, Regionhälsan, 500 000 kr.
Öka tillgängligheten för Antistressprogram (ASP) och ersätta fysiska besök med digitala. Den digitala lösningen kombineras med fysiska besök.
 
Tidig familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel i VGR, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 060 000 kr.
Syftet är att minska oro hos dessa familjer. Utifrån det numera framtagna stödprogrammet för föräldrar till barn med medfött hjärtfel är syftet att utvärdera, implementera och sprida det.
 
Intensiv sväljrehabilitering via digital plattform, Sjukhusen i Väster, 500 000 kr.
Att fler patienter ska kunna erbjudas intensiv sväljträning med en evidensbaserad metod. Detta genom att utveckla ett digitalt träningskoncept för patienter med dysfagi.
 
IT-TÅget, en läranderesa mot digital fotundersökning med patienter och vårdpersonal on board, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr.
Har tagit fram en digital fotundersökning för diabetespatienter för att minska amputationer och fotsår. Syftet är nu att fortsatt arbeta med implementering av den.
 
Introducing the Virtual clinic and remote monitoring in children with Cystic Fibrosis, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 900 000 kr.
Implementera och utvärdera digitala vårdbesök och patientgenererad hälsodata som komplement till fysiska vårdbesök för barn med cystisk fibros. Implementering sker via en nationell prospektiv multicenterstudie som pågår och leds av Göteborgs pediatriska CF-center.
 
Etablering av ett center för virtuell operationsplanering och 3D-printing inom handkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 000 000 kr.
Utveckling av ett centrum för virtuell operationsplanering och 3D-printing som i nuläget avgränsar sig till handkirurgi. Syftet är att utvärdera gentemot extern leverantör av 3D-printade modeller.
 
Delia – patientkontakt och styrning i första kontakten med primärvården för psykisk ohälsa, Närhälsan, 182 250 kr.
Att färdigutveckla den plattform som byggts i SoB, utvärdera arbetssätt/processer på Vårdcentraler samt undersöka möjligheter för automatisering av mailgenerering till dessa patienter genom RPA.
 
Logoped i BVC-team, Centrumpraktiken Kungälv, 100 000 kr.
Minska remissflöden/förkorta vårdkön till logopedenheten genom tidigare upptäckt av barn med språkstörning. Syftet är att få ett större material att utvärdera, sprida kunskap till andra BVC, utvärdera samt implementera.
 
Digital lösning för uppföljning av medicinändringar av psykiatriska läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 496 000 kr.
Utvärdera om en app kan underlätta uppföljning av läkemedelsjustering eller nyinsättning av antidepressiva. Syftet är att öka följsamheten, förbättra behandlingsresultat samt spara tid och resurser.
 
Implementering av innovativa deep learning-verktyg för lesionssegmentering i neuroradiologisk praxis, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 100 000 kr.
Att implementera ett segmenteringsverktyg i VO radiologins verksamhet samt utvärdera hur verktyget används i klinisk miljö och hur effektiva de använda implementeringsprocesserna är.
 
Mobil röntgen som diagnostisk informationsöverföring vid nära vård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 000 000 kr.
Testa och utvärdera möjligheter för att genomföra röntgenundersökning i patientens hemmiljö (fokus på fallskador). Projektet ska mätas genom patientdata, tidsvinster, beläggningsgrad, kostnadseffektivitet, ökad kunskap, ökad samverkan i vårdkedjan etc.
 
Fortsätta undersöka om AR-teknik (smarta glasögon) kan förbättra patientomhändertagandet och öka säkerheten inom anestesisjukvård genom att visualisera information i användarnas synfält.

Digital plattform som möjliggör stöd- och kommunikation vid reumatisk sjukdom, Södra Älvsborgs Sjukhus, 500 000 kr.
Avser att bygga upp en digital plattform i SoB för digital kommunikation med reumatismpatienter. Syftet är att få en snabbare och enklare kommunikation med en ökad tillgänglighet.
 
Autumn Leaves – automatisk falldetektering och digitalisering optimerar fallskadeprocessen för äldre, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Syftet är att reducera tidsfördröjningar och öka precisionen i den prehospitala vårdprocessen för fallskador hos äldre. Detta genom snabbare handläggning med automatiskt larm och informationsöverföring från fallincident till omsorg, prehospital larmcentral och ambulans.
 
Colaborativa robotar i sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 000 000 kr.
Utifrån förstudie arbeta vidare med att se hur robot med computer vision kan identifiera smutsigt gods, med syftet att öka kvaliteten och bli mer effektiv.
 
Hjärtbuss VGR – en innovativ vårdmodell för nära specialistvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 630 000 kr.
Ska genomföra första fasen av ett innovationsprojekt vars långsiktiga syfte är att utveckla en ny, innovativ vårdmodell. Vårdmodellen kommer utgöras av en mobil klinik, som kommer erbjuda avancerad diagnostik samt specialistsjukvård nära patientens hemmiljö.
 
Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24 timmar efter inskrivning med hjälp av AI, Södra Älvsborgs Sjukhus, 1 000 000 kr
Fortsatt implementering för att säkerställa att det predikterade PUD går att använda som en naturlig del i arbetssätten på avdelningarna. Syftet är också att studera om det går att skapa mer generella modeller som kan prediktera PUD för flera avdelningar. 
 
Prehospitalt ultraljud "PAULUS-projektet", Skaraborgs Sjukhus, 397 000 kr.
Fortsätta undersöka användarvänligheten och nyttan med prehospitalt ultraljud (med fokus på lungor). Ambitionen är dels att bredda till SU för att få in mer data, dels att utreda möjligheterna till bildöverföring.
 
Smittspårning med hjälp av administrativ robot, Södra Älvsborgs Sjukhus, 1 000 000 kr.
Att avlasta smittspårningen i sjukhusmiljö i realtid. Detta genom automatiska data och systemanalys via robot.

Utveckling av en datorstödd automatisering, RPA, för uppföljning av patienter med aortasjukdom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 275 000 kr.
Målet är att använda RPA för att automatisera uppföljningen av patienter med aortasjukdom, med syftet att frigöra tid för vårdpersonalen. Ska undersöka regulatoriska förutsättningar för att komma vidare.
 
Utveckla process för att modellera och 3D-printa individanpassade ortopedtekniska hjälpmedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 290 000 kr.
Införa 3D-printing av ortopedtekniska hjälpmedel i VGR:s ortopedtekniska avdelningar, genom en speciell mjukvara. Hinder och möjligheter undersöks i projektet samt skrivande, test och utvärdering av add-onet (miniprogram i programmet).
 
Behovskartläggning: dietistens pedagogiska verktyg för kvalificerat rådgivande samtal, Regionhälsan, 100 000 kr.
Undersöka om ett digitalt verktyg med individanpassad sammansättning av bilder på mat/portionsstorlekar kan användas för att uppnå ökad patientdelaktighet och bättre kommunikation mellan dietist och undernärda sköra äldre.
 
Perkutan behandling av triggerfinger – enklare för patienten, billigare för sjukvården, Sjukhusen i Väster, 90 000 kr.
Vill införa en, för svensk sjukvård, ny behandling av triggerfinger som ska underlätta för patienten och spara pengar för vården. I lokalbedövning delas förträngning i fingret med hjälp av en nål.
 
AI-övervakning av patienter med risk för falltrauma inom slutenvården på Sahlgrenska sjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Akutmedicin och geriatrik vill minska risken för falltrauma i slutenvården för att minska lidandet för patienter och spara pengar i vården. I ett första steg kommer en omvärldsanalys kring befintliga lösningar att göras.
 
Dyspne-utredning inklusive Fokus-eko, fortsatt implementering och effektutvärdering, NU-sjukvården, 100 000 kr.
Ska genomföra effektutvärdering inför eventuell vidare implementering och spridning till sjukhus och primärvård, med fokus på exempelvis förklaring på symptom, kommunikation till remittenter, kostnad.
 
Digitala biomarkörer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Syftet är att bygga en kunskapsbas kring dagens användning av digitala biomarkörer, och framtida möjligheter med tekniken, för att underlätta innovation och implementering inom området i VGR.

2020

Upplevelseverkstad för elever årskurs 8, Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS), 61 350 kr.
Starta ett samarbete mellan förvaltningen och två utbildningsverksamheter med syfte att väcka unga människors intresse för yrken inom hälso och sjukvård, och öka antalet ansökningar till utbildningar inom området.

Colaborativa robotar i sterilteknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Genomföra en förstudie/Proof of Concept för att robotisera och automatisera processen att syna dikat gods och lägga galler.

Möjlighet att vacuumförpacka riskavfall vid amalgamhantering på tandklinik, Folktandvården, 100 000 kr.
Kartlägga vilka åtgärder som tandvården förväntas ta till i samband med insamling av amalgam kontaminerat engångsmaterial, samt ta fram prototyp för vacuumpåse som uppsamlingskärl.

En förstudie om monitorering av inneliggande patienters status med biosensor, Södra Älvsborgs sjukhus, 97 000 kr.
Utreda möjligheten att använda biosensorer för att följa inneliggande patienters status främst vitalparametrar, aktivitetsnivå och lägesförändringar.

Kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv, Sjukhusen i väster, 100 000 kr.
Utveckla en app för kvinnohälsa ur ett livscykelperspektiv, som tillgodoser kunskap om kvinnokroppen, rättigheter samt sexuell- och reproduktiv hälsa genom hela livet.

Utveckling av en robotiserad automatiseringstjänst (RPA) för patienter med amiodaronebehandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Vid långtidsbehandling med amiodarone genomförs regelbundna blodprovskontroller. För att effektivisera rutinen ska en algoritm, med hjälp av RPA-teknik, tas fram för underliggande beslut baserat på rutinfall.

System för automatiserad, strukturerad domänspecifik omvärldsbevakning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Ta fram system för automatiserad, strukturerad och domänspecifik omvärldsbevakning – med syfte att alla vårdens verksamheter och professioner ska kunna följa den snabba förändring som sker inom hälso- och sjukvården.

DIALOG+ i svensk psykiatri, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Dialog+ har utvecklats, testats och använts sedan länge inom psykiatrin i London. Projekt syftar till att anpassa det till svenska förhållanden, ta vara på våra tidigare lärdomar och testa det i praktiken. 

Konversations UI – Chatbot för samtalsterapi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Skapa en samtalsterapi-chatbot med syftet att erbjuda personer med mild ångest eller depression möjligheten att hantera sina symptom samt kartlägga sina känslor med hjälp av konversations-UI.

Webutbildning om långvarig smärta för all vårdpersonal i Västra Götalandsregionen, Närhälsan, 100 000 kr.
Ta fram en nätbaserad basutbildning som riktar sig till all vårdpersonal inom alla vårdnivåer och professioner som träffar patienter med långvarig smärta i VGR.

Prehospitalt ultraljud, Skaraborgs Sjukhus, 100 000 kr.
Testa och utvärdera ny teknik i ambulansen: undersöka vilken nytta ambulanssjuksköterskor skulle ha av att kunna använda ultraljud vid bedömning av patienter.

Fotspåret – Göteborg till Skaraborg. 2.0, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99900 kr.
Optimera omhändertagandet av fötter för patienter med diabetes typ 2 (fortsättningsansökan).

Min webbsida, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Genom en webbsida erbjuda barn och ungdomar en personcentrerad vård och göra dem mer engagerade i och medvetna om sin diagnos. 

Virtual Reality för att testa kognitiv funktion, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
utveckla en prototyp för testning av kognitiv förmåga med hjälp av VR-teknik.

Utveckling av en webbapplikation för värdering av muskelstyrkemätning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Värdera muskelsvaghet hos patienter (barn) genom att jämföra med befintligt referensmaterial kring muskelstyrkemätning hos typiskt utvecklade barn.

Hemmonitorerad rehabilitering med hjälp av en exergamingstrategi - genomförbarhetsstudie, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Projektet koncentrerar sig på genomförbarhetsfasen och inkluderar 3-4 patienter med KOL som testar en ny rehabiliteringsmetod. 

Förbättrad sjukskrivningsprocess, fortsättning, Närhälsan, 100 000 kr.
Uppföljning, utveckling och förbättring av rutiner kring patienter som söker vård för psykisk ohälsa.

Tidig familjeintervention för föräldrar till barn med medfött hjärtfel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utvärdering av en psykosocial intervention (CHIP-Infant) för föräldrar till barn med medfött hjärtfel med syfte att bearbeta sorgen till att engagera sig i ett aktivt och positivt samspel med barnet.

Granskande uppföljning av projekt Optimal vårdnivå, Södra Älvsborgs sjukhus, 77 952 kr.
Optimal vårdnivå är ett nytt koncept där patienten, efter bedömning av vårdbehov, kan få behandling och vård i hemmet i stället för att transporteras in till sjukhus.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 800 000kr.
En digital smärtskola för patienter som lider av långvariga smärttillstånd. Innehållet ska kunna användas som förbehandling före en planerad rehabiliteringsperiod.

Scanner och 3D skrivare för att tillverka hand- och fingerortoser/skenor, Närhälsan, 550 000kr.
Ny teknik för att tillverka ortoser/skenor på ett effektivare sätt än nuvarande teknik och arbetssätt inom rehabilitering.

Logoped i BVC-team, Centrumpraktiken Kungälv, 500 000kr.
Införa logopeder i BVC-team för att kunna ge råd kring språkstimulans, påbörja behandlande insatser för barn med uttalssvårigheter, samt ge information kring AKK (tecken och bilder).

Ultraljudsundersökning av axel vid primärbedömningar av inremitterade patienter, Södra Älvsborgs sjukhus, 492 000kr.
Förbättra diagnostik, snabba på vårdprocessen för patienter med axelbesvär, samt minska behovet av att använda magnetresonansundersökning (MR) för att diagnostisera patienter med axelbesvär.

Främja hälsa med digital vård genom Machine Learning vid stressrelaterad ohälsa – implementeringsfas, Närhälsan, FoUU-centrum Fyrbodal, 1 499 000kr.
Erbjuda ett lättillgängligt digitalt verktyg för patienters egenvård kring stress och för vårdpersonal i deras behandlingsarbete vid stressrelaterad ohälsa.

Ett unikt verktyg för att påvisa nervcellsskada som påverkar hjärnan – analys av proteinet NFL i blod, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 500 000kr.
Ny metod i klinisk rutinverksamhet där man med ett enkelt blodprov kan påvisa hjärnskada hos patienter.

Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi - vårdpersonal och patient, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 725 000kr.
Implementera framtagen applikation för att ge förutsättningar till ökad patientdelaktighet och möjliggöra digital interaktion inom kontexten operation/anestesi, både preoperativt och postoperativt.

Minska tidig återinskrivning i heldygnsvården med maskininlärning: utveckling och implementering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 500 000kr.
Utvärdera, vidareutveckla och testa AI, samt skapa ett beslutsstöd baserat på detta.

SUCCCE, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
Utvärdera ny teknik i form av smarta glasögon som har potential att bidra till förbättrat patientomhändertagande, lugnare arbetsmiljö samt ökad patientsäkerhet på operationsavdelning. 

Digitala vårdmöten i logopedi för patienter med stroke eller neurologisk sjukdom, Sjukhusen i väster, 303 500kr.
Utöka möjligheten för patienter inom kommunal hälso- och sjukvård att kunna ta del av logopediska insatser via digital lösning.

Digital lösning för uppföljning av medicinändringar av psykiatriska läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 95 000kr.
Utvärdera om SENO-applikationen (en digital plattform för uppföljning av nyinsatta läkemedel inom psykiatrin) kan öka följsamhet kring läkemedelsbehandling, förbättra behandlingsresultat, samt spara tid och resurser för patienter och personal.

Munhälsa vid rättspsykiatrin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
I samarbete med Folktandvården genomföra en behovsanalys kring patienternas verkliga behov kopplat till munhälsa, samt kartlägga på vilket sätt patienterna vill ta del av insatser.

Digitalt föräldrastöd via 1177 till barn med tal- och/eller språkstörning, Skaraborgs Sjukhus, 770 000kr.
Utveckla, färdigställa och implementera ett digitalt föräldrastöd.

Ett AI-baserat beslutssupportsystem för individualiserad MS-behandling, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 940 000kr.
Utveckla ett AI-baserat beslutssupportsystem för att förbättra terapivalet vid behandling av MS, samt möjliggöra individualisering av behandlingen.

FRAMSIM - Framtidens Simulering, Skaraborgs sjukhus, 1 040 000kr.
Testa användningen av tekniken Augmented Reality (AR) för att förbättra och ge en bättre miljö för träning och inlärning hos hela traumateamet SkaS.

Implementering och utvärdering av det digital biopsykosociala behandlingsprogrammet "IKBT vid migrän", Närhälsan, 98 000kr.
Utvärdera implementeringen av programmet genom att utveckla en organisatorisk vårdkedja och utvärdera upplevelser samt effekter av programmet.

Digitalt föräldrastöd för behandling av barn med ätsvårigheter, 521 000, Södra Älvsborgs sjukhus
Ge ett ökat digitalt stöd till föräldrar med barn som har ätsvårigheter för att främja en patientcentrerad vård, samt möjliggöra ett mer kostnadseffektivt utnyttjande av vårdgivarresurser.

Prediktera planerat utskrivningsdatum inom 24h efter inskrivning med hjälp av AI, Södra Älvsborgs sjukhus, 1 480 000kr.
Utveckla AI för som ska prediktera och ge beräknat besked om planerat utskrivningsdatum.

Ull i ortopedtekniken, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000kr.
Utvärdera användandet av ull för att förbättra ortopedtekniska hjälpmedel.

Growthgraft, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000kr.
Utveckla och utvärdera ett graft mellan system och lungcirkulation som växer med den växande patientens kärl.

Utvärdering hur 3D-teknik kan användas för bättre och mer utvecklat träningsmateriel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 260 000kr.
Utvärdera hur 3D-teknik kan användas för att skapa bättre och mer realistiskt utbildningsmateriel.

Din säkerhet på sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utvärdering av "Din säkerhet på sjukhus", ett nytt sätt att höja patientsäkerheten och minska risk för vårdskador.

Delia - Patientdelaktighet och styrning i första kontakten med primärvården för psykisk ohälsa, Närhälsan, 100 000 kr.
Ny metod och arbetsprocess som syftar till att stärka patientens egen kraft och delaktighet i sin vård för psykisk ohälsa i primärvården.

Hur upplever barn med Cystisk Fibros och deras vårdnadshavare digitala vårdmöten på distans?, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Kartläggning av hur barn med cystisk fibros, deras vårdnadshavare, samt vårdpersonal upplever digitala vårdmöten på distans.

Implementering av 2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik, Södra Älvsborgssjukhus, 98 500 kr.

Virtuell 3D planering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Kartläggning inför ett eventuellt labb för 3D teknik, där läkare tillsammans med ingenjör ska kunna planera komplex skelettkirurgi.

Informationsöverföring som beslutsstöd vid nära vård i det icke planerade digitala vårdmötet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 999 kr.
Säkerställa förutsättningarna för informationsöverföring till högre medicinsk kompetens (HMK) i samband med nära vård i det digitala vårdmötet.

Fotspåret – Göteborg till Skaraborg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 055 kr.
Optimera omhändertagandet diabetespatienter med fotproblem, öka patienternas delaktighet och att skapa en standardiserad vårdprocessen med aktörer från primärvård och specialistvård.

Digitalt verktyg för insättning av ADHD-medicin hos barn och ungdomar, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Mäta effekt av ADHD-medicin hos barn (under insättningsperioden) med hjälp av digitalt verktyg.

Testning av ny operationsmetod med Preserflo microshunt, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Testa och utvärdera en ny operationsmetod med mikroshunt i glaukomsjukvård.

Webbaserad utbildning inom reumatologi – för patienten och närstående, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Patient- och närståendeutbildning i form av digitala föreläsningar om reumatologiska sjukdomar via 1177.

Hälsolotsen – att utveckla en ny tjänst i samarbete med studenter från Hälsopromotionsprogrammet, Närhälsan, 100 000 kr.
Testa och utvärdera ett nytt samarbete mellan vårdcentralen och studenter från Hälsopromotionsprogrammet.

Mobil inläggsförsörjning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 000 kr.
En mobil lösning för att nå ut till patienter i behov av fotinlägg.

Framtidens sjukvård med portabel ultraljudsapparat, Skaraborgs sjukhus, 66 500 kr.
Testa en ny portabel ultraljudsapparat som kan kopplas till en mobil eller surfplatta, vilket ökar mobilitet och större användbarhet i vården.  


2019

Utlysning 1:

Framtidens reception. Folktandvården, 100 000 kr.

Fortsatt beredning och behovskartläggning av IT-stöd inom kliniknära forskning och innovation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och teknik, 99 120 kr.

Digital tolkhjälp i telefonkontakt med reception. Habilitering & Hälsa, 97 100 kr.

Distansbehandling i logopedi via videolänk. Skaraborgs sjukhus, Logopedimottagningen, 100 000 kr.

Uppvärmd inandningsluft till barn med trakeostomi. Närhälsan, FoU-Södra Älvsborg, 100 000 kr.

Chatbot som komplement för frågor och svar till inneliggande patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys och projektenheten, 100 000 kr.

Motorisk bedömning och behandling av spädbarn (0-18 månader) av fysioterapeut i primärvård. Närhälsan, Tjörns rehabmottagning, 62 800 kr.

Utveckling, säkerställande och effektivisering av tandvårdens telefonrådgivning och tidbokning. Folktandvården, Uddevalla City, 100 000 kr.

Egenrond – stärka patienters upplevda delaktighet i sin egen vård. Kungälvs sjukhus, Avdelning 9, 83 907 kr.

Jag vill så Hjärna veta! Kan ANN stödja automatisering och bättre vägval (GPS) i vårdens processer. Koncernkontoret VGR, Vårdens digitalisering, 1 460 000 kr.

Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling till Alla (EBBA). Närhälsan, FoU Södra Älvsborg, 1 467 500 kr.

Utvärdering av 3D-printning för bättre och mer utvecklat utbildningsmaterial. Simulatorcentrum, 250 000 kr.

Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 750 000 kr.

Administrativa förenklingar genom RPA. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 1 493 000 kr

Logopediskt stöd och behandling för barn via 1177. Skaraborgs sjukhus, Logopedmottagningen, 430 000 kr.

Främja hälsa med digital vård genom machine learning vid stressrelaterad ohälsa. Närhälsan, FoU centrum Fyrbodal, 1 289 300 kr.

2D gånganalyssystem för kvalitetssäkrad gånganalys på ortopedteknik. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 398 000 kr.

MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Analys- och projektenheten, 986 000 kr.

Internetbaserad hjärtskola för personer med hjärtinfarkt. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Fysioterapi, 1 485 000 kr.

Digital teknik för personcentrerad kommunikation inom operation/anestesi -vårdpersonal och patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, AN/OP/IVA, 1 360 600 kr.

VAP, Vård- och AktivitetsPlan i digital form via applikation. Södra Älvsborgs sjukhus, Infektionskliniken, 835 000 kr.

Internetbaserat behandlingsprogram för patienter med Migrän inom primärvården. Närhälsan, Ulricehamns vårdcentral, 1 046 234 kr.

Behandling av blockerade artärer i bäckenet och ljumsken med hjälp av ny hybridteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgen, 1 465 000 kr.

Utlysning 2:

Utveckling av patientdraperi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 75 000kr.
Förbättra den fysiska miljön för patienter på avdelningen och skapa förutsättningar för en patientcentrerad rond. Målet för projektet är att vidareutveckla patientdraperiet så att det kan minska stress och oro samt skapa en bra miljö för rond vid fyrsängssalar.

Digital smärtskola, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000kr.
Utforma en digital smärtskola som patienter kan genomgå i hemmet. Smärtskolan är tänkt att rikta sig till patienter med långvariga smärttillstånd som är färdigutredda och har provat konventionella behandlingar utan tillräcklig effekt.

Läs mer:
VGR Fokus, 2022

Digital plattform för att stödja barn/ungdomar med långvarig sjukdom (LST), Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Undersöka behov och önskemål av e-hälsa hos barn och ungdomar med LST.

Artificiell intelligens vid diktering och utskrift av diktat inom hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 80 000 kr.
Utreda om det går att utveckla digitala hjälpmedel för att bland annat analysera text i journal med hjälp av Artificiell Intelligens (AI).

Framtidens vårdflöde - ortopedteknisk hjälpmedelsförsörjning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 99 575 kr.
Kartläggning av patienters och vårdgivares behov av digitala tjänster med integration med Framtiden Informationsmiljö (FVM).

Utvärdering och utökning av Stöd och behandling i Logopedi/Röst och tillgängliggörande inom VGR, Skaraborgs sjukhus, 100 000 kr.
Utvärdera ”Stöd och behandling i Logopedi – röstövningar via 1177.se” och utveckla det befintliga materialet; dels se hur det kan anpassas för att göras tillgängligt för alla offentligt finansierade logopedimottagningar i Västra Götalandsregionen, och dels utöka innehållet för att passa fler patientgrupper.

Jämlik läkarvård i BUP, NU-sjukvården, 52 000 kr.
Organisationsinnovation för att tillgängliggöra läkare via digital lösning och bidra till jämlik vård.

Bella hälskydd, NU-sjukvården, 60 000 kr. Mjukt häl- och ankelskydd för sängliggande personer med ökad risk för trycksår.

Dyspne-utredning inklusive Fokus-eko som integrerad undersökning vid andfåddhetsbesvär, NU-sjukvården, 100 000 kr.
Påbörja arbetet med att skapa en ny integrerad, fysiologisk undersökning som kan diagnostisera orsaken till onormala andfåddhetsbesvär hos patienter. Målet är att ge patienter en bättre diagnostik genom att integrera olika undersökningsmetoder vid ett och samma tillfälle.

Minska tidig återinskrivning i Beroendevårdens heldygnsvård med hjälp av maskininlärning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr. Undersöka rimligheten och möjligheten att skapa en algoritm som med hjälp av Machine Learning (ML) och Natural Language Processing (NLP) kan predicera återinläggning i beroendevårdens heldygnsvård.

Karriärsjukhus SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus, 100 000 kr.
Genom en förstudie undersöka förutsättningarna för innehåll och utveckling av en plattform som är ett virtuellt sjukhus där det pågår verksamhet och där besökaren fritt kan utforska sjukhusets olika kliniker och arbetsplatser. Syftet är att skapa intresse och visa alla de yrken som gömmer sig inom ett medelstort akutsjukhus för ungdomar som står inför sitt viktiga utbildningsval.

Förbättrad sjukskrivningsprocess, Närhälsan, 100 000 kr.
Implementera olika delar från relaterad forskning i praktiskt vårdcentralsarbete för att utveckla ett standardiserat arbetssätt med sjukskrivningar.

IMål - utveckling av app för unga patienter med ätstörning, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 100 000 kr.
Utveckla en mobil-app som komplement och hjälpmedel i behandling av ätstörningar.

Genom 3D-teknik minska smärta och obehag vid tandröntgen, Folktandvården, 100 000 kr.

Högtryck på mottagningen – ett nytt sätt att bedriva hypertonivård, Närhälsan, 100 000 kr.
Via ett innovativt arbetssätt förbättra och effektivisera vård för patienter med hypertoni.


2018

Vidareutveckling av metod för muskelträning - EMG biofeedback - vid långvarig smärta. Södra Älvsborgs Sjukhus, Neuro- och rehabilitering, 100 000 kr.

Machine learning som verktyg vid rättspsykiatrisk riskbedömning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri, 100 000 kr.
 
Vårdcentral med tilläggsuppdrag, testbädd för primärvård i Nära vård, behovsanalys. Närhälsan Färgelanda Vårdcentral,  100 000 kr.
 
iMål-Utveckling av app för unga patienter med ätstörning och deras föräldrar i familjebehandling. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anorexi-Bulimimottagning, 100 000 kr.  
 
Kartläggning av föräldrars behov av information i barnhälsovården. Närhälsan, Barnhälsovården, 99 520 kr.

Digitalisering av nybesök på BUPkliniken. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP kliniken, 100 000 kr. 
 
D-Foot Ortopedteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknik, 99 835 kr.

Vidareutveckling av interaktiv hemsida för patienter med svår fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dietistenheten klinisk nutrition, 99 988 kr. 
 
Digitalt terapistöd vid behandling av posttraumatiskt stressyndrom. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP Asyl, 97 350 kr.

Prediflow-prediktiv analys och förbättringar av flöden i akutvårdskedjan. Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akututvecklingscentrum  AUC, 99 450 kr.  

D-Foot Ortopedteknik 2018  Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ortopedteknik, 97 935 kr.   

Utvärdera sensorer genom neurofysiologisk feedback vid behandling av stressrelaterad psykisk ohälsa. Närhälsan, FoU primärvård Fyrbodal, 100 000  kr.

Artificiell intelligens och hjärnavbildning för prognos av ätstörningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsledning Psykiatri Affektiva, 100 000 kr. 

Vidareutveckling av interaktiv hemsida för patienter med svår fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dietistenheten klinisk nutrition, 99 388 kr.  

Digital patientvy i psykiatrin. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Psykiatri 
100 000 kr.

3D-Kompetenscentrum inom sjuk- och tandvården/Västra Götalandsregionen. Folktandvården VGR Specialistkliniken för käkkirurgi, 100 000 kr.  

Implementering av teknisk lösning för patientintegritet och tidsbesparing. Södra Älvsborgs sjukhus, Ortopedteknik, 97 540 kr. 
 
Sammankoppling av aortastentgrafer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Kärlkirurgi, 70 000 kr.   
  
Test och utveckling av avatarbaserat utbildningsstöd för personal som arbetar med psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset BUP, 100 000 kr. 
 
OsStictm - superlim för brutna ben. En banbrytande teknik för fixation av komplexa frakturer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, 100 000 kr.   

Gröna korset 2.0. Södra Älvsborgs Sjukhus, Utvecklingsstab, 1 500 000 kr. 

Hälsocoach online. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstab, 300 000 kr  

Agilis 3.0. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Resursenhet och systemförvaltning, 1 190 000 kr.

Utveckling av radiologisk MRdiagnostik för smärtsamma ryggtillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk Fysik och Teknik, 614 000 kr.

Hjälpmedelskonsultation Onlinebesök. Hjälpmedelscentralen, Tjänstesektion, 445 750 kr.   
  
EBBA - Evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling till alla vårdvalsverksamheter.  Närhälsan, Fristad vårdcentral, 1 485 573 kr.

Internetbaserat stöd och behandling vid röstproblem – ökad tillgänglighet till logopedisk kompetens. Skaraborgs sjukhus, ledningsgrupp K5, 400 000 kr.   
 
MatAppen. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Strategisk planering, 1 201 000 kr.
  
Patientmedverkan i Digital Smärthandläggning. Närhälsan,  FoU primärvård Västra Götalandsregionen, 1 321 500 kr.

Teknisk utveckling/formulering av depå-implantat för att förhindra återfall i bröstcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedi, 790 000 kr.
  
Förhindra återinsjuknande: utveckling av mobilapplikation för allvarlig psykisk sjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Allmänpsykiatri läkare, 608 560 kr. 
  
ViPHS – Videostöd i den PreHospitala Strokekedjan. Sahlgrenska   Universitetssjukhuset, Neurosjukvården, 1 495 000 kr.

Administrativ förenkling med hjälp av datoriserade robotar. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstab, 1 500 000 kr. 
 
Identifiering av referenspunkt och placering av trycksensor i samband med invasiv blodtrycksmätning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, central intensivvårdsavdelning, 340 800 kr.  

Stickad dyna av ull för  trycksårsprevention. Södra Älvsborgs sjukhus, Utvecklingsstaben, 401 420 kr. 
 
VAP, Vård- och AktivitetsPlan. Södra Älvsborgs sjukhus, Klinik för hud-STD infektion vårdhygien och ögonsjukdomar, 500 000 kr.
 
Bärsjal för intensivvårdskrävande nyfödda barn.  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Intensivvårdsavdelning neonatal, 100 000 kr. 
  
IOSSA. Folktandvården, Kvillebäcken Allmäntandvården, 99 000 kr.    
  
Utveckling av en MR-kompatibel apparatur som möjliggör belastning av halsryggen i liggande position. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Läkare barnröntgen, barnfysiologi, 100 000 kr. 
  
Implementering av T1-mapping och  4D-Flowtekniken för applikation på  barn och vuxna med medfödda hjärtfel. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicinsk fysik och teknik, 100 000 kr. 
  
Artificiell Intelligens för diagnostik och behandling av svårläkta sår.  Skaraborgs sjukhus, Sårcentrum, 100 000 kr.   

GrowthGraft. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnkardiologi inkl. hjärtkirurgisk vård, 100 000 kr. 
  
Avfallshanteringsvagn på operationssal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Operation, 68 500 kr.   
 
Utvärdera autonom skytteltrafik på sjukhusområde. Regionstyrelsen, eHälsa 2, 99 000 kr.

Förstudie om AI och machinelearning för automatiserade diagnoser. Regionstyrelsen, eHälsa 2, 99 000 kr. 
  
Ny typ av injektionsspruta. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Diagnostisk strålningsfysik, 90 000 kr.    
  
Reumapodden. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Reumatologkliniken, område 4, 99 920 kr.   

Implementering av 3D-printade modeller av skelett för preoperativ planering samt metodik för kvalitetssäkring av dessa. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Barnortopeden  SU/DSBUS, 57 728 kr. 
  
Minska antalet vårdrelaterade infektioner genom att använda en långverkande antimikrobiell organisk kiselförening. NU-sjukvården, Forsknings- och utvecklingsenhet (FoU), 100 000 kr. 
        
Säkerställa patientens förmåga att hantera sina läkemedel. Närhälsan, Ängabo Vårdcentral, 100 000 kr.   

Bella hälskydd. NU-sjukvården, Mäva 1, 83 500 kr.  

Prediflow – prediktiv analys och  förbättringar av flöden i akutvårdkedjan.
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Akututvecklingscentrum, 100 000 kr. 
  
Digitalt terapistöd vid behandling av PTSD. Södra Älvsborgs Sjukhus, BUP PTSD-mottagning och BUP Asylmottagning, 97 370 kr. 
  
Optimering av patientflöden opererande verksamheter. Skaraborgs sjukhus, Ekonomienhet, 100 000 kr.
  
AI som stöd för ökad tillgänglighet och delaktighet i vården av personer med medfödda funktionsnedsättningar. Habilitering&Hälsa, Förvaltningskansliet, 100 000 kr.    
  
Pedagogiska sagor för barn och vuxna med fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medicin barn, 100 000 kr.

Personcentrerad patientinformation i videoformat. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ortopedteknisk produktionsenhet, 50 660 kr.

Klinisk implementering av internetbaserad grupprehabilitering inom Hörselverksamheten. Habilitering & Hälsa, 96 436 kr.   
 


2017

Agilis 2.0. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 810 000 kr.
Andningsråd via en hälsoapplikation till barn. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 503 044 kr.
Automatisk igenkänning med hjälp av sensorer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 490 000 kr.
Avancerad vävnads- och blodflödeskarakterstisk. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 499 750 kr.
Beröringsfri scanning istället för gipsavgjutning. Södra Älvsborgs sjukhus, 291 000 kr.
D-Foot Ortopedteknik. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 495 947 kr.
Egenuppföljning av avvikande Nevi. Skaraborgs sjukhus, 50 000 kr.
FAST- ett textilt antibakteriellt förband. Södra Älvsborgs sjukhus, 873 261 kr.
Formulering av depåimplantat för att förhindra återfall. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 424 000 kr.
Fysioterapi. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 600 000 kr.
Förhindra återinsjuknande. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Förprogrammerad vårdplanering i hemmet vid operation. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 360 000 kr.
Förprogrammerad våg för kontrollräkning av narkotika. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 32 500 kr.
Hälsocenter. Södra Älvsborgs sjukhus, 1 397 494 kr.
Identifiering av referenspunkt och placering trycksensor. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 150 000 kr.
Likvordynamisk undersökning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 285 000 kr.
Markörväst. Skaraborgs sjukhus, 490 500 kr.
Mobil tolkning för ambulanspersonal. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 490 000 kr.
Mobil överföring av mätvärden. Södra Älvsborgs sjukhus, 500 000 kr.
MyFoot Diabetes. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 142 650 kr.
Närhälsan FoU primärvård. Närhälsan, 500 000 kr.
Närsjukvårdsteamet 2.0 Västra Skaraborg. Skaraborgs sjukhus, 528 500 kr.
Planeringsfas till Multimottagningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 200 000 kr.
Samskapad digital dagbok. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 685 090 kr.
Simulering av hjärtstopp för bättre överlevnad. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 1 872 500 kr.
Smarta alarm: en innovation för ljudmiljö på IVA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 447 800 kr.
Specialistkliniken för käkkirurgi Göteborg. Folktandvården, 586 600 kr.
Termografi för kartläggning av vensjukdomar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 160 000 kr.
ULMA. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 360 000 kr.
Utredning av hepatit C-infektion på en substitutionsmottagning. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 422 000 kr.
Utveckling av algoritm för cytostatika, kolorektalcancer. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 532 000 kr.
Utveckling av interaktiv hemsida för patienter med fetma. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 450 000 kr.
Utveckling av radiologisk MR-diagnostik för ryggtillstånd. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 499 500 kr.
Validering av Neuromotos. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
ViPHS- Videostöd i den prehospitala strokekedjan. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 500 000 kr.
Ökad möjlighet till kommunikation för patient. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 275 000 kr.
Ökad patientmedverkan i Hepatit-C vården. Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 300 000 kr.
Öron- Näsa- Hals- och Käkkirurgi. NU-sjukvården, 500 000 kr.