Handledning/Lots

Målsättning

AT-lotssystemet ska för den enskilde AT-läkaren bidra till en framåtsyftande och harmonisk utveckling in i läkaryrket. Lotsgruppen ska vara ett forum att få reflektera och ventilera svåra frågeställningar inom yrket.

Förutsättning

AT-lotssystemet ingår i AT-tjänstgöringen, och är obligatoriskt i och med att Lotshandledarna blir Huvudhandledare enligt Socialstyrelsens föreskrift för AT. Lotsgruppen utgör ett komplement till handledningen på respektive klinik/vårdcentral.

Innehåll

Gruppvis diskussionsträffar under handledning av två AT-lotsar var innehåll kan vara: Läkaryrket, Balansen mellan lust och krav, Professionell utveckling, Livslångt lärande, Ledarskap, Konsultationen, Relation och kommunikation med patienter/anhöriga/ medarbetare, Etik och moral, Attityder och värderingar, Framgång och svårigheter i arbetet/ Förtröstan och tillit, inspiration och glädje. Fria diskussioner stimuleras, gärna utifrån vad gruppdeltagarna närmast bär med sig i form av yrkesmässiga problem, glädjeämnen, erfarenheter eller frågeställningar. Det är också ett ansvar för gruppen och varje enskild deltagare att bidra i diskussionerna och hjälpa varandra framåt efter bästa förmåga.

Form

Gruppen sammansätts av sju-åtta AT-läkare (i Lidköping hela gruppen 9 st) samt två AT-lotsar, den ena verksam inom sjukhussjukvård eller inom primärvård och en psykoterapeut/psykolog. AT-läkarna blir av praktiska skäl den grupp som startar sin AT vid ett och samma tillfälle. Första sammankomsten sker under första månaden, därefter ca två gånger/termin, ett par timmar varje gång. I första hand under ordinarie arbetstid. Vid andra mötestider ersätts AT-läkaren med flextid maximalt under två timmar/lotsträff. Trivsam inramning avseende lokal och ev förtäring eftersträvas Studierektorsverksamheten bidrar med 200 kr/person för mat vid en avslutande middag.

Lotsgruppen ansvarar gemensamt för att överenskomma tider och svara för arrangemangen i övrigt. Lotsgruppen avslutas när AT-perioden för de flesta AT-läkarna är över, vanligast efter ca 21 månader.

Utvärdering

Lotsgruppen gör en gemensam, muntlig utvärdering vid en av sina sammankomster efter ungefär 6 månader, där man sammanfattar sina erfarenheter och avgör hur man ska gå vidare, om några speciella förändringar behöver göras avseende form, innehåll etc. Ytterligare en sådan genomgång och resumé görs i samband med gruppens avslutande.