Regionfullmäktige 12-13 juni 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
Tid: Måndag 12 juni klockan 9:30-20 och tisdag 13 juni klockan 9-17.

Inledande formalia (12 juni kl. 09:30)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige (12 juni kl. 09:40)

Marielle Palm (S), Alingsås har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

Beslut: Enligt förslag. 

2. Frågestund (12 juni kl. 09:45)

Inga frågor.

3. Revisorernas ansvarsprövning, revisionsberättelser för nämnder och styrelser 2022 (12 juni kl. 09:46)

Regionfullmäktige beviljade den 18 april 2023, med hänsyn till revisionsberättelserna, samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022. Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om revisorernas anmärkningar även ska framställas av fullmäktige och motivera detta.

Presidiet som berett ärendet informerade fullmäktige om detta men la inte något förslag i den delen. Det kom inte heller något yrkande, vilket innebär att fullmäktige inte fattade något beslut om revisorernas anmärkningar. Ärendet behöver därför behandlas på nytt.

Regionfullmäktige beslutar följande:

  1. Regionfullmäktige riktar anmärkning mot styrelsen för Sjukhusen i väster med samma motivering som revisorerna.
  2. Regionfullmäktige riktar anmärkning mot styrelsen för Skaraborgs sjukhus med samma motivering som revisorerna.
  3. Regionfullmäktige riktar inte någon anmärkning mot regionstyrelsen i enlighet med revisionsberättelsen från de nio revisorer som inte riktat anmärkning mot regionstyrelsen.
  4. Regionfullmäktige beviljar med hänsyn till revisionsberättelserna samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.
  5. Regionfullmäktige upphäver sitt beslut 2023-04-18 § 62 Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2022 års verksamhet.

Beslut: enligt förslag

4. Detaljbudget 2023 för Västra Götalandsregionen - framställningar till regionfullmäktige (12 juni kl. 09:55)

VGR:s samlade detaljbudget bygger på nämnders och styrelsers detaljbudgetar för 2023. Det ekonomiska läget är sedan ett tag tillbaka mycket svårt att prognostisera. Oron i den globala och svenska ekonomin gör att flera faktorer som är avgörande för en regions ekonomiska förutsättningar blir osäkra och svåra att beräkna.

Just nu ser det ut som att 2023 och 2024 blir två svåra år att hantera med hög inflation och osäkerhet kring skatteunderlagets utveckling. Det gör att det inte finns något utrymme för nya satsningar.

Vissa verksamheter har större ekonomiska utmaningar än andra. Det gäller framför allt sjukhusen som har svårt att nå en budget i balans. Under 2023 krävs det omfattande åtgärder på samtliga sjukhusförvaltningar. Åtgärderna kräver såväl strukturella förändringar som effektiviseringar i verksamheterna.

Regionfullmäktige godkände ett nytt förslag från regionstyrelsen till detaljbudget 2023. Beslutet innebär bland annat att avslå infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens begäran om att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för Västtrafiks självfinansieringsgrad till 50 procent. 

Regionfullmäktige beslutar följande:

  1. Regionfullmäktige avslår styrelsens för Logistiks begäran om 40 miljoner kronor i ersättning för kostnadsförändringar efter beslutad prislista.
  2. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks begäran om ersättning för kassationer om pandemirelaterade artiklar i lager om 25,5 miljoner kronor genom att styrelsen för logistik tillåts redovisa ett resultat om -25,5 miljoner kronor vid utgången av 2023.
  3. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Logistiks återbetalning av 20 miljoner kronor för Material i vården (MiV) under 2023 då dessa överskrider förväntat behov.
  4. Regionfullmäktige avslår infrastruktur- och kollektivtrafiknämndens förslag att ompröva beslutet om frysta priser i kollektivtrafiken för år 2023.
  5. Infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att skyndsamt arbeta fram en plan för att höja Västtrafik AB:s självfinansieringsgrad till 50 procent.

Beslut: enligt förslag
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

5. Budget 2024 för Västra Götalandsregionen (inleds 12 juni kl. 10-19:36, fortsätter 13 juni kl. 09:03)

Regionfullmäktige fastställer RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen (VGR).  

VGR står inför stora utmaningar de närmaste åren. Tillgängligheten till vården, kompetensförsörjningen, sjukhusens underskott, klimatomställning och krisberedskap är några av dem. De kommande två åren påverkas dessutom kraftigt av tillfälligt stigande pensionskostnader, därför budgeteras för ett underskott på 1,6 miljarder kronor.   

Budgeten innehåller åtgärder för att öka intäkterna och minska utgifterna, samt ett ökat fokus på att effektivt använda de gemensamma resurserna på ett bättre sätt.  

Några centrala punkter i budgeten är:  

 • Öka takten i omställningen av vården   
 • Fokus på att främja barn och ungas psykiska hälsa  
 • Satsning på konkurrenskraftiga löner  
 • Extra pengar till förlossningsvården  
 • Höjda patientavgifter för att styra patientflödena  
 • Minskad administration och effektivare inköp  
 • Effektivare klimatarbete  

Satsningarna ska till del finansieras genom minskad administration, förbättrad efterlevnad av inköpspolitik och -riktlinjer samt ökade avgifter.  

Budgeten innehåller inga förslag på förändrad skattesats.  

Regionfullmäktige fastställde RödGrön Lednings förslag till budget 2024 för Västra Götalandsregionen efter votering. Övriga partier reserverade sig mot förslaget.

Ett tilläggsyrkande lades till beslutet om att synnerliga skäl åberopas för att budgetera negativt resultat 2024 på motsvarande sätt som för 2023, med hänvisning till den tillfälligt ökade kostnaden för pensioner.

Dag 1

Inledande gruppledardebatt (12 juni ca kl. 10)

Regional utveckling (12 juni ca kl. 11:30)

 • Miljö- och regionutveckling
 • Kollektivtrafik och infrastruktur
 • Kultur
 • Rättighetsfrågor och övrigt

Regiongemensamma stödfunktioner (fastigheter, service) (12 juni 18:35)

Dag 2   

Övergripande strategisk hälso- och sjukvårdsdebatt (13 juni kl. 09:03)

Personal (13 juni kl. 10:15)

Primärvård – Nära vård (13 juni kl. 11:00)

Sjukhusvård (13 juni kl. 13:05)

Psykiatri (13 juni 15:13)

Tandvård (13 juni kl. 15:44)

Habilitering & hälsa (16:02)

Delregionala nämnder, folkhälsofrågor (16.23)

Övrigt

6. Revisorskollegiets budgetäskande 2024 (13 juni kl. 17:05)

Regionfullmäktiges presidium ska enligt kommunallagen upprätta förslag till budget för revisorernas verksamhet. Revisorskollegiet har begärt 27,4 miljoner kronor i regionbidrag för 2024 års verksamhet. Det bedöms täcka revisionens kostnader för år 2024 och ger samtidigt nödvändiga marginaler för att vid behov kunna köpa granskningsinsatser om så krävs för att uppfylla kommunallagen.  

Det begärda beloppet 27,4 miljoner motsvarar en uppräkning med 2 procent.  

Beslut enligt förslag: Revisorskollegiets regionbidrag för 2024 ska vara 2023 års regionbidrag med en uppräkning motsvarande uppräkningen av regionbidraget för nämnder och styrelser 2024. 

7. Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen (12 juni kl. 19:37)

I sin delårsrapport redovisar Västra Götalandsregionen ett resultat på -564 miljoner kronor. Helårsprognosen beräknas till -2,7 miljarder kronor, vilket är 840 miljoner kronor lägre än budget.  

Den ekonomiska situationen för hälso- och sjukvården är mycket ansträngd. Efter årets första fyra månader avviker hälso- och sjukvårdens verksamheter från budgeten med totalt -791 miljoner kronor. Tittar man enbart på sjukhusens budgetavvikelse uppgår den till sammanlagt -836 miljoner kronor vilket främst beror på fler anställda än budgeterat. 

Regionstyrelsen har vidtagit ett flertal åtgärder för att få verksamhet och ekonomi i balans. Några av dessa är avstämningar mellan sjukhusens presidier och ägarutskottet kring ekonomi och åtgärdsplaner varje månad. En regional ledning för ekonomi i balans har inrättats med representanter för hälso- och sjukvårdens utförare. Arbetet och den ekonomiska utvecklingen rapporteras löpande till ägarutskottet. Dessutom har regionstyrelsen beslutat att tillsätta en extern granskning av sjukhusens ekonomi med fokus på bristande verkställande av åtgärdsplaner och att nå en budget i balans vid underskott. 

Styrelsen noterar också att de flesta fokusområdena i regionfullmäktiges budget bara delvis kommer att uppnås i år. Styrelsen uppmanar därför berörda nämnder och styrelser att vidta nödvändiga åtgärder för ökad måluppfyllelse. 

Regionfullmäktige beslutar att:

 1. Regionfullmäktige godkänner Delårsrapport april 2023 för Västra Götalandsregionen. 
 2. Regionfullmäktige noterar att Primärvårdsstyrelsen, Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelserna för Logistik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Skaraborgs sjukhus, Göteborgs botaniska trädgård, Kulturutveckling, Göteborgs Symfoniker AB och Regionteater Väst AB prognostiserar en negativ budgetavvikelse för 2023. Mot bakgrund av det allvarliga ekonomiska läget uppmanas dessa nämnder och styrelser att vidta verkningsfulla åtgärder för att anpassa verksamheten till fastställd budget. 

Beslut: enligt förslag

8. Beslut om förvärv av samtliga aktier i Intea Änggården AB (12 juni kl. 19:45)

Regionfullmäktige beslutar att köpa (förvärva) samtliga aktier i Intea Änggården AB vad gäller hus 2 och 3 inom Sahlgrenska Life. Regionstyrelsen beslutade 25 april att inte acceptera en hyresoffert för Sahlgrenska Life utifrån bedömningen att det blir mer lönsamt för VGR att äga fastigheten själv. Att köpa aktierna, inklusive samtliga utgifter och investeringar, förväntas kosta 480–600 miljoner kronor.  

Sahlgrenska Life är ett samverkansprojekt mellan VGR och Göteborgs Universitet för att skapa konkurrenskraftiga miljöer för ledande forskning, utbildning, vård och innovation. Sahlgrenska Life innehåller tre nya byggnader. Hus 1 är en planerad investering i VGR:s regi medan hus 2-3 tidigare har planerats att uppföras av en privat fastighetsägare. 

VGR bedömer att det finns möjliga lösningar för den uthyrning till Göteborgs Universitet och näringslivet som Sahlgrenska Life-konceptet förutsätter. Detta behöver utredas vidare, men VGR:s bedömning är att risken för vakanser i hus 2-3 i VGR:s regi är låg. 

Regionfullmäktige beslutar att: 

 1. Regionstyrelsen får i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Intea Änggården AB i enlighet med gällande optionsavtal. 
 2. Regionstyrelsen får i uppdrag att överföra fastigheten Änggården 37:1 och förvärvade projektutvecklingskostnader från fastighetsbolaget Intea  Änggården AB till VGR.  
 3. Regionfullmäktige beslutar om en budgetram om 480–600 miljoner kronor för förvärvet, som hanteras utanför beslutad investeringsbudget för 2023.  
 4. Regionstyrelsen får i uppdrag att överväga alternativ till hur projektet inom  hus 2-3 kan tas vidare. 

Beslut: enligt förslag

9. Sammanträdestider 2024 för regionfullmäktige (12 juni kl. 19:47)

Regionfullmäktige beslutar följande: 

 1. Regionfullmäktige sammanträder den 27 februari, 9 april, 28 maj, 17–18 juni, 1 oktober, 21–22 oktober och 3 december. 
 2. Regionfullmäktiges sammanträden börjar klockan 9:30. Tvådagarssammanträde börjar klockan 09:30 dag 1 och klockan 9:00 dag 2

Beslut: enligt förslag

10. Anmälan av inkomna motioner (13 juni kl. 17:10)

 1. Motion av Tomas Brandberg (SD) anmäls om att upphöra arbetet med Västra Götalandsregionens koldioxidbudget  

Beslut: enligt förslag. Regionfullmäktige lämnar motionerna till regionstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanträdet avslutades 13 juni kl. 17:13.