Aktuellt

Aktuellt - Västra Götalandsregionen

 • Publicerad:
  Vad tycker invånarna i årets västsvenska SOM-undersökning?

  Varje höst får 6 000 invånare i Västra Götaland en enkät om åsikter i olika samhällsfrågor och hur VGR uppfyller sina uppdrag. Det är den västsvenska SOM-undersökningen (SOM står för Samhälle, Opinion, Medier) som årligen följer upp Vision Västra Götaland med vad invånare tycker.

 • Publicerad:
  Caroline är innovationscoachen som brinner för cirkulär ekonomi

  – Dagens livsstil är ohållbar, vi måste börja göra saker annorlunda och tänka cirkulärt.  Vi har många gånger helt kommit ifrån att tänka resurseffektivt och behöver skapa en kultur och en ekonomi som inte belönar resursslöseri.

 • Publicerad:
  Henrietta Arwin blir direktör för Regionhälsan

  Det blir Henrietta Arwin som efterträder Karin Holm Kaloczy som direktör för Regionhälsan i Västra Götalandsregionen. Hon tillträder den 1 februari 2024.

 • Publicerad:
  Joakim Höstner blir direktör för Södra Älvsborgs Sjukhus

  Joakim Höstner blir ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs Sjukhus. Han tillträder den 1 december.

 • Publicerad:
  Ny kulturstrategi för Västra Götaland – gemensamma politiska satsningar på kultur och demokrati

  Ett fritt, rikt och starkt kulturliv i hela Västra Götaland. Det är riktningen som pekas ut i VGR:s kulturstrategi för 2024–2027. Strategin, som beslutades av regionfullmäktige den 28 november, utgår från varje invånares rätt att delta i kulturlivet. VGR står bakom strategin tillsammans med länets kommuner och kommunalförbund, civilsamhälle och aktörer inom kultursektorn.

 • Publicerad:
  Regionfullmäktige 28 november

  Regionfullmäktige beslutade på tisdagens sammanträde bland annat om Västra Götalandsregionens tilläggsbudget för 2024. Regionfullmäktige antog också en ny kulturstrategi och kulturplan för de närmaste fyra åren, och beslutade att utreda extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

 • Publicerad:
  Han lägger det stora etableringspusslet ”Vi behöver gemensamma insatser för gemensamma vinster”

  Med stora industrietableringar och flera batterifabriker på gång är det många bitar som behöver vara på plats. En som jobbar dagligen med det - och ska se till att alla samhällets insatser drar åt samma håll är den nationella samordnaren Klas Ericson.

 • Publicerad:
  VGR medverkar på Nordens största forum för mänskliga rättigheter

  MR-dagarna, Nordens största forum för debatt och samtal om mänskliga rättigheter hålls den 23-25 november på temat ”Rätten till utbildning och arbete”. VGR har medverkat med två seminarier: ”Helhetslyftet skapar socialt hållbar kompetensförsörjning” och ”Barns rätt till utbildning – föräldrar som resurs” där ledamöter från regionstyrelsens beredning för mänskliga rättigheter var på plats och inledde och avrundade de båda seminarierna.

 • Publicerad:
  Från regionstyrelsen 21 november 2023

  Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 21 november bland annat att ställa sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvården samt att ställa sig bakom inriktningen att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. På sammanträdet fick regionstyrelsen också ta del av en helårssammanställning för visselblåsningar.

 • Publicerad:
  Vi vill skapa livskraft i våra bygder i Västra Götaland

  Hanna Katarina Nyroos, regionutvecklare, är ansvarig för det nya regionala serviceprogrammet (RSP) som gäller till 2030. Målet är att skapa attraktiva livsmiljöer genom att stimulera till en god tillgänglighet till kommersiell och offentlig service - för både medborgare och näringsliv - i glesbygd och skärgårdsområden. Här svarar Hanna Katarina på några frågor om den kommande konferensen Partnerskap för regional service den 14 december i Alingsås, där hon hoppas att många aktörer ska bidra med erfarenheter och tips för att driva utvecklingen framåt.

 • Publicerad:
  Fyra nya delregionala digitaliseringsstrateger ska stärka arbetet

  Maria Larsson som har sin bas hos enhet Samhällsanalys på regional utveckling, är samordnare för den västsvenska kraftsamlingen för digitalisering som har fem fokusområden: näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit. Här svarar Maria på några frågor inför den årliga konferensen "Digitalisering i människans tjänst" 28 november.

 • Publicerad:
  Västsvensk samling kring den gröna omställningen

  Ett 70-tal västsvenska riksdagsledamöter och företagare var på plats när Västsvensk samling hade premiär i Stockholm 8 november. Temat var Västsverige - motorn i industrins gröna omställning. Västra Götalandsregionen bjöd in tillsammans med Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren och Business Region Göteborg.

 • Publicerad:
  Tillsammans backar vi upp alla barn i Dalsland

  Nu startar initiativet Backa barnet i fem Dalslandskommuner. En satsning för att tidigare fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång. Att klara grundskolan är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

 • Publicerad:
  Novusmätning: Life science-sektorn okänd för många västsvenskar

  Life science-sektorn i Västsverige sysselsätter drygt 10 000 personer och life science- klustret i Göteborg är ett av de största i Norden. Trots det har invånarna i Göteborgsområdet väldigt låg kännedom om life science-sektorn, visar en ny Novusmätning. Nu markerar sex stora life science-aktörer startskottet för en gemensam kommunikativ kraftsamling – med målet att sätta den västsvenska life science- sektorn på kartan.

 • Publicerad:
  Kulturnämnden bidrar till uppbyggnad av De la Gardie-orgeln

  Varnhems klosterkyrka och Skara Pastorat har under en tid arbetat för uppbyggnad av en ny barockorgel – ”De la Gardie-orgeln”. Kulturnämnden delfinansierar nu projektet med 400 000 kr. Orgeln anses viktigt för Varnhem och Vallebygden och bidrar till att bevara och synliggöra musikhistoriska värden i Västra Götaland genom att uppmärksamma orgeln som instrument.

 • Publicerad:
  AstaZeros nya testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigd

  Volvo Autonomous Solutions testarena på AstaZero utanför Borås, en ny testsite för autonoma arbetsmaskiner och lastfordon invigdes 8 november. På plats för att klippa bandet tillsammans med övriga involverade, var Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande.

 • Publicerad:
  Från barockfestival till deltagardrivna designprocesser – tjugo spännande utvecklingsprojekt rapporterar sina resultat

  Varje år avsätter Västra Götalandsregionen cirka 20 miljoner kronor till utvecklingsprojekt runt om i Västra Götaland. 20 projekt har nyligen avslutats och rapporterat sina resultat. Rapporterna visar som alltid bilden av ett rikt och varierat kulturliv.

 • Publicerad:
  Priserna utdelade i Årets kökshjälte 2023 i Västra Götalands offentliga kök

  Karin Hermansson från Stenungsunds kommun blev vinnare i kategorin Årets eldsjäl och Vänersborg blev vald till Årets kommun. De här utnämningarna är viktiga för att visa på arbetet med att främja livsmedelsproduktionen i Västra Götaland genom att öka efterfrågan.

 • Publicerad:
  Nytt utseende på vgregion.se

  Innehållet på webbplatsen vgregion.se är det samma som tidigare, men utseendet är ett annat.