Regionfullmäktige 14 februari 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
Tid: Klockan 09:30 - 14:53

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:38)

Länsstyrelsen har utsett följande till nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ledamot: Sebastian Helin (M), Västra Frölunda

Ersättare: Ewa Karlholm-Janson (M), Västra Frölunda, Pernilla Hagman (KD), Göteborg, Jessika Loftbring (C), Älvängen

Avsägelser: Johan d'Aubigné (SD) Göteborg har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige. Magnus Hermansson Adler (S), Göteborg, och Christina Svensson (SD) Ödsmål har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

2. Frågestund (09:39)

 1. Peter Heie (C) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om det förhöjda försörjningskravet för arbetskraftsinvandrare.

 2. Maria Andersson (C) frågar ordförande i styrelsen för Västtrafik AB, Peter Hermansson (M), om Västtrafiks långtidsprognos.

 3. Lars Holmin (M) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om hur arbetet med sommarbemanningen fortlöper.

 4. Håkan Lösnitz (SD) frågar ordförande i styrelsen för Västtrafik AB, Peter Hermansson (M), om barnstolar i kollektivtrafiken.

3. Interpellation av Conny Brännberg (KD) om besked kring slussarna i Göta älv (10:15)

Conny Brännberg (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson följande:

Vilka åtgärder bedömer du att Västra Götalandsregionen kan göra för att få fram ett beslut kring utvecklingen av slussarna i Göta älv?

Interpellationssvar från Helén Eliasson

4. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om Socialdemokraternas politik avseende privata utförare inom hälso- och sjukvård (10:38)

Stefan Svensson (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson följande:

 1. Anser du att sjukvården i VGR genomsyras av marknadslösningar och vad tänker du i så fall göra åt det?
 2. Anser du att VGR:s sjukvård kan anses vara fragmentiserad som ett resultat av en blind tro på marknadslösningar?
 3. Hur tänker du minska de privata inslagen inom primärvårdens båda vårdval?

Interpellationssvar från Helén Eliasson

5. Interpellation av Pär Lundqvist (L) om ST-läkare i allmänmedicin (11:42)

Pär Lundqvist (L) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson följande:

 1. Vilket behov av allmänläkare ser du framåt inom primärvården i Västra Götaland? 
 2. Vilka åtgärder avser du vidta för att behålla och rekrytera fler allmänläkare till primärvården i Västra Götaland? 
 3. Hur påverkar bristen av allmänläkare omställningen till en nära vård i vår region? 

Interpellationssvar från Helén Eliasson

6. Nytt reglemente för arkivnämnden, förlängd giltighetstid för föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering samt mindre korrigeringar av tidigare beslut om reglementen (11:58)

Regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för arkivnämnden. Tidigare fastställda föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering ska gälla även under 2023.

Regionfullmäktige beslutar också att ändra namnet på styrelsen för naturbruksgymnasierna till styrelsen för naturbruk och att ändra namnet på tandvårdsstyrelsen till styrelsen för Folktandvården.

Beslut: Enligt förslag

Lunchpaus (11:58 - 13:03)

7. Konsekvensändringar av ägardirektiv med anledning av ny politisk organisation (13:04)

Regionfullmäktige fastställer ägardirektiv för GöteborgsOperan AB, Film i Väst AB, Västtrafik AB, Göteborgs symfoniker AB och Turistrådet Västsverige AB.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat om nya reglementen för styrelser och nämnder i Västra Götalandsregionen.

En översyn har gjorts av de helägda bolagens ägardirektiv och regionfullmäktige konstaterar att ägardirektiven behöver uppdateras så att de stämmer överens med den nyligen beslutade politiska organisationen.

Beslut: Enligt förslag

8. Avgiftsfritt pneumokockvaccin till personer äldre än 75 år (13:08)

Regionfullmäktige beslutar att vaccin mot pneumokocker ska vara kostnadsfritt för alla personer över 75 år samt för personer som är 2 år och äldre och tillhör riskgrupp. I dag är vaccinet kostnadsfritt för riskgrupper samt för personer födda 1947.

Pneumokocker är bakterier som främst finns i näsan och svalget. Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation och öroninflammation. De allvarligaste sjukdomarna som orsakas av pneumokocker kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker, men infektionerna är vanligast hos barn under två år och hos personer över 65 år. Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Avgiftsfriheten för vaccin mot pneumokocker gäller personer folkbokförda i Västra Götaland.

Beslut: Enligt förslag

9. Avgiftsfritt kikhostevaccin till gravida i Västra Götalandsregionen (13:18)

Regionfullmäktige beslutar att vaccin mot kikhosta ska vara kostnadsfritt för gravida från och med 1 mars 2023. Syftet är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom. Detta är särskilt viktigt för barn som är födda för tidigt eftersom de löper störst risk att bli svårt sjuka.

Vaccination mot kikhosta ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet, men ges inte till barn förrän från tre månaders ålder. Vetenskapliga studier visar att vaccin mot kikhosta till gravida skyddar barnet under dess första levnadsmånader. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att gravida vaccinerar sig mot kikhosta från graviditetsvecka 16.

Det kostnadsfria vaccinet gäller personer folkbokförda i Västra Götaland, asylsökande och personer som vistas i Västra Götaland utan tillstånd. Västra Götalandsregionens kostnad för att införa avgiftsfritt vaccin beräknas till cirka sex miljoner kronor per år.

Beslut: Enligt förslag
Sverigedemokraterna lade ett tilläggsyrkande som sammanträdet sade nej till. Detta reserverade sig SD emot.

10. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Mats Dovstrand (SD) om regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Västra Götalandsregionen (13:51)

Håkan Lösnitz (SD) och Mats Dovstrand (SD) har föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder och inför ett stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck för hela VGR.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad. Detta med hänvisning till att det i dag redan finns verksamheter inom VGR som ger stöd till personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, samt till ett pågående uppdrag att utreda hur VGR kan initiera och stärka myndighetssamverkan mot våld inom delar av regionen där det finns ett sådant behov.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

11. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Krista Femrell (SD) om fetma och övervikt hos barn i Västra Götalandsregionen (14:00)

Håkan Lösnitz (SD) och Krista Femrell (SD) föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) ska införa KRAFT (kost, rörelseglädje, ansvar, förändring och tillväxt) eller liknande arbetssätt, som nu bedrivs i Angered och Östra Göteborg, i hela VGR.

Bakgrunden till motionen är att andelen barn och unga med övervikt och fetma har ökat i Sverige. Motionärerna beskriver att övervikt och fetma i barn- och ungdomsåren kan få allvarliga konsekvenser som för tidig död, svårare att klara skolan, att utveckla typ 2-diabetes och att utveckla hjärt-kärlsjukdomar senare i livet.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad utifrån att det redan finns stödjande insatser för barn och unga med övervikt och fetma i VGR.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

12. Motion av Magnus Harjapää (SD) med flera om att införa hälsobokslut i Västra Götalandsregionen (14:14)

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) inför hälsobokslut för alla verksamheter. Hälsobokslutet skulle beskriva personalens samlade hälsa i siffror och redovisa vad verksamheterna gör för att förbättra personalens fysiska och psykiska arbetsmiljö.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad utifrån de pågående och kommande hälso- och arbetsmiljöinsatserna inom VGR.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.
Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

13. Motion av Carina Örgård (V) med flera om att utveckla dynamisk kollektivtrafik (14:22)

Carina Örgård, Louise Jeppsson, Marjan Garmroudi, Eva Olofsson och Kerstin Joelsson-Wallsby, samtliga från Vänsterpartiet, föreslår att Västtrafik får i uppdrag att starta ett pilotprojekt med dynamisk kollektivtrafik, liknande det som görs i Region Värmland. Motionärerna föreslår också att pilotprojekten ska utvärderas och att målsättningen är att permanenta eller fortsatt utveckla projekten till att bli en del av det ordinarie utbudet av kollektivtrafik.

I kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik för 2023-2024 ingår att Västtrafik ska utveckla och driva eget innovationsarbete. Specifikt lyfts här pilotprojekt om dynamisk kollektivtrafik. Västtrafik bedriver också ett utvecklingsprojekt som handlar om behovsstyrd tjänst där olika möjliga lösningar studeras. Här ingår olika alternativ med dynamisk kollektivtrafik.

Med anledning av detta föreslår regionstyrelsen att motionen är besvarad.

Beslut: Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

14. Motion av Martin Wannholt (D) med flera om Västlänkens kostnader och tidsutdräkt (14:43)

Martin Wannholt (D), Mariette Höij Risberg (D), Thomas Hedberg (D) och Ulla Nathorst-Westfelt (D) har föreslagit att regionstyrelsen får i uppdrag att snarast inleda förhandlingar med Trafikverket om att samtliga fördyringar för Västlänken ska betalas av Trafikverket.

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.
Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

15. Anmälan av inkomna motioner (14:48)

1. Motion av Lisa Berglund (KD) om förenkling av parkeringsmöjligheter för mobila team
2. Motion av Tomas Brandberg (SD) om utfasning av Västra Götalandsregionens inköp av HVO100 och FAME100
3. Motion av Peter Hermansson (M) och Lars Holmin (M) om införande av civila biljettkontroller på Västtrafiks fordon
4. Motion av Daniel Andersson (L) om att utreda förutsättningarna att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst
5. Motion av Daniel Andersson (L) om ett offensivt uppsökande bildningsuppdrag

16. Anmälningsärenden (14:49)

Följande ärenden anmäls:• Beslut om justering av revisorskollegiets ramplanering 2022
• Revisionsrapport - Granskning av krisberedskap
• Revisionsrapport - Granskning av hälso- och sjukvårdens insatser för att omhänderta ett uppdämt vårdbehov

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen.

17. Valärenden (14:52)

- Revisorskollegiets förslag till val
- Valberedningens föreslag till val

Sammanträdet avlutas (14:53)