Regionfullmäktige 18 april 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg
Tid: Klockan 09:30 

Inledande formalia (klockan 09:36)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (09:36)

Länsstyrelsen har utsett följande till nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ledamot: Glenn Ottosson (SD), Göteborg, Annika Westh (L), Sävedalen
 
Ersättare: Michael Olsson (SD), Hisings Backa, Birgitta Adolfsson (L), Skärhamn, Åke Persson (S), Göteborg, Jonathan Andersson (SD), Lindome
 
Avsägelser:
Maria Bertilsson Sandin (S), Tösse och Rose-Marie Antonsson (SD), Ljungskile
har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Michael Olsson (SD), Hisings Backa, Jonas Garmarp (M), Borås har avsagt sig
sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
 
Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

2. Frågestund (09:38)

 1. Adrian Suvén (SD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson om säkerhetsproblematik kopplat till appen TikTok.
 2. Monica Beiring (M) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson om hot och våld för ambulanspersonalen.

3. Interpellation av Conny Brännberg (KD) om upprustning av Kinnekullebanan (09:48)

Conny Brännberg (KD) frågar Louise Jeppson (S), ordförande i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, följande:

 • Vilka möjligheter ser du att kunna få till stånd en revidering, rörande Kinnekullebanan, av nuvarande plan?
 • Ser du några andra finansieringsmöjligheter för Kinnekullebanan där Västra Götalandsregionen kan vara en drivande part? 

Interpellationssvar från Louise Jeppson

4. Interpellation av Stefan Svensson (KD) om vad som ska göras åt sjukhusens påstådda underfinansiering (10:12)

Stefan Svensson (KD) frågar Cecilia Dahlman Eek (S), ordföranden i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse, följande:

 • Hur stor behöver Sahlgrenskas budget vara för att den inte ska anses vara underfinansierad?
 • Hur ska eventuellt höjda anslag till Sahlgrenska och övriga sjukhus finansieras?

Interpellationssvar från Cecilia Dahlman Eek

5. Interpellation av Monika Beiring (M) om tillgängligheten för ukrainska krigsskadepatienter (11:00)

Monika Beiring (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

 • Hur arbetar Västra Götalandsregionen med att tillgängliggöra vårdplatser för ukrainska krigsskadepatienter?
 • Hur säkerställer Västra Götalandsregionen att tillgängliga vårdplatser för krigsskadepatienter fortlöpande uppdateras och skyndsamt rapporteras in till samordnande myndighet? 

Interpellationssvar från Helén Eliasson

6. Interpellation av Gustaf Josefson (M) om ledning och styrning (11:12)

Gustaf Josefson (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande följande:

 • Vilka anser du är grundorsakerna till att sjukhusgrupperna tycks ha svårt att nå balans i ekonomi och tillgänglighet?
 • Hur anser du att ägarstyrningen av regionens egenregiverksamheter kan förbättras?

Interpellationssvar från Helén Eliasson 

7. Interpellation av Patric Cerny (L) om endometrios (11:27)

Patric Cerny (L) frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 • Vilka insatser kommer du vidta för att fler kvinnor kan diagnostiseras tidigare och att själva diagnostisering kan förbättras?
 • Vilka åtgärder kommer att genomföras för att stärka vården för kvinnor som drabbas av endometrios?

Interpellationssvar från My Alnebratt.

Lunchpaus (12:00)

Informationsärende: 
A. Presentation av Patientnämndernas årsredovisning (13:02)

8. Interpellation av Håkan Lösnitz (SD) om revisionens kritik om avsaknad av krisberedskapsplaner (16:14)

Håkan Lösnitz (SD) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

Vilket ansvar har du i egenskap av regionstyrelsens ordförande för att se till att Västra Götalandsregionen har på plats de olika kris och beredskapsplaner som krävs?

Interpellationssvar från Helén Eliasson

9. Interpellation av Maria Lindgren (SD) om varmvattenbassänger i Västra
Götalandsregionen (16:26)

Maria Lindgren (SD) frågar My Alnebratt (S), ordförande i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, följande:

 1. På vilket sätt anser du att reumatiker, strokepatienter och andra patientkategorier i behov av träning och rehabilitering i varmvattenbassäng ska få sitt behov av detta tillgodosett?
 2. Anser du att alla patientgrupper har samma värde och rätt till lika vård och rehabilitering?
 3. Om ja på fråga 2, hur kommer det sig i så fall att ni inte har tagit hänsyn till det behov som finns och de protester som uppstått i samband med nedläggning av varmvattenbassänger?

Interpellationssvar från My Alnebratt

10. Bokslutsdispositioner för år 2022 (13:17)

Samtliga sjukhusstyrelser förutom NU-sjukvården redovisar ett negativt resultat för 2022. Enligt Västra Götalandsregionens (VGR:s) interna regelverk ska negativa resultat återställas inom tre år men med hänsyn till de stora ekonomiska utmaningar verksamheterna står inför väljer i stället regionfullmäktige att delvis skriva av underskotten alternativt återställa eget kapital. Regionfullmäktige gör bedömningen att ett återställande av de negativa resultaten från 2022 tillsammans med de ekonomiska utmaningarna för 2023 skulle bli en allt för stor uppgift för sjukhusstyrelserna att klara av. Regionfullmäktige ställer i sitt beslut samtidigt krav på en strikt budgetdisciplin och att åtgärdsplanerna i samband med budget 2023 verkställs. 

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner förslaget till bokslutsdisposition, innebärande att moderförvaltningen lämnar 194,2 miljoner kronor i eget kapital enligt bilaga 1 Bokslutsdispositioner 2022.
 2. Regionfullmäktige beslutar att göra avsteg från regelverket och delvis avskriva underskotten i eget kapital för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (148 miljoner kronor), Södra Älvsborgs sjukhus (72 miljoner konor), Skaraborgs sjukhus (141 miljoner kronor) och Sjukhusen i väster (110 miljoner kronor). NU-sjukvårdens eget kapital återställs (29,786 miljoner kronor). Avskrivningarna sker med krav på en strikt budgetdisciplin för år 2023, kommande år, och att beslutade åtgärdsplaner verkställs.
 3. Regionfullmäktige fastställer eget kapital för nämnder och styrelser i enlighet med justeringarna i punkten 2.
 4. Regionfullmäktige beslutar att Hjälpmedelscentralen får behålla sitt eget kapital om 5,3 miljoner kronor i enlighet med Samverkansavtalet.
 5. Regionfullmäktige beslutar att Styrelsen för kulturutveckling tillförs 1,4 miljoner kronor till eget kapital för underskott i verksamheten Studion västsvensk konservering.

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

11. Västra Götalandsregionens årsredovisning 2022 (13:44)

Regionfullmäktige godkänner Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022. Årsredovisningen beskriver vad Västra Götalandsregionen (VGR) har åstadkommit under året, med koppling till regionfullmäktiges budgetmål och de gemensamma strategierna.

2022 har inneburit utmaningar för delar av hälso- och sjukvården. Framför allt har det varit svårt att hålla vårdplatser öppna, vilket har lett till höga beläggningstal, i många fall på över 100 procent. Detta har berott på en kombination av sjukfrånvaro, svårigheter att rekrytera och behålla personal samt att inflödet av patienter med akuta vårdbehov periodvis har varit högt. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet med att minska vårdköerna och ökat resandet med kollektivtrafiken. Även kulturen präglas av återhämtning, men publiksiffrorna är lägre än tidigare.

VGR redovisar ett positivt resultat på 1 591 miljoner kronor. Resultatet ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför tuffare tider.

Beslut: enligt förslag

12. Revisionsberättelser och ansvarsprövning för 2022 års verksamhet (13:57)

Revisorskollegiet har lämnat revisionsberättelser över Västra Götalandsregionens verksamhet under 2022. Revisorerna har tillstyrkt att regionfullmäktige beviljar samtliga ledamöter i regionens nämnder och styrelser ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Årets granskning visar att regionens nämnder, styrelser och bolag har åtgärdat en del av de brister revisorerna identifierade förra året, men granskningen visar även att brister kvarstår och att nya brister har identifierats. Revisionen har riktat kritik mot regionstyrelsen, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus samt styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Regionfullmäktige beviljar med hänsyn till revisionsberättelserna samtliga styrelser och nämnder och deras ledamöter ansvarsfrihet för år 2022.

Beslut: enligt förslag

13. Eget kapital och obeskattade reserver i budget 2023 (14:19)

Eget kapital och obeskattade reserver ska användas restriktivt och vara av tillfällig karaktär. Det här beslutet avser framställningar för 2023.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Regionhälsans ansökan om att använda 3,2 miljoner kronor av eget kapital.
 2. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs botaniska trädgårds ansökan om att använda 495 000 kronor av eget kapital.
 3. Regionfullmäktige godkänner naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 3 miljoner kronor av eget kapital.
 4. Regionfullmäktige avslår styrelsens för NU-sjukvårdens ansökan om att använda 10,6 miljoner kronor av eget kapital.
 5. Regionfullmäktige godkänner styrelsen för Göteborgs symfoniker AB att lösa upp 5 miljoner kronor av obeskattade reserver.
 6. Regionfullmäktige godkänner att styrelsen för Regionteater Väst AB löser upp 300 000 kronor av obeskattade reserver.
 7. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens ansökan om att använda 125,7 miljoner kronor av eget kapital.
 8. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens ansökan om att få använda 216 miljoner kronor av reserveringen av eget kapital på 1,4 miljarder kronor. 

Beslut: enligt förslag

14. Västra Götalandsregionens detaljbudget 2023 (14:31)

Mötet ajourneras och återupptas klockan 15:00. 

Beslut: Ärendet återremitteras. 

15. Framtida Alarmeringstjänst i Västra Götalandsregionen (15:08)

Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan hösten 2017 organiserat alarmeringstjänstens dirigeringsfunktion genom ett avtal med SOS Alarm Sverige AB. Prioriteringsfunktionen har bedrivits i egen regi inom VGR genom Sjukvårdens Larmcentral. När dirigeringsavtalet med SOS Alarm AB går ut den 30 september 2024 behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i Västra Götaland.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Alarmeringstjänsten i Västra Götalandsregionen ska organiseras genom avtal med SOS Alarm AB avseende positionering, initial bedömning och prioritering av 112-anrop. Larm med prioriteringsgrad 1, akuta livshotande symptom eller olycksfall, skickas av 112-operatören omgående till dirigering.
 2. Dirigering av ambulansresurser samt fördjupad bedömning och prioritering av larm med prioriteringsgrad 2, 3 och 4 ska bedrivas i egen regi, dvs av Västra Götalandsregionen. 

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på organisering av den verksamhet som ska bedrivas i egen regi. Regiondirektören får också i uppdrag att säkerställa drift av den prioritering som bedrivs i egen regi till och med den 30 september 2024.

Beslut: enligt förslag

16. Justering av egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik och milersättning för sjukresa med egen bil (15:19)

Regionfullmäktige beslutar att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1. Det betyder 35 kronor per enkelresa vilket ska gälla från och med 1 maj 2023.

Kollektivtrafiknämnden beslutade i september 2022 att höja biljettpriset för vuxen zon 1 till 36 kronor. På regionfullmäktiges sammanträde den 29 november 2022 när nyvalda regionfullmäktige skulle fastställa budget 2023, beslutades att kollektivtrafikens biljettpriser ska justeras tillbaka till 2022 års prisnivå från och med 1 maj 2023, vilket innebär 35 kronor.

Regionfullmäktige beslutar om fem olika punkter:

 1. Regionfullmäktige fastställer egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik till att motsvara Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1 med 35 kronor per enkelresa att gälla från och med den 1 maj 2023.
 2. Regionfullmäktige fastställer milersättning för sjukresa med egen bil till 25 kronor per mil att gälla från och med 1 maj 2023.
 3. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om att egenavgiften för sjukresa med kollektivtrafik ska följa Västtrafiks biljettpris för vuxen zon 1.
 4. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om att uppräkna egenavgiften för sjukresetaxi och sjukresa med egen bil enligt index.
 5. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden bemyndigas att fatta beslut om milersättning för sjukresa med egen bil som följer Skatteverkets framtida förändringar. 

Beslut: Enligt förslag

17. Kapitaltillskott till Göteborgsoperan (15:22)

I samband med pandemin beslutade regionfullmäktige att utfärda en kapitaltäckningsgaranti till Västra Götalandsregionens helägda bolag som gällde till den 31 december 2022. Syftet med garantin var att undvika att bolagen skulle behöva upprätta kontrollbalansräkning på grund av förlorade intäkter med anledning av pandemin.

Utifrån ägardialog med GöteborgsOperan och dialog med revisionen har det framkommit att det finns behov av kapitaltillskott till bolaget för att säkra en långsiktigt hållbar verksamhet.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige ger GöteborgsOperan AB ett ovillkorat aktieägartillskott om 13 miljoner kronor.
 2. Regionfullmäktige finansierar aktieägartillskottet inom moderförvaltningen. 

Beslut: enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för eget förslag. 

18. Ändrad sammansättning av krisledningsnämnden (15:33)

Krisledningsnämnden har under senaste mandatperioden bestått av sju ledamöter och tre ersättare. Erfarenheterna från bland annat pandemin visar dock på att regionens samtliga verksamheter kan beröras vid stora kriser och att större delen av organisationen kan behöva mobiliseras för att hantera allvarliga störningar och påfrestningar på verksamheten. Det har därför funnits skäl att se över krisledningsnämndens sammansättning.

För att säkerställa en samlad ledningsförmåga har de politiska partierna kommit överens om att krisledningsnämnden bör bestå av ledamöter och ersättare som väljs bland regionstyrelsens ledamöter och ersättare. Regionstyrelsen ansvarar enligt sitt reglemente för det övergripande säkerhets- och beredskapsarbetet. Det är därför naturligt att det finns ett samband mellan regionstyrelsen och krisledningsnämnden när ledningsförmåga vid extraordinära händelser ska säkerställas.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att krisledningsnämnden ska bestå av sju ledamöter och fem ersättare.
 2. Krisledningsnämndens mandatperiod följer regionstyrelsens. 

Beslut: enligt förslag

19. Förlängning av överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (15:34)

Västra Götalandsregionen (VGR) och länets kommuner är överens om att enskilda personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska kunna skrivas ut från sjukhusen på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som enskilda personer är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklara ska också minska.

Den överenskommelse som finns om detta har funnits sedan 2018 och har förlängts.

Regionfullmäktige beslutar att överenskommelsen med Västra Götalands kommuner om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård förlängs till och med den 31 december 2024.

Beslut: enligt förslag

20. Uppföljning av styrande dokument 2021-2022 (15:36)

Koncernkontoret går regelbundet igenom samtliga styrdokument som har fastställts av regionfullmäktige och regionstyrelsen och gör en sammanställning. Syftet är också att säkerställa dokumentens kvalitet och korrekthet och samtidigt hålla nere mängden styrdokument. Styrningen blir på så sätt mer överskådlig och enklare att efterleva för Västra Götalandsregionens (VGR:s) nämnder och verksamheter.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Maritim strategi upphör som följd av beslut om regional utvecklingsstrategi 2021-02-16 och tillhörande program inom regional utveckling.
 2. Policy för säkerhet och beredskap med utgångsdatum 2023-12-31 förlängs till 2024-12-31.
 3. Policy för sammanhållen informationshantering med andra vårdgivare upphör.
   

Beslut: enligt förslag

21. Motion av Håkan Lösnitz (SD) om att Högsbo sjukhus blir en fjärde Sahlgrenskatomt (15:38)

Håkan Lösnitz (SD) har föreslagit att regiondirektören får i uppdrag att utreda möjligheten att Nya Högsbo Sjukhus blir en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset i stället för Sjukhusen i väster.

Motionen har skickats på remiss till hälso- och sjukvårdsstyrelsen, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster och fastighetsnämnden. Bedömningen är att Sahlgrenska Universitetssjukhuset snarare behöver avlastas än tillföras uppdrag inom länssjukvård för att kunna fokusera på sjukhusets uppdrag inom högspecialiserad vård.

En ny översyn av den politiska organisationen och den övergripande styrmodellen kommer att göras inför nästkommande mandatperiod där det på nytt ingår att se över ansvarsområden för respektive sjukhusstyrelse. 

Regionfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslut: Enligt förslag

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande.

22. Motion av Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) om arbetskläder och arbetsskor bör ingå till regionens anställda (15:56)

Helén Eliasson (S) och Malin Sjunneborn (S) föreslår att regionfullmäktige ska utreda hur arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen, att både hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom serviceförvaltningar inkluderas i utredningen, att redovisa vilka yrkesgrupper inom regionen som får arbetskläder och skor och om det skiljer sig inom dessa yrkesgrupper, samt om olika yrkesgrupper hanteras olika redovisa hur dessa skillnader kan tas bort för att säkra att alla yrkesgrupper som har behov av arbetskläder och skor får tillgång till det.

Motionen har skickats på remiss till fastighetsnämnden, servicenämnden, styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, tandvårdsstyrelsen och personalutskottet som sammanställt till regionstyrelsen. Samtliga instanser har föreslagit att motionen bifalls (godkänns).

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och ger regionstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning som ska vara klar senast den 31 augusti 2023 om hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen.

Beslut: Enligt förslag.

23. Anmälan av inkomna motioner (16:02)

Följande motioner anmäls:

 1. Motion av Maria Andersson och Aida Karimli (C) om energigemenskaper
 2. Motion av Staffan Setterberg (KD) om ökad medicinsk kvalitetsstruktur och förbättrad patientinformation
 3. Motion av Cecilia Andersson (C) och Gunilla Druve Jansson (C) om mer nära vård genom differentierat vårdval
 4. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) om att erbjuda avgiftsfritt vaccin för skydd mot bältros för äldre och riskgrupper
 5. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Johan Sösaeter Johansson (SD) om vänthall vid Lödöse södra tågstation.
 6. Motion av Tomas Brandberg (SD) och Pernilla Börjesson (SD) om slopade krav på miljöcertifierade livsmedel och öka inköpen av närproducerat.
 7. Motion av Pär Lundqvist (L) inför vårdval gynekologi
 8. Motion av Johan Fält (M) om ekonomisk styrning av patienter till rätt vårdnivå
 9. Motion av Peter Hermansson (M) om vikten av en balanserad finansiering av Västtrafik

Beslut: Regionfullmäktige lämnar motionerna till regionstyrelsen för vidare beredning.

24. Anmälningsärenden 18 april 2023 (16:12)

Regionfullmäktige noterar informationen.

25. Valärenden (16:13)

 • Val av ersättare för Liberalerna till valberedningen- Valberedningens förslag

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag.

 

Sammanträdet avslutas (16:46)