Regionfullmäktige 23 maj 2023

Plats: Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

Tid: Klockan 09:30

Inledande formalia (klockan 09:31)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda till regionfullmäktige (klockan 09:33)

Länsstyrelsen har utsett följande ledamöter och ersättare i regionfullmäktige:

Ledamot: Jan Palmqvist (SD) Vänersborg, Glenn Patriksson (S) Henån.

Ersättare: Mattias Karlsson (M) Viskafors, Sandra Viktoria Gimdal Bäckman (SD) Göteborg, John Alexandersson (SD) Ljungskile, Hampus Bergman (S) Uddevalla.

Avsägelser: Lena Mjörnell (SD), Vänersborg och Jessica Eriksson (S), Borås har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär en ny sammanräkning av Länsstyrelsen.

2. Frågestund (klockan 09:34)

 1. Staffan Setterberg (KD) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om beslutande församlingars ansvar för medicinska prioriteringar.
 2. Pär Johnson (L) frågar regionstyrelsen ordförande Helén Eliasson (S) om nedläggningen av jourcentraler.
 3. Stefan Svensson (KD) frågar operativa hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande My Alnebratt (S) om specialiserad vård.
 4. Håkan Lösnitz (SD) frågar ordföranden för Skaraborgs sjukhus Anna-Karin Skatt (S) om att införa Norrtäljemodellen i Lidköping. FRÅGAN UTGÅR. 
 5. Albin Gilbersson (SD) frågar ordföranden för Styrelsen för Närhälsan Göran Larsson (MP) om framtiden för jourcentralerna i Mariestad och Falköping.
 6. Monica Beiring (M) frågar styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhusets ordförande Cecilia Dalman-Eek (S) om patienternas nöjdhet över Sahlgrenska Universitetssjukhusets akutmottagningar.
 7. Angela Fast Torstensson (M) frågar regionstyrelsens ordförande Helén Eliasson (S) om bemötandet av politiska meningsmotståndare i regionens nämnder och styrelser.

3. Interpellation av Peter Heie (C) till miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande om ett nytt naturbruksavtal (klockan 10:16)

Peter Heie (C ) frågar Ulrika Frick (MP), miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande, följande:

 1. Hur verkar ledningen för att se till att vi får ett nytt och rättvist samverkansavtal för naturbruksgymnasierna på plats? 
 2. Hur ser ledningen på att i dialog med icke vinstdrivande skolor skapa ett mer nära utbud i hela Västra Götaland?

Interpellationssvar från Ulrika Frick

4. Interpellation av Mats Abrahamsson (M) om Västra Götalandsregionens EU-arbete (klockan 10:26)

Mats Abrahamsson (M) frågar Ulrika Frick (MP), miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande, följande:

 1. Hur samarbetar regionens Brysselkontor med kommunerna i dag?
 2. Hur många dokumenterade möten har Brysselkontorets medarbetare med Europarlamentets ledamöter sedan 2019 - då den nya mandatperioden började?
 3. Hur arbetar man för att på bästa sätt plocka hem medel från sammanhållningspolitiken i dag?

Interpellationssvar från Ulrika Frick

5. Interpellation av Monika Beiring (M) om en väg in och dess uppdrag (klockan 10:36)

Monika Beiring (M) frågar Helén Eliasson (S), regionstyrelsens ordförande, följande:

 1. Vad har hänt med de cirka 10 000 remisser från primärvård, elevhälsan, privatläkare och egenremisser som EVI hanterat under det senaste året?
 2. Stämmer den bild som beskrivs ovan, om att samarbetssvårigheter och brister i dialogen mellan olika instanser har kommit att innebära en försenad och försämrad tillgång till hjälp och vård för barn- och unga som lider av psykisk ohälsa?
 3. Om bilden stämmer, vilka åtgärder avser du vidta för att lösa den uppkomna situationen och förbättra omhändertagandet av dessa barn och unga så att de får rätt vård i tid?
 4. Kan du garantera att regionen tar sitt vårdansvar och inte vältrar över det på kommunerna och skolan?

Interpellationssvar från Janette Olsson (S) 

6. Interpellation av Annika Westh (L) till ordförande för Sahlgrenska Universitetssjukhuset angående Auroravården (klockan 11:22)

Annika Westh (L) frågar Cecilia Dalman Eek (S), ordförande i Sahlgrenskas styrelse, följande:

 1. Vilka insatser avser du att vidta för att hantera de klagomål och kritik som har framkommit?
 2. Vad avser du att göra för att stärka bemötandet inom Auroravården?

Interpellationssvar från Cecilia Dalman Eek

7. Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling - Plan för verksamhet och ekonomi 2024 samt plan för ekonomi 2025-2026 (klockan 11:47)

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling (KAS) har som huvudsakliga syfte är att behandla patienter med tumörer med hjälp av protonstrålning vid Skandionkliniken i Uppsala. I fastigheten finns även ett hotell som erbjuder patienter och anhöriga boende i samband med behandlingen.

Skandionklinikens finansiering baseras på samverkansavtal mellan KAS och landets 21 regioner, varav Västra Götalandsregionen (VGR) är en.

KAS har överlämnat en plan för verksamhet och ekonomi 2024 till sina förbundsmedlemmar samt en plan för ekonomi 2025-2026. Enligt förbundsordningen ska respektive förbundsmedlems fullmäktige ta ställning till budgeten.

Abonnemangsdelen utgör 70 procent av Kommunalförbundets intäkter och ökar med 5,2 procent (landstingsprisindex, LPIK) 2024 enligt förslaget, vilket innebär en ökning av kostnaderna med cirka 1,4 miljoner kronor för VGR. Även priset per behandlingstillfälle (fraktion) räknas upp med 5,2 procent.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige godkänner planen för verksamhet och ekonomi 2024.
 2. Regionfullmäktige godkänner planen för ekonomi 2025-2026.

Beslut: Enligt förslag.

8. Överlämnande av nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn (klockan 11:51)

Det nationella kvalitetsregistret för tillväxthormonbehandling för barn stängdes för inmatning den 31 december 2021, då det inte längre fanns förutsättningar för att driva registret vidare inom Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen ska överlämna de allmänna handlingar som behövs för att driva nationellt register för tillväxthormonbehandling för barn vidare inom styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset från och med den 1 maj 2023.

Beslut: Enligt förslag.

9. Yttrande över motion av Janette Olsson (S) med flera om Islandsmodellen (klockan 11:53)

Janette Olsson (S), Jim Alberg (S) och Louise Åsenfors (S) har i motion föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) verkar för att implementera Islandsmodellen jämlikt i hela regionen.

Modellen fångar upp drabbade och våldsverkare vid akuta våldshändelser i familjer med barn och används redan i Göteborg och Mölndal. Islandsmodellen handlar om att snabbt agera under de första 24 timmarna efter en våldshändelse då våldsoffer och även våldsutövare är mer mottagliga för att ta emot hjälp. Som namnet antyder har inspiration hämtats från Island och applicerats utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

När polis, åklagare, socialjour, socialtjänst och hälso- och sjukvård samarbetar under det här 24-timmarsfönstret blir det lättare att ge skydd, stöd och behandling till våldsoffer och barn, insamlingen av bevis blir bättre och våldsutövare kan i större utsträckning frihetsberövas och få hjälp till att sluta utöva våld. 

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige bifaller motionen.
 2. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda hur Västra Götalandsregionen kan initiera myndighetssamverkan enligt Islandsmodellen eller hur motsvarande verksamhet kan startas upp där behov finns.

Beslut: enligt förslag

Lunch till klockan 13:00

Information (klockan 13:01)

A. Revisionsplan 2023 med inriktning för 2024–2025

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen. 

10. Yttrande över motion av Evalena Öman (V) med flera om att ha Aktiva Tak på nybyggda hus (klockan 13:12)

Evalena Öman (V), Erik Kyrkander (V), Fahimeh Nordborg (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) har i en motion föreslagit att styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur vi kan nyttja taken vid nybyggnation till att bli Aktiva Tak.

Ett aktivt tak kan till exempel vara tak som producerar el, som har gröna växter eller som är ytor för sociala aktiviteter.

Det finns redan flera exempel inom VGR på genomförda eller planerade åtgärder där taken används på olika sätt. Regionstyrelsen bedömer att ett systematiskt arbete med aktiva tak ligger i linje med regionens mål att främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och även med styrelsen för fastighet, stöd och services ambitioner om att se taken som en del av utemiljön.

Regionfullmäktige bifaller motionen samt beslutar att Styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur taken kan nyttjas vid nybyggnation för att bli Aktiva Tak.

Beslut: Enligt förslag.

11. Anmälan av inkomna motioner (klockan 13:18)

Följande motioner anmäls:

 1. Motion av Pernilla Börjesson (SD) med flera om Endometros – ett lidande för kvinnor.
 2. Motion av Johan Fält (M) om att upphandla en primärvårdsenhet för ortopedi och röntgen
 3. Motion av Gustaf Josefsson (M) om förändring av regelverk för internstafett
 4. Motion av Pär Lundqvist (L) med flera om pilotprojekt studenthälsa.

Beslut: Regionfullmäktige lämnar motionerna till regionstyrelsen för vidare beredning.

12. Anmälningsärenden (klockan 13:23)

Följande ärenden anmäls:

Revisionsplan 2023 med inriktning för 2024-2025

Beslut: Regionfullmäktige noterar informationen

13. Valärenden (klockan 13:23)

Beslut: Regionfullmäktige beslutar enligt Valberedningens förslag.

Sammanträdet avslutas (klockan 13:24)