Regionfullmäktige 29 november 2022

Plats: Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås

Tid: Klockan 09:36 - 16:07

Inledande formalia (klockan 09:36)

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Mötet ajourneras för val av ombud till Sveriges Kommun och Regioners kongress 2023 (klockan 09:38)

Beslutsärenden

1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige (klockan 10:07)

Länsstyrelsen har utsett följande till nya ledamöter respektive ersättare i regionfullmäktige:

Ledamöter: Kerstin Brunnström (S) Göteborg, Emma Holm (V) Göteborg, Magnus Marelius (SD) Torslanda, Tomas Johansson (M) Hyssna

Ersättare: Susanne Sillberg Ligander (S) Göteborg, Lars Carlsson (V) Göteborg, Katarina Lindström (V) Partille, Jenny Hallström (V) Lidköping, Yasmine Posio (V) Göteborg, Per-Eric Trulsson (SD) Hisings Backa, Bo Nordström (SD) Floda, Annette Carlsson (M) Borås, Agneta Jansson (KD) Vårgårda, Zimon Brohede (KD) Skara, Albin Dahlin (C) Alingsås, Yngve Johansson (MP) Hunnebostrand

Avsägelser: Hanna Stutzinsky (M), Göteborg, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige från och med 1 december 2022. Martin Kurzwelly (KD), Göteborg, och Albin Dahlin (C), Alingsås, har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Beslut: Regionfullmäktige godkänner avsägelserna och begär ny sammanräkning av länsstyrelsen.

2. Frågestund (klockan 10:10)

Gunne Steen (C) frågar regionstyrelsens ordförande, Helén Eliasson (S), om byggnation av ny järnväg Göteborg och Borås.

3. Västra Götalandsregionens delårsrapport augusti 2022 (klockan 10:17)

Västra Götalandsregionens (VGR) prognos för 2022 är positiv, men inför 2023 ser budgetläget ut att bli mer ansträngt. Det visar VGR:s delårsrapport per augusti 2023.

Under året har det varit svårt för sjukvården att rekrytera till viktiga områden, vilket har gjort framför allt sommarplaneringen till en stor utmaning. Köerna till operationer och barn- och ungdomspsykiatrin har blivit kortare, men det är fler i år än året innan som har väntat i mer än 90 dagar på ett första besök i vården. 

Kollektivtrafiken har ökat igen jämfört med 2021 och även kulturen präglas av återhämtning.

Den västsvenska ekonomin har än så länge klarat sig relativt väl och arbetslösheten har sjunkit under de två senaste åren. VGR:s satsningar inom regional utveckling, infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga för fortsatt stabilitet och utveckling i Västsverige.  

VGR:s prognos för helåret är 1,2 miljarder kronor vilket är en förbättring jämfört med helårsbudgeten som är 317 miljoner kronor.  

Regionfullmäktige beslutar att godkänna Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti 2022.

Beslut: Enligt förslag. 

4. Fastställande av budget 2023 samt plan 2024 – 2025 för Västra Götalandsregionen (klockan 10:25, återupptas klockan 13:24)

Regionfullmäktige beslutar att fastställa Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024 – 2025.

Efter valet 2022 har Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet tillsammans enats om att bilda RödGrön Ledning för Västra Götalandsregionen. Partierna har en gemensam politisk plattform med ett antal prioriterade områden. Detta innebär ett antal justeringar i den budget som regionfullmäktige antog i juni 2022.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige fastställer förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024-2025 för Västra Götalandsregionen enligt upprättat förslag.
 2. Regionfullmäktige fastställer regionbidrag till styrelser, nämnder och verksamheter för 2023 enligt föreliggande förslag till budget.
 3. Regionfullmäktige fastställer skattesatsen för 2023 till 11,48 öre per skattekrona.
 4. Regionfullmäktige åberopar synnerliga skäl för att budgetera negativa resultat 2023 och 2024.
 5. Korta resor över zongräns genomförs enligt kollektivtrafiknämndens beslut den 20 oktober 2022.
 6. Den prishöjning som kollektivtrafiknämnden beslutade om den 20 oktober 2022 återtas och priset ska justeras tillbaka till dagens priser från och med den 1 maj 2023.
 7. Regionfullmäktige fastställer i övrigt i budgeten angivna mål och fokusområden samt inriktningar för 2023 samt plan för 2024-2025.
 8. I de fall som detta budgetbeslut medför förändringar för utförarstyrelsernas budgetramar så ska justerade beslut av utförarstyrelser ske senast den 15 februari 2023 

Regionfullmäktige beslutade också, i enlighet med ett tilläggsyrkande från RödGrön Ledning att:

 • Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden (OSN) tillförs 28 miljoner kronor för 2023 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2024 för kostnader för PCB-sanering vid SkaS.

 • OSN regionbidrag justeras till 48 091,7 miljoner kronor för 2023, 48 889,9 miljoner kronor för 2024 och 49 893,3 miljoner kronor för 2025.

 • Resultatet i resultaträkningen justeras till -1438,9 miljoner kronor för 2023, -945,2 miljoner kronor för 2024 och 3 126 miljoner kronor för 2025.

Beslut: Enligt förslag.

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna reserverar sig till förmån för egna förslag

5. Ägarbidrag 2022 kommunalförbundet Svensk Luftambulans - förändrad fördelning av kostnader mellan medlemmar (klockan 13:26)

Regionfullmäktige godkänner fördelning av kostnader mellan medlemmar i Kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA).

Beslutet innebär att VGR:s kostnader 2022 för medlemskapet i SLA minskar med 4,6 miljoner kronor.

Beslut: Enligt förslag.

6. Ägarbidrag 2023 för Svensk Luftambulans (klockan 13:27)

Kommunalförbundet Svensk Luftambulans har inkommit med begäran om budgetjustering och uppräkning av ägarbidrag för år 2023. Regionfullmäktige beslutar om en budgetjustering för år 2023 motsvarande 2,3 procent till kostnadsnivån för 2022. Regionfullmäktige beslutar om en uppräkning av ägarbidrag för år 2023 med 2,5 procent och att ägarbidraget finansieras inom ramen för Sjukhusen i västers tilldelade medel för den regionala ambulanshelikoptern i Västra Götalandsregionen.

Beslut: Enligt förslag.

7. Budget och verksamhetsplan 2023 för Svensk Luftambulans (klockan 13:29)

Regionfullmäktige godkänner budget och verksamhetsplan 2023 för Svensk Luftambulans. Verksamheten inom Svensk Luftambulans ska bedrivas i oförändrad omfattning 2023 när det gäller den operativa driften vilket förutsätter en uppräkning av ägarbidraget. 

Beslut: Enligt förslag.

8. Avgiftsfri vaccination mot covid-19 (klockan 13:29)

Regionfullmäktige beslutar att vaccination mot covid-19 fortsatt ska vara avgiftsfritt för de som bor eller vistas stadigvarande i Västra Götaland.

Regionfullmäktige har tidigare beslutat att vaccinet ska vara gratis till och med den 31 december 2022. Det nya beslutet gäller till och med den 31 december 2023.

Beslut: Enligt förslag.

9. Avgift vid besök på grund av vård och spårsökning vid sexuella övergrepp (klockan 13:30)

Regionfullmäktige beslutar att patientavgiften tas bort för personer som söker vård efter att ha blivit utsatta för våldtäkt och sexuella övergrepp. Avgiftsfriheten gäller även spårsökning.

I dag är det kostnadsfritt om en patient blir transporterad till akutmottagningen av polis. I övrigt tar VGR ut en patientavgift.

Helén Eliasson (S), Carina Örgård (V) och Madeleine Jonsson (MP) har i ett initiativärende föreslagit att regionfullmäktige tar bort den avgift som tas ut vid besök på grund av vård och spårsökning vid sexuella övergrepp genom att ändra i Patientavgiftshandboken.

Regionfullmäktige menar att det är viktigt och nödvändigt att denna typ av patientavgift försvinner för att hälso- och sjukvården på bästa sätt kan vara ett stöd i den utsatta situationen och för att det inte ska vara en fråga om inkomst att söka vård eller inte i en utsatt situation. 

Beslut: Enligt förslag.

10. Förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra
Götalandsregionen 2023-2027 (klockan 13:41)

Regionfullmäktige beslutar om en förnyad strategi för omställningen av hälso-och sjukvården i VGR 2023–2027. Strategin är en förutsättning för att möta utmaningarna i hälso- och sjukvården.

VGR behöver ställa om hälso- och sjukvården för att erbjuda invånarna en mer tillgänglig och jämlik hälso- och sjukvård med högre kvalitet och större delaktighet inom ramen för befintliga resurser.

Beslutet om den nya strategin är en fortsättning på den ursprungliga som fastställdes av regionfullmäktige 2017. Den lägger fokus på ett antal områden:

 • nära vård
 • digitala vårdformer och tjänster
 • kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och kompetensutveckling
 • hälso- och sjukvårdens prioriteringar
 • omställning av hälso- och sjukvården för barn och unga

Inom området koncentration, som tidigare fanns med har insatser genomförts kontinuerligt och systematiskt sedan strategin fastställdes. Därför utgår koncentration från den nya strategin och ersätts med ett omställningsområde kring hälso-och sjukvårdens prioriteringar. Arbetet med koncentration fortgår i ordinarie strukturer.

Den nya strategin är en ambitionshöjning i genomförandet av omställningen. Det är en övergripande strategi som ska kompletteras med regionövergripande planer för genomförandet under 2023. 

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige antar den förnyade strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen 2023–2027 enligt upprättat förslag.
 2. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att besluta om tillhörande strategiska planer för genomförandet av strategin.

Beslut: Enligt förslag.

11. Åtgärder för minskad energianvändning inom Västra Götalandsregionen (klockan 13:52)

Med anledning av den ansträngda energisituationen har svenska myndigheter fått i uppdrag att se över möjligheten att minska den egna energianvändningen.

Regionstyrelsen har föreslagit en rad åtgärder för att minska energianvändningen. De flesta åtgärder går att genomföra utan att det påverkar patienter eller medarbetare. Det rör till exempel åtgärder som att konsekvent släcka belysning i rum som inte används, att sänka temperaturen i tomma lokaler, i kulvertar och i andra lokaler där få personer vistas. Ett tidigare förslag om en generell sänkning av inomhustemperaturen med en grad ska inte genomföras.

Bedömningen är att om åtgärderna genomförs konsekvent, kan de minska VGR:s energianvändning med cirka fem miljoner kilowattimmar eller närmare två procent per år.

Regionfullmäktige beslutar följande:

 1. Regionfullmäktige beslutar att de föreslagna åtgärderna för minskad energianvändning ska genomföras, undantaget de generella temperatursänkningarna.
 2. Regionfullmäktige ger alla styrelser och nämnder i uppdrag att genomföra åtgärder som handlar om beteendeförändringar. Det rör till exempel åtgärder som att konsekvent släcka belysning i rum som inte används, att sänka temperaturen i tomma lokaler, i kulvertar och i andra lokaler där få personer vistas.
 3. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden/styrelsen för fastighet, stöd och service i uppdrag att genomföra de åtgärder som är kopplade till fastigheter och lokaler. Temperaturer i lokaler ska följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer för inomhustemperaturer och hållas inom ramen för gällande tekniska krav och riktlinjer.
 4. Regionfullmäktige ger fastighetsnämnden/styrelsen för fastighet, stöd och service i uppdrag att månadsvis redovisa effekten av åtgärderna.

Beslut: Enligt förslag.

12. Västra Götalandsregionens regler för partistöd (klockan 14:04)

Regionfullmäktige beslutar att fastställa Västra Götalandsregionens regler för partistöd enligt upprättat förslag. Reglerna gäller för partistöd för år 2023 och framåt.

Beslut: Enligt förslag.

13. Utbetalning av partistöd för 2023 (klockan 14:05)

Regionfullmäktige beslutar följande:

1. Att fastställa partistöd 2023 enligt följande:
- Fast stöd per parti: 1 165 029 kronor.
- Stöd per mandat i regionfullmäktige: 394 038 kronor.

2. Parti som har tagit emot partistöd ska lämna årlig, skriftlig redovisning och granskningsrapport enligt Västra Götalandsregionens regler för partistöd.

Beslut: Enligt förslag.

14. Reglementen för nämnder och styrelser 2023 - 2026 samt justering av
tidigare beslut om politisk organisation (klockan 14:06)

Regionfullmäktige fattar beslut om reglemente för kulturnämnden, styrelsen för kulturutveckling och styrelsen för regionens tåg och spårvagnar 2023 – 2026.

Regionfullmäktige beslutar också att fastställa reglementen för regionstyrelsen, strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, operativa hälso- och sjukvårdsnämnden, delregionala nämnderna, miljö och regionutvecklingsnämnd, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden, patientnämnderna, styrelsen för logistik, styrelsen för fastighet, stöd och service, styrelsen för Skaraborgs sjukhus, styrelsen för NU-sjukvården, styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset, styrelsen för Sjukhusen i väster, styrelsen för Närhälsan, styrelsen för Regionhälsan, tandvårdsstyrelsen, styrelsen för Habilitering & hälsa, naturbruksstyrelsen, folkhögskolestyrelsen, styrelsen för botaniska trädgården, styrelsen för Hälsan och stressmedicin samt krisledningsnämnden.

Regionfullmäktige fastställer antalet ledamöter och ersättare i styrelsen för hälsan och stressmedicin till sju respektive fem.

Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att efter utvärdering av reglementen återkomma till regionfullmäktige med eventuella förslag till justeringar av reglementen.

Beslut: Enligt förslag.

15. Ersättare för föräldralediga förtroendevalda som genomför uppdrag på
minst 40 procent av heltid (klockan 14:08)

Regionfullmäktige beslutar att berörd nämnd eller styrelse får utse ersättare för föräldraledig förtroendevald som har uppdrag på minst 40 procent av heltid. Om den föräldraledige förtroendevalde avgår eller dennes uppdrag av annan anledning upphör, upphör också ersättarens uppdrag.

Beslut: Enligt förslag.

16. Komplettering av arvodesbestämmelserna 2022-2026 (klockan 14:10)

Regionfullmäktige fastställde arvodesbestämmelser 2022-2026 den 13-14 juni 2022. I förteckningen över uppdrag med rätt till årsarvode och antal ledamöter med ersättare hade Regionteater Väst AB fallit bort ur förteckningen. Regionfullmäktige beslutar därför om en komplettering.

Beslut: Enligt förslag.

17. Motion av Inga-Maj Krüger (SD) med flera om att motverka upplevd/reell
otrygghet runt Västtrafiks hållplatser (klockan 14:11)

Inga-Maj Krüger (SD), Anders Strand (SD) och Heléne Granbom Angerheim (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att kollektivtrafiknämnden får i uppdrag att göra en översyn av hållplatser i framför allt områden med känd otrygghet, för att undersöka möjligheterna till kameraövervakning.

Motionärerna menar att den effektivaste åtgärden för att motverka otrygghet och minska incitamentet för potentiella brottslingar är att sätta upp kameror vid hållplatserna.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad med hänsyn till pågående arbete inom både Västfastigheter och Västtrafik samt i samverkan med polisen. Dessutom pekar Brottsförebyggande rådet i en rapport på att effekterna av kameraövervakning är antingen små eller väldigt dyra.

Beslut: Enligt förslag.

18. Motion av Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) om att införa
ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen (klockan 14:37)

Håkan Lösnitz (SD) och Magnus Harjapää (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda ett införande av regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum i Västra Götalandsregionen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett regionalt psykiatriskt digitalt resurscentrum inom vuxenpsykiatrin samt vilket innehåll och uppdrag ett sådant centrum kan ha. I uppdraget ingår att ta fram kostnadsberäkningar och att föreslå eventuell finansiering.

Beslut: Enligt förslag.

19. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om en utökad
mammografiscreening i Västra Götalandsregionen (klockan 14:48)

Håkan Lösnitz (SD), Magnus Harjapää (SD), Krista Femrell (SD), Rose-Marie Antonsson (SD), Inga-Maj Krüger (SD) och Yvonne Stafrén (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att införa kostnadsfri mammografiscreening även för gruppen kvinnor 75–80 år.

I dag erbjuds kvinnor i åldern 40-74 år mammografiscreening. Socialstyrelsen har nyligen genomfört en utvärdering av programmet för mammografiscreening och har påbörjat arbetet med att uppdatera rekommendationerna för bröstcancerscreening. I avvaktan på detta beslutar regionfullmäktige att avslå motionen.

Beslut: Enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

20. Motion av Håkan Lösnitz (SD) med flera om hälsokontroller för alla (klockan 15:05)

Håkan Lösnitz (SD), Matz Dovstrand (SD), Inga-Maj Krüger (SD), Magnus Harjapää (SD) och Rose-Marie Antonsson (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder kostnaden för att vartannat år erbjuda alla vuxna invånare i VGR en mindre hälsokontroll för att upptäcka typ 2-diabetes, högt blodtryck och förmaksflimmer i ett förebyggande syfte.

Regionstyrelsen föreslår att motionen avslås. Bedömningen är att det vetenskapliga stödet för allmänna hälsokontroller är svagt och att ett breddinförande saknar en väl underbyggd metod för stöd och systematik för uppföljning. Det anses inte heller resurseffektivt och riskerar att leda till att annan vård trängs undan.

Beslut: Regionfullmäktige avslår motionen.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

21. Motion av Carina Örgård (V) med flera om det bästa för barnen

Carina Örgård, Birgit Lövkvist, Eva Olofsson, Marjan Garmroudi och Christin Stormvall, samtliga från Vänsterpartiet, har i en motion skrivit om vikten av att Västra Götalandsregionen (VGR) har ett hållbart barnrättsarbete och att detta synsätt ska genomsyra beslutsfattande på alla nivåer. Enligt motionärerna kan det till exempel göras genom en enkel barnchecklista som används i alla ärenden.

Regionstyrelsen föreslår att motionen är besvarad eftersom VGR:s regionala vägledning för prövning och analys av barnets bästa innehåller de delar som motionen ger exempel på att en barnchecklista ska innehålla.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag.

22. Motion av Jesper Johansson (V) med flera om Tillgängliggör vår region för fler!

Jesper Johansson (V), Kerstin Wallsby-Joelsson (V) och Jöran Fagerlund (V) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att:

 • Västtrafik upprättar en kontinuerlig samverkan med olika organisationer för att göra identifierade, svårtillgängliga besöksmål  tillgängliga med kollektivtrafik.
 • Västtrafik utreder hur trafiken kan anpassas till regionalt väsentliga kulturella besöksmål, anpassade till öppettider och säsong
 • Västtrafik tar fram en plan för hur resor till och från våra naturreservat kan erbjudas ”on demand” med hjälp av digitala verktyg, så att de bara körs när de efterfrågas, vid till exempelvis bra väder och rätt säsong.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänsyn till Västtrafiks pågående arbete med att synliggöra besöksmål för fler samt det årliga uppdraget att arbeta vidare med förslag som kan öka andelen hållbara resor till naturområden i Västra Götaland.

Beslut: Enligt förslag.

23. Motion av Johan Sösaeter Johansson (SD) med flera om att inrätta en mobil hörselteststation

Johan Sösaeter Johansson, Frej Dristig och Rose-Marie Antonsson, samtliga från Sverigedemokraterna, föreslår att Västra Götalandsregionen utreder vad det till en början skulle kosta att inrätta en mobil hörselteststation. Syftet med stationen ska vara att erbjuda hörseltester på särskilda boenden, för personer med hemsjukvård, på trygghetsboenden och andra relevanta verksamheter där man kan komma i kontakt med äldre. Detta eftersom det enligt motionen finns ett tydligt samband mellan nedsatt hörsel och ökad risk för bland annat demens och sämre livsvillkor. Efter att detta är utrett föreslår motionärerna att hörselstationen införs.

Under hösten 2022 startar hörselverksamheten inom Habilitering & Hälsa ett pilotprojekt för att utföra hörselscreening på personer i äldreboende och inom hemsjukvården.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad eftersom projektet behöver genomföras och utvärderas först.

Beslut: Enligt förslag.

24. Motion av Magnus Harjapää med flera (SD) om förebyggande
hälsoinsatser i Krav- och kvalitetsboken

Magnus Harjapää (SD), Håkan Lösnitz (SD) och Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) har i en motion till regionfullmäktige föreslagit att en extra ersättning för förebyggande och hälsofrämjande insatser införs i Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Vårdcentral. Detta för att få vårdcentraler att prioritera förebyggande och hälsofrämjande insatser. 

Regionfullmäktige avslår motionen mot bakgrund av redan pågående arbete i Västra Götalandsregionen.

Beslut: Enligt förslag.

25. Motion av Johanna Johansson (SD) om avgiftsfritt TBE vaccin till barn
och unga (klockan 15:52)

Johanna Johansson (SD) föreslår att Västra Götalandsregionen (VGR) utreder vad det skulle kosta att erbjuda gratis vaccin mot TBE till barn och unga.

Eftersom spridningen av fästingburen TBE ökar samtidigt som det kommit nya studier inom området anser Koncernkontoret och Smittskydd Västra Götaland att det finns skäl att utreda vad det skulle kosta att införa gratis TBE-vaccin till barn och unga. Mycket talar för att barn och unga ofta får ett mildare sjukdomsförlopp i jämförelse med vuxna. Därför bör utredningen även ta hänsyn till andra grupper än barn och unga.

Regionfullmäktige beslutar att bifalla motionen och att hälso- och sjukvårdsstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för att införa avgiftsfritt TBE vaccin till barn och unga. När kostnaderna utreds, inklusive hälsoekonomiska aspekter, bör även alternativ till full avgiftsfrihet övervägas samt avgiftsfrihet/subvention även för andra grupper än barn och unga.

Beslut: Enligt förslag.

26. Anmälan av inkomna motioner (klockan 15:55)

Tre motioner har kommit in:

1. Motion av Lars Holmin (M) med flera om extra lönepåslag till sjukvårdens veteraner.

2. Motion av Rose-Marie Antonsson (SD) och Åse Nicklasson (SD) om antagande av en regional medicinsk riktlinje gällande mammografi samt erbjudande om kontrastmammografi då synnerliga skäl föreligger.

3. Motion av Daniel Andersson (L) med flera om regionfullmäktiges valurna.

Beslut: Regionfullmäktige remitterar motionerna till regionstyrelsen för beredning. 

27. Anmälningsärenden (klockan 15:58)

Inga anmälningsärenden har kommit in. Regionfullmäktige noterar informationen. 

28. Valärenden (klockan 15:59)

- valberedningens förslag till val mandatperioden 2023-2026

Regionfullmäktige utser ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser för kommande mandatperiod. Valet av styrelse för Regionteater Väst återremitteras till valberedningen.

Valberedningens förslag till Val för mandatperioden 2023-2026 som antogs av regionfullmäktige.

- valberedningens förslag avseende fyllnadsval

Regionfullmäktige beslutade enligt valberedningens förslag.

Information (klockan 13:01)

A. Utdelning av Pris för social hållbarhet med fokus folkhälsa och mänskliga
rättigheter 2022 

Priset för social hållbarhet med fokus folkhälsa och mänskliga rättigheter går till Kielo Stenbacka för hennes helhjärtade arbete med ungdomars trygghet, möjligheter och jämlika förutsättningar. I motiveringen står det att Kielo arbetar prestigelöst, alltid är nåbar och alltid ger allt för alla andra utan att förvänta sig något tillbaka. Kielo, benämnd som hela områdets mormor, är en tillgång och kraft med sitt outtröttliga och långvariga engagemang.

Jämlikhet och lika rättigheter är ett av Västra Götalandsregionens övergripande mål för social hållbarhet. Det handlar bland annat om att ingen ska lämnas utanför och att de som är mest utsatta prioriteras. Det är en mänsklig rättighet och avgörande för en god folkhälsa.

B. Utdelning av parasportstipendium 2022

VGR uppmärksammar varje år idrottare som är goda förebilder och som står för fantastiska prestationer inom parasporten. Personer som därmed inspirerar andra att idrotta aktivt. VGR uppmärksammar även ledare som har ett brinnande engagemang för parasportrörelsen. På dagens sammanträde delade regionfullmäktige ut sju parasportstipendier.

Stipendiaterna är:

 • Elitnivå: Axel Wallin från Askim som tävlar i bordtennis och Marcus Malo från Göteborg som tävlar i golf
 • Regional/nationell nivå: Sofia Lundquist från Stenungsund som tävlar i paradressyr och Amanda Larsson från Mölndal som tävlar i racerunning.
 • Breddidrott/lag: Friidrott - Angereds Idrottssällskap
 • Ledare/idrottsguide: Martin Sahlbring från Uddevalla som är ledare i skyttesport för personer med intellektuell nedsättning och synnedsättning samt Marie Jaanson från Skepplanda som är ledare för personer med kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning inom fotboll.