Satsning på medie- och informationskunnighet

Digitalisering, teknisk utveckling, nya medieformer och informationsförmedlare ställer nya krav på oss som invånare, inte minst för att kunna nyttja rättigheter som fri åsiktsbildning och yttrandefrihet. Västra Götalandsregionen har under många år arbetat med medie- och informationskunnighet (MIK) och kommer att fortsätta att satsa ännu mer på området, då det är en central demokratifråga.

I takt med att medieutbudet ökar blir det allt viktigare att kunna värdera och kritiskt granska text och bild. Medie- och informationskunnighet (MIK) är ett begrepp för att beskriva de kunskaper vi behöver för att kunna ta till oss information, sätta den i ett sammanhang och bedöma om den är korrekt. Att förstå flödet av nyheter och ha en källkritisk förmåga är kärnan i yttrande- och informationsfriheten och därmed i demokratin. I MIK-begreppet ingår ett antal färdigheter som alla bidrar till förmågan att hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa innehåll i medier.

Vad vill vi uppnå?

För att stärka invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK) gör Västra Götalandsregionen en rad insatser. I den regionala utvecklingsstrategins kraftsamling digitalisering finns MIK med tillsammans med digital delaktighet som ett en av fem inriktningar och i kulturstrategi 2021–2024 finns följande prioriteringar:

  • Stärka invånarnas medie- och informationskunnighet och öka motståndskraften mot desinformation i samverkan mellan myndigheter, bibliotek, skola och folkbildning
  • Stärka journalistiken i lokalsamhället och invånarnas egenmakt genom pilotprojekt i journalistiska och källkritiska metoder
  • Främja utvecklingen av publicistiska medier genom att utveckla den nationella arenan Medier och demokrati

Utöver kulturnämndens insatser så arbetar kulturförvaltning med att stärka bl a bibliotekens roll i MIK-arbetet. Läs mer om förvaltningens MIK-arbete här: Medie- och informationskunnighet - Kulturförvaltningen (vgregion.se)

Exempel på aktiviteter och insatser

  • Nationell MIK-konferens i samverkan med Göteborgs universitet den 26–27 oktober 2022. På konferensen lyftes särskilt frågan om hur den regionala och nationella nivån gemensamt kan bidra till att stärka medie- och informationskunnigheten i hela Sverige. Medie- och informationskunnighet (MIK) för ett demokratiskt medborgarskap 26–27 oktober 2022 - Förvaltningen för kulturutveckling (vgregion.se)
  • Nationellt MIK-nätverk: Västra Götalandsregionen har tagit initiativet till ett nationellt MIK-nätverk med representanter från samtliga regioner för att vara en gemensam röst för den lokala och regionala MIK-verksamheten gentemot nationella aktörer.
  • Future of Democracy på Lindholmen i november, är en nationell konferens om AI och demokrati som vi medfinansierar. Future of Democracy
  • Medier och demokrati: en nationell arena för publicistiska medier på Lindholmen Science Park i Göteborg där vi också är medfinansiärer.
  • Lokala nyheter i en global tid: samarbetsprojekt mellan tre lokala nyhetsredaktioner och närliggande bibliotek för att stärka förstagångsväljares mediekunnighet.
  • Redaktionell fristad: Tre journalister från en av Rysslands mest välrenommerade fristående tidningsredaktioner arbetade under tre månader i Västsverige. Projektet var ett samarbete mellan VGR och Föreningen Grävande Journalister, Göteborgs-Posten, Svenska institutet, Sätila foundation och Göteborgs universitet.
  • Inom det regionala biblioteksuppdraget stöttar VGR folkbibliotekens arbete med digital delaktighet och MIK.  

I den regionala kulturplanen för 2020-2023 har MIK-frågorna ännu större utrymme än tidigare. Som offentlig organisation behöver VGR stärka invånarnas källtillit och källkritik, när mätningar från SOM-institutet visar att invånarnas förtroende för offentliga aktörer minskar, skriver VGR i Kulturstrategi- och plan för Västra Götaland 2020-2023.

Vi efterlyser ökat samarbete

Eftersom det fortfarande saknas en helhetssyn för MIK-området är det nu angeläget att agera kraftfullt. För att nå målet om ökad medie- och informationskunnighet i samhället krävs mer samverkan och tydligare ansvarsfördelning. Särskilt angeläget är att stimulera ett ömsesidigt utbyte mellan nationell, regional och lokal nivå. Vi vill från Västra Götalandsregionen gå i täten för en mer aktiv samverkan på flera nivåer. Vill du samarbeta med oss? Ta kontakt med oss.

Kulturstrategi och kulturplan för Västra Götaland 2024–2027

Vår bästa tid är nu? Regionrapport 2018- hållbar utveckling i Västra Götaland

Pia-Marie Wehrling

Projektledare och utvecklare inom Medie- och informationskunnighet (MIK)

Telefonnummer

Jens Lejhall

Regionutvecklare

Telefonnummer

Ylva Gustafsson

Telefonnummer

VGR på Bokmässan 2019

Västra Götalandsregionen var huvudpartner för tema Med(ie)vetenhet, MIK, på Bokmässan 2019. På Mötesplats Med(ie)vetenhet fanns över 50 programpunkter att ta del av och fyra MIK-seminarier som vi arrangerade.