För föräldrar

Family Check-up (FCU) är en modell som stöttar och vägleder dig som förälder och gynnar därmed ditt barns utveckling. Modellen är utvärderad med goda resultat. Syftet med insatsen är att du som förälder skall känna dig stärkt och få redskap att hantera utmaningar i ditt föräldraskap. Under de tre första träffarna, som vi kallar Family Check-up, samlar vi in material genom samtal, observation och enkäter.

image5o2ag.png
Kartläggningsresultatet ger en översikt över styrkor och behovsområden i ditt föräldraskap och hur de möter upp ditt barns behov. Resultatet ger också en god bild av möjliga sätt att gå vidare på och du som förälder har ett stort inflytande över denna process.  Det är också du som bestämmer målen för ett eventuellt fortsatt arbete.

Föräldrastödet skräddarsys därefter utifrån era behov och er livssituation. Arbetet omfattar enbart de delar av föräldraskapet som du och familjebehandlaren kommit överens om, t ex öka barnets positiva samarbete, öka din vetskap om vad barnet gör och med vem eller skapa fungerande vardagsrutiner.

Du kan också välja att arbeta vidare på egen hand efter Family Check-up och det finns även möjlighet att ta hjälp av samhällets övriga insatser, t ex genom hälsovård, skola eller socialtjänst. 

FCU vänder sig till föräldrar som har barn i åldrarna 2-17 år. I genomsnitt deltar en familj vid sex mötestillfällen.