Pilotprojekt för barn med funktionell buksmärta

Om pilotprojektet

 

imagenrt3k.png

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa arbetar i ett samverkansprojekt med barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUM), kring barn med funktionell buksmärta, dvs återkommande magsmärta där den medicinska utredningen inte visat någon sjukdom som orsakar smärtan. Hösten 2019 startade ett pilotprojekt på BUM Hisingen, med syftet att ta fram och pröva riktade metoder till patientgruppen. Genom en mer systematisk vårdprocess och ökad professionell samverkan, är syftet att i högre utsträckning kunna erbjuda behovsanpassade insatser till barn med funktionell buksmärta i ett tidigt skede av vårdprocessen.

Framtagna metoder prövades först i mindre skala, för att möjliggöra uppföljning och utvärdering. Se texter nedan för mer information om framtagna metoder. Samtliga implementeras nu på Regionhälsans BUM-mottagningar. Ett nytt samverkansprojekt startar under 2024, där metoderna prövas i samarbete med vårdcentral, inom ramen för ett forsknings- och innovationsprojekt. 

Magteam och screening via 1177 Vårdguidens e-tjänster

imagejt8dt.png

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar inom Regionhälsan arbetar med s k magteam, där psykolog, barnsjuksköterska, dietist och barnläkare (som konsult till teamet) ingår. Syftet med magteamet är att möjliggöra teambaserad bedömning och planering av insatser utifrån varje barns behov. Aktuella barn remitteras internt, efter den medicinska utredningen hos barnläkaren. Inför teamets vårdplanering får barnen svara på ett skattningsformulär och kompletterande frågor kring sina besvär och hur de påverkar barnets vardag. Frågorna skickas ut till barnet via 1177, med hjälp av Stöd- och behandlingsplattformen.


Föräldrautbildning funktionell buksmärta

imagekhfq.png

En av de framtagna metoder som först prövades inom pilotprojektet, och nu implementeras på fler BUM-mottagningar i Regionhälsan, är Föräldrautbildning funktionell buksmärta. Det är en tidig insats i form av ett utbildningstillfälle för föräldrar till barn med funktionell buksmärta. Informationsfilmer som ingår i utbildningstillfället är framtagna i samarbete mellan psykolog och barngastroenterolog. Föräldrar får information om vad funktionell buksmärta är, vad som kan påverka besvären, och hur de kan stötta sitt barn på ett hjälpsamt sätt. Föräldrautbildningen erbjuds som en digital gruppträff. Via anonym enkät har deltagande föräldrar rapporterat positiva erfarenheter.


KBT-behandling för barn med ont i magen och oro

images8zx.png

ADAPT - behandling vid ont i magen och oro är ett KBT-baserat och delvis digitalt behandlingsprogram lämpligt som en tidig insats. ADAPT (Aim to Decrease Anxiety and Pain Treatment), är framtaget och beforskat i USA. Genom ett samarbete med ansvarig forskare har en svensk översättning och anpassning av behandlingen tagits fram och prövats i ett forskningsprojekt. Behandlingen består av två besök hos psykolog, och därefter jobbar barn och föräldrar med webbaserat material hemifrån i fyra webbmoduler som tillgängliggörs via 1177 (Stöd- och behandling). Barnen som deltar i behandlingen följs upp varje vecka av behandlande psykolog, via telefon eller ett kort videomöte. Utvärdering har visat att behandlingen leder till ökad vardagsfunktion och minskad smärta. Deltagande barn uppgav att behandlingen fungerade väl och upplevdes tillgänglig. 

Läs mer om ADAPT - Behandling vid ont i magen och oro:

Cunningham, N., Nelson, S., Jagpal, A., Moorman, E., Farrell, M., Pentiuk, S., et al. (2018). Development of the Aim to Decrease Anxiety and Pain Treatment (ADAPT) for pediatric functional abdominal pain disorders. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 66(1): 16–20. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001714

Cunningham, N., Kalomiris, A., Peugh, J., Farrell, M., Pentiuk, S., Mallon, D., et al. (2020). Cognitive behavior therapy tailored to anxiety symptoms improves pediatric functional abdominal pain outcomes: A randomized clinical trial. Journal of Pediatrics, Oct 31:S0022-3476(20)31359-7. DOI: 10.1016/j.jpeds.2020.10.060

 

 

 


Kontakta Åsa Nilses på Utvecklingscentrum om du vill veta mer om pilotprojektet för barn med funktionell buksmärta.

Åsa Nilses

Utvecklingsledare

Telefonnummer