BHVQ-information

Svenska Barnhälsovårdsregistret, BHVQ, är ett nationellt kvalitetsregister. Dess syfte är att kvalitetssäkra och förbättra barnhälsovården i Sverige.

Inledning
Registret samlar automatiskt in information från besöken inom barnhälsovården för att utvärdera nationella barnhälsovårdsprogrammet och de yngsta barnens hälsa. Västra Götalandsregionen har under flera år haft ambitioner att ansluta barnhälsovården från regionen till registret. Beslut togs i september 2022 att det skulle ske. Sedan dess har du som BHV-sjuksköterska kunnat informera om att data kommer att sändas till BHVQ. Sedan den 1 Januari 2024 går data över till BHVQ.

BHVQ används på alla BVC i VGR. Det är krav att data ska rapporteras dit för att vårdcentralen ska uppfylla avtalet inom ramen av Krav- och Kvalitetsboken.

I Västra Götalandsregionen sänds i regel data till registret via MedRave.

Du som BHV-sjuksköterska ska inte behöva ändra på ditt arbetssätt. Förutsättningen är dock att du följer rutiner för journaldokumentation så att MedRave kan hämta uppgifter från journalen. Denna kartläggning gör vårdcentralen tillsammans med MedRave utifrån hur journalen är uppbyggd tekniskt.

Tre nivåer av datamängder
Du ska dokumentera enligt de dokumentationsrutiner som finns idag för din verksamhet. Denna information kommer sedan att dyka upp i MedRave. Från MedRave kan sedan informationen skickas till BHVQ. Det innebär att informationen kommer att finnas på tre ställen och på tre olika sätt.

Du ansvarar för att det du dokumenterar i din journalanteckning är korrekt i och med att anteckningen blir signerad. Verksamhetschefen på vårdenheten är ansvarig för att informationen är korrekt enligt de riktlinjer, lagar och förordningar som verksamheten ska följa. Ha en dialog med din chef om det finns otydligheter eller om du vill ha stöd i din journaldokumentation.

imagewaxve.png


Vad är Medrave?
MedRave är ett företag som utvecklar tekniska lösningar med syfte att sammanställa och hämta data och statistik från journalsystem. Det innebär att information som BHV-sjuksköterska skriver in i journalen dyker upp i programmet MedRave med några dagars fördröjning. Ett urval av data från barnhälsovårdsjournalen kan sedan från MedRave skickas vidare till BHVQ för uppföljning av kvalitet.

De som aktivt tackar nej till att inkluderas i Svenska Barnhälsovårdsregistret kommer att finnas i Medrave, men inte i BHVQ. Det beror på att MedRave är en sammanställning över den information som finns i alla barnhälsovårdsjournaler på BVC. Det är bara de med behörighet på din BVC som kan se denna information. I normalfallet innebär det att de som skriver journalanteckningar i barnhälsovårdsjournalen kan se statistik i MedRave. Även verksamhetschefen kan se den data som produceras.

Barnets personnummer kommer skickas med till BHVQ för att följa enskilda barn. Det enskilda barnet kommer dock inte att kunna identifieras i BHVQ. I registret kodas personnumret om och kodnyckeln finns inte tillgänglig för registret eller regionerna att själva plocka ut. Det krävs vissa tillstånd för att kunna se information på individnivå med personnummer. De används också endast i de situationer där en vårdnadshavare begär ut registerutdrag eller vill att data ska raderas.

Uppgifter om barn med ofullständigt personnummer eller skyddad identitet kommer inte att föras över till BHVQ. Det beror på den tekniska kompatibiliteten i registret för tillfället, registret kan inte hantera ofullständiga personnummer.

Vad kan jag själv se i Medrave och i BHVQ?
Den information som du själv producerar i barnhälsovårdsjournalen på din enhet kan du alltid se och utvärdera. Det går att utöka behörigheten så att du kan se alla barn på BVC-enheten. Prata med din chef om vilket behov av data för hela enheten som du behöver.

För att kvalitetssäkra arbetet du gör på BVC bör du regelbundet gå in i MedRave och följa produktionen för BVC. I kvalitetssäkringen av din information bör du också åtgärda om du upptäcker felregistreringar.

Vad ska jag registrera i BHVQ?
Ingenting, data skickas från MedRave till BHVQ automatiskt. Så följ de dokumentationsrutiner som du har för ditt journalsystem. Om du idag använder KVÅ-koder, ska du fortsätta att använda dem enligt den dokumentationsrutin du har i din verksamhet.

MedRave kan inte hämta uppgifter från fritext i journalen. Du behöver därför dokumentera i de mallar som finns i ditt journalsystem. 

Information och samtycke
Du är skyldig att informera vårdnadshavare om BHVQ men det behövs inget samtycke från vårdnadshavare för att delta. Vårdnadshavare har däremot rätt att säga att de inte vill delta. Det ska då dokumenteras i journal enligt den rutin som gäller på din vårdenhet.

Vårdnadshavare till alla barn i alla åldrar ska få information om BHVQ.

Du behöver bara informera vårdnadshavare en gång.

Du behöver inte dokumentera i journalen att du har informerat vårdnadshavare. Däremot kan det vara bra för egen del att skriva upp att man har dokumenterat/Informerat vårdnadshavare i journalanteckningarna. Det kan göras i löpande text.

Hur gör jag om vårdnadshavare ändrar sig?
Då justerar du det i din journal. Flera journalsystem ett sökord eller bockruta som går att ändra från JA till NEJ eller från NEJ till JA. Detta ska vara beskrivet i din dokumentationsrutin för ditt journalsystem.

Data i BHVQ
BHVQ hämtar data från journalen gällande:

 • Hemgång från förlossning
 • Hembesök
 • Besök på mottagningen
 • Om barnet är utsatt för tobaksrök
 • Föräldrastöd i grupp
 • Genomförda bedömningssamtal med EPDS och för icke-födande vårdnadshavare
 • Amning
 • Screening för språk, hörsel, syn
 • Remisser
 • Tillväxt
 • Vaccinationer
 • Punktmätningar om antibiotika, astma, eksem och olycksfall

För fullständig registerbeskrivning och informationsspecifikation se www.BHVQ.se 

Vad mäts inte i BHVQ?
BHVQ innehåller endast data från barnhälsovårdsjournalen just nu. Det innebär att den årliga sammanställningen för tjänstefaktorer och läkartjänsterna inte kommer att bli möjlig att följa i BHVQ. 

imageay43r.png