Verksamhetsuppföljning VGR

Här finns övergripande information om BHVQ, Central Barnhälsovårds årsrapport, verksamhetsbeskrivning för barnhälsovård och övriga rapporter.

Tillsyn av barnavårdscentraler

Barnhälsovårdsöverläkarna har i uppdrag att bedriva tillsyn av regionens barnavårdscentraler. Uppdraget utförs i två spår. 

Verksamhetsbesök 
Alla BVC erbjuds verksamhetsbesök någon gång under en period på 3 år. Från Central barnhälsovård deltar barnhälsovårdsöverläkare och verksamhetsutvecklare. Vi vill då träffa verksamhetschef och personal som arbetar på BVC. I dialog med verksamhetschef sätter vi agenda. Vi prioriterar besök på plats på BVC men digitala besök kan vara ett alternativ. Nystartade enheter erbjuds alltid besök på plats.  

Verksamhet som önskar att vi prioriterar kontakt med er är välkomna att höra av sig via funktionsbrevlådan. 

Tillsyn 
Tillsyn görs när en BVC har svårigheter att utföra uppdraget att följa nationella BHV-programmet enligt Krav- och kvalitetsboken eller vid behov efter avvikelser eller klagomål. I uppdraget ingår också att se hur Central barnhälsovård kan ge stöd till enheten.  

Central barnhälsovård tar kontakt med verksamhetschef och bokar tid. Vid besöket går vi igenom varför tillsyn initierats och verksamhetschef får i uppdrag att ta fram handlingsplan, som sänds till deltagande barnhälsovårdsöverläkare. Åtgärderna utvärderas enligt överenskommelse, senast om 6 månader.  

 


KVÅ-koder för alla BVC oavsett journalsystem

De här KVÅ-koderna är för att följa olika insatser och arbetssätt inom barnhälsovården. Flera av KVÅ-koderna är initierade av Central barnhälsovård för att bland annat kunna följa implementering av nya arbetssätt. Insatserna kan följas på enhetsnivå samt på övergripande nivå. Koderna gäller alla BVC-enheter oavsett journalsystem. 

KVÅ-koder för att följa olika insatser och arbetssätt inom barnhälsovården

KVÅ-koder för Utökade hembesök enligt Rinkebymodellen

Det vill säga sex hembesök som sker i samverkan mellan BHV-sjuksköterska och förebyggande socionom under barnets första 15 månader.

Övriga koder som gäller alla BVC oavsett journalsystem

Förteckning över alla KVÅ-koder

Här finns en förteckning över alla Socialstyrelsens och Västra Götalandsregionens KVÅ-koder. Koder specifika för barnhälsovård finns i fliken VGR regionala KVÅ-koder, välj BHV under rubriken Typ (kolumn E).


Styrdokument