Tillkännagivande: södra patientnämnden, sammanträde 2019-04-17; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Södra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-04-18

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-05-12

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2019-04-18 09:30