Beställa statistik och data

Data för forskningsändamål

Vid ansökan om registerutdrag för forskningsändamål från VEGA, Digitalis, Hälsa på Lika Villkor (HLV) eller Kostnad Per Patient (KPP) rekommenderar vi att ni fyller i ansökningsblanketten nedan. För att din ansökan ska anses vara komplett krävs följande bilagor:

  • Etikprövningsansökan inklusive bilagor
  • Beslut från etikprövningsmyndigheten
  • Projektplan
  • Om mottagaren av data är verksam utanför forskningshuvudmannens organisation ska ett skriftligt PUB-avtal ingås och bifogas
  • Om forskningsprojektet genomförs i samarbete med industrin ska avtalet mellan parterna bifogas

Ansökningsblankett för forskningsuttag från Vega, Digitalis, KPP

Variabelförteckning Vega

Variabelförteckning Digitalis

Folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor? - Västra Götalandsregionen (vgregion.se) Information om folkhälsoenkäten samt regionens tekniska rapporter.

Vanliga frågor och svar om datauttag för forskningsändamål 

För mer information och frågor som rör datautlämning för forskningsändamål mejla Regional vårdanalys funktionsbrevlåda: regionalvardanalys@vgregion.se

Beställ statistikunderlag

Statistik från regionens register och egna källsystem som inte finns tillgänglig i VGR:s statistikdatabas kan i många fall lämnas ut vid begäran. Åtkomsten är bland annat beroende av datans karaktär och tillgänglighet. Skicka en specificerad förfrågan om leverans av dataunderlag till någon av funktionsbrevlådorna nedan. 

Välj funktionsbrevlåda efter ämnesområde. Frågor kring statistik- och datauttag som rör hälso- och sjukvård samt tandvård skickas till Regional vårdanalys funktionsbrevlåda, medan frågor om regionens befolkning, arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, näringsliv, trafik och infrastruktur samt kultur ställs till Samhällsanalys funktionsbrevlåda. Frågor kring nationella och regionala kvalitetsregister skickas till Registercentrum Västra Götalands kontaktbrevlåda

Frågor om statistik- och datauttag som rör hälso- och sjukvård samt tandvård skickas till Regional vårdanalys funktionsbrevlåda: 
regionalvardanalys@vgregion.se

Frågor om statistik- och datauttag som rör regionens befolkning, arbetsmarknad, utbildning, ekonomi, näringsliv, trafik och infrastruktur samt kultur skickas till Samhällsanalys funktionsbrevlåda: samhallsanalys@vgregion.se

Frågor som rör nationella och regionala kvalitetsregister skicks till Registercentrum Västra Götaland funktionsbrevlåda:registercentrum@vgregion.se