Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ungas psykiska hälsa - vårdcental

I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår det att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå.

Ungas psykiska hälsa (UPH) som tilläggsuppdrag i Krav och kvalitetsboken 2022

Utvecklingsprojektet Ungas psykiska hälsa permanentas och införs som ett tilläggsuppdrag i krav- och kvalitetsboken. Vårdcentraler kan ansöka om uppdraget som innebär att vara resursmottagning med samlad fördjupad kompetens för bedömning, behandling och konsultation inom primärvård för barn och unga med psykisk ohälsa.

Läs mer om Ungas psykiska hälsa (UPH) som tilläggsuppdrag i den nya Krav och Kvalitetsboken 2022-2023

Presentationen om UPH-uppdraget och ansökan från infomationsmöte den 1 oktober 2021

För frågor om att öppna en UPH mottagning kontakta Enheten vårval och fördjupad uppföljning: vgprimärvård@vgregion.se 

Är du vårdnadshavare och önskar kontakt med en UPH-mottagning så hittar du länk till 1177 och kontaktuppgifter till samtliga UPH vårdcentraler längre ner på sidan.

Som stöd för vårdcentraler i arbetet kring barn och unga med tecken på psykisk ohälsa finns en regional medicinsk riktlinje som tydliggör vilka insatser alla vårdcentraler, rehabmottagningar och vårdcentraler med UPH som tilläggsuppdrag ska göra.

RMR - Barn och unga med tecken på psykisk ohälsa - omhändertagande inom vårdval vårdcentral och vårdval rehab

Läs om pilotprojektet och utvecklingsarbetet på Vårdskiftet 

Förberedelser för implementering av UPH-modellen inom Vårdval Vårdcentral

Föreberedelser för en övergång från projekt till ordinarie verksamhet pågår. De pilotverksamheter som idag finns kommer att ha kvar sitt nuvarande uppdrag fram till årsskiftet och har precis som alla övriga vårdcentraler möjligheten att ansöka om att ha tilläggsuppdraget permanent från och  med 1 januari 2022.

Utbildningar som riktar sig till alla vårdcentraler

Inom ramen för projektet har det funnits löpande utbildningar som syftar till att öka kompetensen på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen och därigenom kunna erbjuda adekvata insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Detta kommer även fortsättningsvis att erbjudas under implementeringsarbetet. Utbildningarna är kostnadsfria och öppna för alla vårdcentraler i VGR att ta del av.

För vårdcentraler med tilläggsuppdrag och kommande satellitmottagningar är utbildningarna ett grundkrav. 

  • Föräldraprogram; Alla Barn i centrum (ABC)
  • Alkohol och droger
  • Ångestbehandling; Cool kids
  • Utvecklingspsykologi/ patologi 7.5 hp vid psykologiska institutionen/ GU
  • Introduktionsutbildning - bedömning, kartläggning och tidiga insatser av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar i primärvården

Infomation om utbildningarna med datum skickas ut via Vårdgivarnytt och anmälan sker via regionkalendern.

Ungas psykiska hälsa som tilläggsuppdrag inom ramen för pilotprojektet 2017-2021

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Samtliga kontaktuppgifter finns på 1177: Vårdcentraler med tilläggsuppdrag Ungas psykiska hälsa

Hur kommer man i kontakt?

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på vårdcentralen där hen är listad och om insatserna på respektive vårdcentral inte skulle räcka till finns möjligheten för vårdcentralen att samarbeta med de resursförstärkta vårdcentralerna kring planering och genomförande av behandlingsinsatser. Somatisk basutredning görs på listad vårdcentral.

  • Barn, unga och familjer bör kontakta sin ordinarie vårdcentral i första hand och om det blir aktuellt ska de kunna få hjälp med kontakten till en vårdcentral med tilläggsuppdrag.
  • Elevhälsa och ungdomsmottagningar ska i första hand lotsa till den vårdcentral som personen är listad hos. Det fria vårdvalet innebär att individen kan söka hjälp direkt på en vårdcentral med tilläggsuppdrag om personen vill det.
  • Vårdcentraler där patienten är listad ska ta emot och göra en bedömning med aktivt ställningstagande till vilken insats som efterfrågas innan man bistår patienten i kontakten med någon av vårdcentralerna som har tilläggsuppdraget. Listning och patientansvarig läkare kan bibehållas. Kontakt sker via telefon/webb enligt nedan.

Man kommer i kontakt med dessa vårdcentraler genom att ringa något av nedanstående telefonnummer. Vid kontakttillfället görs en bedömning om de kan erbjuda adekvat hjälp och om så är fallet erbjuds personen tid för ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Vid stort söktryck kan enheterna, under en kortare period behöva pausa från att ta emot nya patienter. Det innebär att man då får höra av sig igen när mottagningen kan ta emot nya patienter.

Telefonrådgivning är alltid tillgänglig oavsett söktryck, men för vårdkontakt hänvisas personen då till den vårdcentral där hen är listad i första hand.

Zophia Mellgren

Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Evelina Stranne

Bitr. Projektledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-10-15 20:25