Förslag om åtgärder för minskad energianvändning i VGR

Uppdaterad:
Publicerad:

Med anledning av den ansträngda energisituationen har svenska myndigheter fått i uppdrag att se över möjligheten att minska den egna energianvändningen.

Regionstyrelsen har tagit ställning till ett förslag från fastighetsnämnden där en rad åtgärder för att minska energianvändningen presenterats. De flesta åtgärder går att genomföra utan att det påverkar patienter eller medarbetare. Det rör till exempel åtgärder som att konsekvent släcka belysning i rum som inte används, att sänka temperaturen i tomma lokaler, i kulvertar och i andra lokaler där få personer vistas.

Fastighetsnämndens tidigare förslag om en generell temperatursänkning på en grad ska inte genomföras. Temperaturen i lokaler där Västra Götalandsregionen bedriver kärnverksamhet ska hållas inom ramen för gällande tekniska krav och riktlinjer. I administrativa lokaler och i lokaler där VGR bedriver vård ska temperaturen följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer för inomhustemperaturer och hållas inom ramen för gällande tekniska krav och riktlinjer.

Bedömningen är att om åtgärderna genomförs konsekvent, kan de minska VGR:s energianvändning med cirka fem miljoner kilowattimmar eller närmare två procent per år.

Regionfullmäktige beslutar om förslaget den 29 november.