Från regionstyrelsen 21 november 2023

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 21 november bland annat att ställa sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvården samt att ställa sig bakom inriktningen att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. På sammanträdet fick regionstyrelsen också ta del av en helårssammanställning för visselblåsningar.

VGR arbetar aktivt med att minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvården

VGR ställer sig bakom rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att kraftigt minska användningen av hyrbemanning i hälso- och sjukvården. Under första halvåret 2023 uppgick VGR:s samlade kostnader för inhyrd bemanning till 381 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av den totala personalkostnaden inom VGR:s hälso- och sjukvård. VGR ser en minskning jämfört med föregående år.

VGR arbetar aktivt med att minska kostnaderna för hyrbemanning. Det handlar bland annat om samarbete inom och mellan förvaltningarna, stopp för direktupphandlingar, hyrstopp för sjuksköterskor dagtid, och att följa ramavtalen. Förutom kostnadseffektivitet handlar det om ökad trygghet och kontinuitet för patienterna och personalens arbetsmiljö.

En del i arbetet med att minska kostnaderna för inhyrd bemanning är den pågående nationella upphandlingen av hyrbemanning, som görs gemensamt av Sveriges 21 regioner. Med ett nationellt avtal kan regionerna ställa tydligare gemensamma krav på kompetens.

Du kan läsa mer om den nationella upphandlingen i pressmeddelande från 16 november.

VGR vill tillämpa lag för att underlätta att dela dokumentation mellan vård och omsorg

Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen att tillämpa lagen om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD). Lagen reglerar hur dokumentation får delas digitalt mellan vård- och omsorgsgivare över organisationsgränserna.

SVOD är frivillig att tillämpa vilket innebär att ingen vård- eller omsorgsgivare måste dela information på detta sätt, men för att uppnå fördelar av SVOD är det önskvärt att så många andra vård- och omsorgsgivare som möjligt deltar.

Helårssammanställning för visselblåsningar

I juli 2022 inrättade VGR en regionövergripande visselblåsarfunktion. Totalt har 45 ärenden kommit in till visselblåsarfunktionen under första året. Bedömningen är att inget av ärendena uppfyller kriterierna för en visselblåsning enligt lag utan tas om hand i VGR:s ordinarie rapporteringskanaler. Trots att ett ärende inte bedöms vara en visselblåsning informeras berörd verksamhet/förvaltning, som på så vis får kännedom och möjlighet att själva förbättra sin verksamhet.

Du kan läsa mer i VGRfokus artikel 45 visselblåsningar i VGR under första året

Ärenden till regionfullmäktige

På sammanträdet hanterade regionstyrelsen även flera ärenden som ska vidare för beslut i regionfullmäktige. Det rör sig bland annat om tilläggsbudget 2024, principer för vårdinformationsmiljön samt ett förslag om avgiftsfri vaccination för personer som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.

Mer information

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar