Nu tar fortsatt utvecklingsarbete vid för e-tjänsten Sök vård

Publicerad:

Västra Götalandsregionen har under våren 2023 testat och utvecklat e-tjänsten Sök vård. VGR:s egen utvärdering av tjänsten under testfasen visar att fler åtgärder behöver vidtas innan den kan införas på bred front i VGR:s regi.

– Vi har bedrivit ett kliniskt valideringsarbete som är väldigt värdefullt och vars resultat vi nu tar hand om. Vi har identifierat delar som behöver åtgärdas. Mycket har redan hanterats av leverantören och vi behöver arbeta med ytterligare åtgärder innan vi kan erbjuda tjänsten som en del i VGR:s digitala vårdutbud, säger Erica Sandberg, t.f. utvecklingschef på Koncernstab digitalisering. 

Sök vård är en tjänst för digital symtombedömning där ambitionen på sikt är att tjänsten på egen hand kan bedöma invånarnas symtom och hänvisa dem till rätt vård i rätt tid eller ge egenvårdsråd. Tjänsten testades i liten skala i VGR, februari till och med maj 2023, i nära samarbete med leverantören och ett begränsat antal patienter hade möjlighet att använda tjänsten under våren.  

Varje gång en invånare har sökt vård i e-tjänsten under testfasen har en sjuksköterska på 1177 på telefon chattat med patienten och kvalitetssäkrat de symtombedömningar systemet gjort innan råd och bedömning lämnas till invånaren. Det har gjort att VGR kunnat jämföra tjänstens bedömningar och utfall med vårdpersonalens egna bedömningar och notera de fall då bedömningarna skiljer sig från varandra. 

– Det handlar både om att patienter prioriterats för lågt och att patienter prioriterats för högt, sen finns andra avvikelser som är mer tekniska i sin karaktär. Vår bedömning är att fortsatt utvecklingsarbete krävs, säger Maria Telemo Taube, medicinsk rådgivare Koncernkontoret VGR som lett den medicinska grupp som validerat tjänsten. 

Den medicinska grupperingen skriver bland annat att ”tjänsten inte möter behovet att hantera en osorterad öppen patientingång för symtomtriagering i Västra Götalandsregionen med utformning som i pionjärstudien” samt att ”tjänsten bör prövas igen i en ny pionjärfas vid en eller flera primärvårdsenheter som mottagare, samtidigt som kontinuerlig validering planeras och tillräckliga resurser tilldelas för detta uppdrag”. Det är något som VGR nu tittar på. 

– Vi har ett gott samarbete med leverantören och tjänstens funktionalitet förbättras ständigt, det är inte samma tjänst i dag som vi fick till oss i början av året. Vi behöver nu sätta oss ned och hitta en organisation och ett arbetssätt för hur vi ska använda tjänsten i VGR. Ambitionen är att starta igen i liten skala och långsamt bredda tjänsten, säger Erica Sandberg.

VGR vill förtydliga att VGR:s valideringsarbete och rapport rör enbart tjänsten såsom den varit konfigurerad att användas i VGR:s regi.  

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: Rapport Sök vård VGR