Regionala rekommendationer i Västra Götaland från 17 februari

Uppdaterad:
Publicerad:

Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.

Smittskyddsläkaren i Västra Götaland har beslutat om regionala rekommendationer. Dessa är samrådda med Folkhälsomyndigheten samt Länsstyrelsen i Västra Götalands län och gäller från och med 17 februari.

– Det är en mycket allvarlig situation då vi åter börjar få en ökning av antalet nya fall med covid-19. Vi befinner oss i ett läge där risken är mycket stor att smittspridningen tar ytterligare fart, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Regionala rekommendationer Västra Götaland

Special recommendations in Västra Götaland in other languages

 • Du bör begränsa antalet nya nära kontakter genom att endast umgås med de personer som du normalt träffar. Om du träffar andra personer än de i din mindre krets, bör ni undvika att vara nära varandra. Umgås helst utomhus, men tänk på att hålla avstånd även där.
 • Du bör undvika platser som exempelvis kollektivtrafik, köpcentrum och butiker om det är risk för trängsel. Välj att handla på tider när minimalt antal andra personer finns i butiken. Vistas i butiken så kort tid som möjligt, och handla helst utan medföljande sällskap.
 • Avstå helst från icke nödvändiga resor. Men om du måste resa, gör det då så smittsäkert som möjligt. Du bör använda engångsmunskydd (detta gäller personer födda 2004 och tidigare) när du reser med kollektivtrafik, alltid i rusningstrafik (kl. 7–9 och kl. 16–18) men även vid andra tider så länge det råder utbredd samhällsspridning av covid-19.
 • Använd engångsmunskydd i situationer där nära kontakt, under längre tid i inomhusmiljö, inte går att undvika. Observera dock att munskydd inte ersätter regeln att undvika nära kontakt och att hålla avstånd.*
 • Fortsätt arbeta hemifrån så ofta du kan. På arbetsplatser där hemarbete inte är möjligt, undvik trängsel, håll avstånd och försök träffa så få som möjligt. Det gäller även i fikarum och personalrum. Om du har luftvägssymtom, även lindriga, stanna hemma.
 • UPPDATERAT 15 MARS: Från den 15 mars gäller följande rekommendationer till skolor i Västra Götaland:
  • Gymnasieskolor rekommenderas att undervisa varje elev på plats i skolan minst 20 procent av den schemalagda tiden. Högst en tredjedel av skolans elever bör vara på plats samtidigt.
  • För högstadium rekommenderas att undervisningen bedrivs utan risk för trängsel.
  • För låg- och mellanstadium är det viktigt att i möjligaste mån bedriva undervisningen klassvis utan att blanda olika grupper av elever.

Rekommendationerna gäller från 17 februari till och med 1 april 2021 med löpande omprövning utifrån epidemiologiskt läge.

* Detta avser inte förskola eller klassrumssituationen i grund- och gymnasieskola. I skolan gäller fortfarande att munskydd bara rekommenderas i de specifika situationer då du som vuxen under längre tid inte kan hålla avstånd. I klassrumssituationen är det ofta svårt att alltid hålla avstånd och är desto svårare ju yngre barnen är. Kunskapsläget och erfarenheten blir dock allt tydligare i att barn inte är drivande i smittspridningen av covid-19, men att de naturligtvis ibland kan smitta andra. Dock inte i sådan omfattning att generell munskyddsanvändning kan rekommenderas.
Situationer där trängsel inte kan undvikas kan framförallt uppstå i vissa miljöer på arbetsplatser. Dessa bör identifieras av alla berörda verksamheter och arbetstagare gemensamt. Rutiner för användning av munskydd, inklusive hur de bärs och hanteras, bör tas fram utifrån bedömt behov.
Folkhälsomyndighetens bedömning är sammanfattningsvis att det kan finnas situationer där användning av munskydd utanför vård och omsorg kan vara motiverad när det gäller vuxna. Barn behöver inte bära munskydd. Dels är det svårt för barn att hantera och bära munskydd på rätt sätt, dels är barn inte drivande i epidemin och för inte smitta vidare på samma sätt som vuxna.
Läs mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbsida 

In English

 

Special recommendations in Västra Götaland från February 17.

Västra Götaland Region introduces local recommendations after increased Covid-19 rates.

The following recommendations apply through 1 April:

 • Limit the number of new close contacts. Only socialise with people with whom you normally meet. If you meet others, you should avoid being close to each other. Preferably spend time outdoors, but remember to keep your distance there as well.
 • Avoid public transport, shopping centres and shops if there is a risk of congestion. Choose to shop at times when a minimal number of other people will be present in the shop. Stay in the store as short a time as possible, and preferably shop alone.
 • Refrain from unnecessary travel. If you must travel, do so as protected from contagion as possible. Wear a monouse mask when using public transport and when near contact cannot be avoided. Note, however, that masks do not replace the rule of avoiding close contact and keeping your distance.
 • Continue working at home as often as possible. Where working from home is not possible, avoid congestion in the workplace, keep your distance and try to meet as few people as possible. This applies in coffee rooms and staff rooms as well. If you have even mild respiratory symptoms, stay home.
 • UPPDATE MARCH 10: From April 1 and onwards, Infection Control recommends teaching in upper secondary school with a minimum of 20 percent contact education.