Regionerna fortsätter gemensam upphandling av hyrpersonal i vården

Publicerad:

Sveriges 21 regioner fortsätter nu arbetet med gemensam upphandling av hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Detta sedan Förvaltningsrätten i Göteborg på torsdagen har beslutat att avslå samtliga ansökningar om överprövning och därmed upphör det interimistiska beslutet att gälla.

Sedan en tid tillbaka genomför Sveriges regioner en samordnad upphandling av hyrpersonal i hälso- och sjukvården. Syftet är att minska kostnaderna och beroendet av hyrpersonal. På sikt är målet är en ökad trygghet och kontinuitet för patienterna och en mer långsiktigt stabil bemanning i vården.  

Tydligare krav på kvalitet 

Kostnaderna för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade under 2022 med 25 procent jämfört med 2021, enligt Sveriges Kommuner och Regioner. Sjukhusvården står för den största ökningen men också i primärvården och i psykiatrin har kostnaderna ökat för både sjuksköterskor och läkare. 

- Ett visst behov av inhyrd vårdpersonal kommer alltid finnas för att täcka arbetstoppar och särskilda behov, men med en gemensam upphandling kan vi ställa tydligare krav på kostnader och kompetens, säger Stefan Petersson som är projektledare för regionernas gemensamma upphandling.  

Kontinuitet och arbetsmiljö 

I januari lämnade sex leverantörer in en ansökan om överprövning till Förvaltningsrätten. Under tiden som den juridiska processen har pågått har regionerna fortsatt det egna arbetet med att minska beroendet av hyrpersonal. Varje region bestämmer utifrån sina förutsättningar vilka åtgärder som är viktigast. 

- Att minska beroendet av hyrpersonal är viktigt för patienternas kontinuitet, personalens arbetsmiljö och den långsiktiga kompetensförsörjningen. Det handlar också om att använda våra skattemedel på bästa sätt, säger Martin Myrskog, regiondirektör i Region Kronoberg.  

- Med en mer stabil bemanning skapas kontinuitet och för många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att ofta möta samma personal som har god kunskap om deras behov. Vi kan också skapa bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete. Det ger oss också ökade möjligheter att utbilda och handleda framtidens kollegor, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten. 

Arbetet fortsätter 

Upphandlande myndighet Västra Götalandsregionen kommer nu fortsätta arbetet med att avsluta upphandlingen.