Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 17 maj

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om förslag till en länsgemensam strategi för nära vård, om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland, om nytt avtal om naturbruksutbildning och om regionstyrelsens delårsrapport per april.

Regionstyrelsens delårsrapport 

Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelsens delårsrapport per april. Delårsrapporten visar att pandemins påverkan på Västra Götalandsregionens verksamheter har stabiliserats och att Västra Götalandsregionen har återgått i normalläge.

Under 2022 har regionstyrelsen valt att arbeta med fem av regionfullmäktiges prioriterade mål: 

 • Den medicinska kvaliteten ska öka och den organisatoriska effektiviteten förbättras
 • Invånarnas tillgång till den vård de behöver ska öka
 • Primärvården ska bli den naturliga ingången för personer i behov av vård
 • Attraktiva arbetsplatser ska skapas och möjligheterna till karriär- och kompetensutveckling ska förbättras
 • Säkra medarbetarnas behov av återhämtning och avlastning samtidigt som köer betas av

Regionstyrelsen bedömer att målen om attraktiva arbetsplatser, återhämtning och avlastning kommer att kunna uppnås helt. Målen som rör medicinsk kvalitet, invånarnas tillgång till vård och primärvård kommer att uppnås delvis. Antalet nettoårsarbetare på Koncernkontoret har minskat i april 2022 jämfört med april 2021. Koncernkontorets intensifierar nu arbetet med att hitta förenklade arbetssätt och se över uppdrag.

Det ekonomiska utfallet för regionstyrelsen till och med april är +553 miljoner kronor med en budgetavvikelse på +573 miljoner kronor. Bedömningen för helåret är +528 miljoner kronor mot budget.

Förslag om länsgemensam strategi för god och nära vård

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom den länsgemensamma strategin "Färdplan, länsgemensam strategi för god och nära vård". 

Strategin har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och kommunerna. Syftet är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov.

Följande utgångspunkter har varit vägledande i framtagandet av strategin:

 • Vad blir bäst för brukaren/patienten?
 • Vad är bästa sättet att använda skattemedlen ur ett samhälls- och invånarperspektiv?
 • Behövs det överenskommelser eller avtal för att stödja detta?

Strategin innehåller de områden som kommunerna och VGR gemensamt har prioriterat att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen och konstaterar att takten i omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Strategin ska också bidra till ökad samverkan och ökad tillit mellan huvudmännen.

I strategin beskrivs sex förändrade arbetssätt som ska stödja genomförandet av strategin:

 • Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser
 • Utveckla personcentrerade arbetssätt
 • Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen
 • Stärk kontinuitet och samordning mellan huvudmännen
 • Utveckla arbetssätt med stöd av digitalisering
 • Utveckla mobila team som stöd för vård i hemmet

Strategin riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola och skolor, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt hälsofrämjande och förebyggande områden. Den ska antas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Förutom den länsgemensamma strategin finns ett lagstadgat avtal, hälso- och sjukvårdsavtalet, med tillhörande överenskommelser, som reglerar ansvarsförhållandet inom olika delar i samverkansområdet.

Nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar i Västra Götaland

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ett nytt samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götaland om naturbruksutbildning. Det nya avtalet gäller från 1 januari 2023 och löper under fyra år.

Samverkansavtalet fyller en viktig roll för kompetensförsörjningen av lantbruket, skogsbruket och andra viktiga näringar för Västra Götaland. Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha trygg tillgång till moderna naturbruksutbildningar med hög kvalitet inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

Sedan 1999 erbjuder VGR naturbruksutbildning på kommunernas uppdrag. Utbildningarna bedrivs vid

 • Sötåsen, med inriktningarna lantbruk, djurvård, hästhållning, trädgård samt gymnasiesärskola
 • Svenljunga, med inriktningarna skogsbruk samt naturturism
 • Uddetorp, med inriktningen lantbruk

Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla skolorna.

Det nya avtalet innebär att finansieringen av gymnasieutbildning på naturbruksprogrammet i VGR:s regi fortsätter att delas lika mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Den vuxenutbildning som VGR erbjuder inom naturbruksområdet finansieras även fortsättningsvis helt av kommunerna. Hela VGR:s naturbruksverksamhet styrs genom regionutvecklingsnämndens uppdrag till naturbruksstyrelsen. För 2022 anslog regionutvecklingsnämnden drygt 161 miljoner kronor till naturbruksstyrelsen.

Avtalet ska godkännas av samtliga 49 kommuner i Västra Götaland.

Reviderat hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna om samverkan och ansvar för hälso- och sjukvård

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ställer sig bakom ett omarbetat och reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och länets 49 kommuner.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar kommunernas och VGR:s samverkan och ansvar för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både kommunen och VGR. Avtalet gäller från den 1 januari 2023 till 1 januari 2027 med möjlighet till förlängning.

Jämfört med nuvarande avtal har förändringar gjorts som syftar till att lyfta fram omställningen mot nära vård med fokus på personcentrerat förhållningssätt. Hänsyn har också tagits till de lagändringar som skett.

Utöver avtalet finns fyra specifika överenskommelser som reglerar samverkansansvar och ansvarsfördelning:

 • Överenskommelse om läkarmedverkan i kommunal primärvård i Västra Götaland
 • Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
 • Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk och beroende
 • Överenskommelse om samverkan om munhälsa - uppsökande och nödvändig tandvård

Förtydligande har även gjorts kring att primärvård omfattas av två huvudmän och att kommunens hälso- och sjukvård är en del av primärvården.

Utöver det lagstadgade hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser, så finns Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, som kommunerna och VGR kraftsamlar kring.

 

Alla beslut i korthet 

Handlingar till sammanträdet 

 


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2022-05-18 10:13