Regionstyrelsen 19 december 2023

Publicerad:

Regionstyrelsen fattade på sitt sammanträde 19 december 2023 bland annat beslut om att godkänna en extern granskning av sjukhusens ekonomi, att läkemedelsleveranser till sjukhus ska ske i egen regi och om en ny uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan.

Extern granskning av sjukhusens ekonomi

Regionstyrelsen beslutade att godkänna redovisningen av en extern granskning och att ge regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag på hur resultatet av den ska omhändertas. Granskningen, som genomförts av PwC, ger en nulägesbild av sjukhusförvaltningarnas uppdrag, förutsättningar, ekonomi och produktivitet/effektivitet. Granskningen visar hur sjukhusen arbetar med att ta fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans och vilka faktorerna är bakom bristande genomförande av åtgärderna. Slutsatserna i rapporten handlar bland annat om att den decentraliserade styrningen begränsar ägarstyrningen, att Västra Götalandsregionens (VGR:s) budgetprocess skapar svårigheter att bedöma om sjukhusförvaltningarna får rätt ekonomiska förutsättningar och att VGR fördelar jämförelsevis lägre andel resurser till hälso- och sjukvården samtidigt som sjukhusen har stora ekonomiska underskott.

VGR tar över leveranser av läkemedel till sjukhus

Regionstyrelsen beslutade att VGR ska ta över leveranserna av läkemedel till sjukhusen från och med den 1 september 2025 när det nuvarande avtalet med Apoteket AB löper ut.

Bedömningen är att den nödvändiga kompetensen för detta finns internt samt att egenregi skulle underlätta styrning och kontroll över läkemedelsleveranser samtidigt som statens högre krav på god försörjningsberedskap i tider av kris och krig underlättas. Kostnaderna för läkemedelsleveranser i egen regi förväntas bli lägre än genom en upphandling.

Ny uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan för VGR

Regionstyrelsen beslutade att fastställa uppdaterad epidemi- och pandemiberedskapsplan för Västra Götalandsregionen för åren 2023-2027. Planen fungerar som VGR:s handlingsplan vid omfattande spridning av smittsam sjukdom. Här finns också ansvar och mandat för smittskyddsarbete beskrivna. Planen är även tänkt att vara ett stöd för hälso- och sjukvårdsförvaltningar när de tar fram sina lokala planer.

Ärenden till regionfullmäktige

Regionstyrelsen hanterade även ärenden om bland annat närsjukhus på Wieselgrensplatsen, identitets- och varumärkespolicy och ett förslag om att utreda förutsättningar att ta över huvudmannaskapet för Blåsmusik i Väst. Dessa ärenden går vidare till regionfullmäktige för beslut.

Mer information

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar