Regionstyrelsen 25 april

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 april bland annat hur tillkommande statsbidrag för 2023 ska fördelas, att föreslå regionfullmäktige att införa Islandsmodellen i hela Västra Götaland och att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan se till så att taken vid nybyggnation blir så kallade aktiva tak med flera funktioner.

Fördelning av tillkommande statsbidrag för 2023

I augusti 2022 beslutade regionstyrelsen om riktade statsbidrag för 2023. Därefter har staten gjort vissa förändringar i sin budget för 2023 vilket inneburit att vissa statsbidrag blev högre, andra lägre.

Sammanlagt beslutar regionstyrelsen om tillkommande statsbidrag på 135 miljoner kronor och fördelning av statsbidrag från moderförvaltningen på 299 miljoner kronor. Regionstyrelsen fördelar riktade statsbidrag till nämnder och styrelser enligt följande:

  • Statsbidrag för ökad vårdkapacitet, 55 miljoner kronor (samt fördelning av 70 miljoner kronor från moderförvaltningen)
  • Statsbidrag för kvinnosjukvård och förlossning, 9,4 miljoner kronor + 18,8 miljoner kronor (samt fördelning av 21 miljoner kronor från moderförvaltningen)
  • Statsbidrag till ungdomsmottagningar, 25,1 miljoner kronor
  • ALF (avtal om läkarutbildning och forskning), 8 miljoner kronor och TUA (samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården), 2,1 miljoner kronor
  • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården (kömiljarden), fördelning av 208 miljoner kronor från moderförvaltningen
  • Fysisk aktivitet på recept (FAR), 6,2 miljoner kronor
  • Prehospital akutpsykiatri, 5,5 miljoner kronor
  • Kultursamverkansmodellen, 5,2 miljoner kronor

VGR vill se Islandsmodellen i hela länet

Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde att föreslå att Västra Götalandsregionen ska jobba för att införa Islandsmodellen i hela Västra Götaland. Modellen fångar upp drabbade och våldsverkare vid akuta våldshändelser i familjer med barn och används redan i Göteborg och Mölndal. Islandsmodellen handlar om att snabbt agera under de första 24 timmarna efter en våldshändelse då våldsoffer och även våldsutövare är mer mottagliga för att ta emot hjälp. Som namnet antyder har inspiration hämtats från Island och applicerats utifrån svenska förhållanden och svensk lagstiftning.

Du kan läsa mer i VGRfokus artikel.

Ärendet går vidare till regionfullmäktige för beslut.

VGR utreder hur tak kan ha flera funktioner

Regionstyrelsen beslutade på sammanträdet att föreslå att styrelsen för fastighet, stöd och service får i uppdrag att utreda hur de tak som VGR bygger framöver ska vara så kallade aktiva tak. Ett aktivt tak kan till exempel vara tak som producerar el, som har gröna växter eller som är ytor för sociala aktiviteter.

Det finns redan flera exempel inom VGR på genomförda eller planerade åtgärder där taken används på olika sätt. Regionstyrelsen bedömer att ett systematiskt arbete med aktiva tak ligger i linje med regionens mål att främja den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster och även med styrelsen för fastighet, stöd och services ambitioner om att se taken som en del av utemiljön.

Ärendet går vidare till regionfullmäktige för beslut.

Mer information

Alla beslut i korthet 

Sammanträdets handlingar