Regionstyrelsen 29 augusti 2023

Publicerad:

Fortsatt svårt ekonomiskt läge inom sjukvården i VGR

Den ekonomiska situationen för sjukhusen i VGR är fortsatt mycket svår. Det samlade underskottet förväntas uppgå till närmare 1,8 miljarder kronor. Till största delen utgörs underskottet av bemanningskostnader, ökade pensionskostnader och kostnader för köpt vård hos externa vårdgivare.

Inom VGR pågår ett arbete för att minska kostnaderna för bemanning. Regionstyrelsen har också beslutat att arbetet med att förbättra tillgängligheten ska ske inom budget.

Kostnaderna för externt köpt vård avviker med 600 miljoner kronor. Regionstyrelsen uppmanar därför sjukhusen att i första hand använda intern kapacitet. Köp av extern vård och övriga tjänster är tillåtet endast när det saknas intern kapacitet.

Det pågår också ett arbete för att effektivisera användningen av lokaler både för administration och för vårdens verksamheter. Regionstyrelsen uppmanar samtliga nämnder, styrelser och bolag att lämna lokaler som hyrs externt och i stället använda egna lokaler om de är lämpliga.

Regionstyrelsen anser också att det behövs ytterligare information för att underlätta för invånarna att söka vård på rätt vårdnivå. Detta skulle också avlasta akutmottagningarna som är hårt belastade.

Särskild satsning på förlossning och mödravård på landsbygden

Regionstyrelsen fördelar 18,8 miljoner kronor till förlossningsvården och mödravård på landsbygden. Syftet är att stärka tillgängligheten och ge bättre förutsättningar för jämlik vård inom VGR. Det handlar bland annat om att förstärka de mobila teamen, utveckla amningsmottagningar och utveckla digitalt föräldrastöd.

Hälften av pengarna ska gå till förlossningsvård och den andra hälften till mödrahälsovård. Fördelningen syftar till att uppfylla regeringens mål om mer rättvis och nära vård, med fokus på landsbygd och användning av digitala verktyg för bättre tillgänglighet och delaktighet i vården.

Alla beslut i korthet