Strategiska nämnden: Skaraborgs Sjukhus förslag går i linje med VGR:s mål och strategier

Uppdaterad:
Publicerad:

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förslaget från Skaraborgs Sjukhus om strukturförändringar av sjukvården i Skaraborg. Nämnden konstaterar att förslaget går i linje med VGR:s övergripande strategier och planer, med undantag för vissa förslag om förändringar i Mariestad.

Förstärkt planerad vård

Förslaget till strukturförändringar ser till Skaraborg som helhet där den planerade vården förstärks i Falköping och Lidköping medan akutmottagning, intensivvårdsavdelningen och akutvården koncentreras till Skövde. I Mariestad finns fortsatt barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin. De strukturella förändringarna beräknas kunna ge en besparing på 150 miljoner kronor.

- Det är en styrka att det nu finns en bred politisk majoritet bakom förslaget, säger Janette Olsson, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden. Det pågår ett omfattande arbete med att ställa om vården i VGR där vi utvecklar och förstärker primärvården. Det här beslutet är en del i det arbetet.

För respektive sjukhusort innebär förslaget att:

  • Skaraborgs Sjukhus Skövde fortsätter att vara ett komplett trauma- och akutsjukhus med intensivvård och akutsjukvård.
  • Skaraborgs Sjukhus Lidköping blir ett sjukhus med mer planerad specialistvård jämfört med idag. Akutmottagningen och IVA-sjukvården flyttar till Skövde.
  • Skaraborgs Sjukhus Falköping blir ett dagkirurgiskt centrum med hög produktion av dagkirurgisk vård. Rättspsykiatrisk enhet finns i Falköping liksom vuxenpsykiatri. 
  • Skaraborgs Sjukhus Mariestad: Vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin blir kvar.

Tillgången till akut vård ska säkras

I dagens beslut från Strategiska hälso och sjukvårdsnämnden tydliggörs också att tillgången till akut vård för invånarna i hela Skaraborg ska säkras.

- Det är viktigt att invånarna i Skaraborg kan känna sig trygga med tillgången till akut sjukvård. I höst öppnar den nya akutmottagningen i Skövde som har kapacitet att täcka behovet i hela Skaraborg. Ambulanssjukvården är utvecklad för att snabbt kunna ge vård på plats eller påbörja insatserna redan i ambulansen. Vi behöver också stärka och utveckla primärvården för att ta hand om de akuta behov som inte behöver sjukhusets resurser.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att göra en fördjupad analys av en ny samverkansmodell för sjukvården i Lidköping.

– Det är viktigt att utvecklingen av sjukhuset fortsätter under tiden som utredningen pågår, avslutar Janette Olsson.

Skaraborgs Sjukhus beslutar om genomförande

Förslaget går nu tillbaka till styrelsen för Skaraborgs Sjukhus för beslut om genomförande. Risk- och konsekvensanalyser kommer att presenteras i beslutsunderlaget till styrelsen.

Beslutet avgjordes genom votering: 13 ledamöter röstade för förslaget och 2 röstade emot. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.