Gröna korset

Bild på metoden Gröna korset

Gröna korset är en enkel visuell metod för medarbetare i sjukvården. Det används för att identifiera risker och vårdskador i realtid. Det skapar ett underlag för riktat systematiskt förbättringsarbete som ökar patientsäkerheten och stärker patientsäkerhetskulturen.

Mallar för Gröna korset

Grundmall Gröna korset 

Tredelad mall Gröna korset 

Gröna korset - steg för steg

1. Identifiering
Varje enhet träffas dagligen för ett tvärprofessionellt avstämningsmöte. Har någon medarbetare upptäckt en risk för vårdskada eller vårdskada?

2. Allvarlighetsbedömning
Efter gemensam diskussion synliggörs allvarlighetsgrad med aktuell färgkod vid aktuellt datum.

3. Datainsamling
Risken för vårdskada eller vårdskadan förs in i tillhörande detaljlistmall med en kort beskrivning av händelsen.

4. Avvikelserapportering
Registrering sker av medarbetare samma dag innan arbetsdagens slut.

5. Patient/närstående görs delaktig
Vid varje röd och orange färgkodning efterfrågas förbättringsförslag från patient/närstående.

6. Förbättringsåtgärder
Genom dagligt förbättringsarbete åtgärdas risker och andra identifierade problemområden. Utifrån månadssammanställningar sätts långsiktiga åtgärder in så att inte händelsen upprepas igen.

7. Uppföljning och lärande
Uppföljning sker på enhetsnivå, kliniknivå, sjukhusnivå för att skapa lärande och identifiera förbättringsbehov.

 

Gröna korset - handbok från region Jämtland Härjedalen 

Så går Gröna korset till

Green cross in english

Marga Brisman

Regionchefläkare

Telefonnummer