Insatsområden

För att förebygga vårdskador är det viktigt att göra insatser inom de områden där vårdskador eller risk för vårdskador är vanligast förekommande. Det är sällan en enskild insats utan ett paket av åtgärder som behöver vidtas och inom flera områden finns åtgärdspaket framtagna på nationell nivå av Sveriges Kommuner och Regioner. Prioriterade insatsområden är såväl de vanligaste vårdskadetyperna som andra identifierade riskområden.

Antibiotika-resistens

Tilltagande antibiotikaresistens utgör ett hot mot vår hälsa och påverkar alla invånare. Antibiotikaanvändning accelererar denna resistensutveckling. Läs mer om hur Västra Götalandsregionen och Strama VG jobbar med att motverka antibiotikaresistens här.

Läkemedels-relaterade skador

Antalet läkemedelsrelaterade skador ska minska i Västra Götalandsregionen. Vi jobbar för säkra läkemedelsrekommendationer, säker hantering av läkemedel och säkra it-stöd för att detta ska bli verklighet. Läs mer om vårt arbete här.

Trycksår, fall och undernäring.

Att minska trycksår, fallskador och undernäring är ett av de viktiga insatsområdena för ökad patientsäkerhet. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med detta.

Vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner, VRI, drabbar knappt var tionde patient som sjukhusvårdas i Sverige. Undvikbara VRI som utgör ungefär en tredjedel är den enskilt vanligaste vårdskadan. Därför är det ett viktigt insatsområde för oss. Läs mer här.

Personal kommer gående i korridor

Överbeläggningar

För att kunna ge patienten som behöver läggas in god vård måste det finnas tillräckligt med resurser: personal, utrustning och lokaler. Om någon resurs saknas uppkommer överbeläggning, där personalbrist idag utgör den huvudsakliga orsaken.