Modellens innehåll

PALS är en skolomfattande och evidensbaserad modell som utvecklar och bygger en god lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom positiva handlingar och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga förväntningar på kunskapsmål, positivt beteende och sociala färdigheter.

 
Här kan du läsa Utvecklingscentrums rapport om implementeringen av PALS i Västra Götaland under åren 2012-2022.
 

Det finns behov, i dagens skola, av ett mer systematiskt arbete för att skapa en god inlärningsmiljö där eleverna trivs och känner sig trygga. Det går att förebygga och minska oro, bråk, konflikter och annat utmanande beteende. Eleverna ska ha goda möjligheter till utveckling och inlärning i sin skolmiljö. 

När skolans medarbetare arbetar med PALS lägger de stor vikt vid att skapa goda relationer, uppmuntra positivt beteende och ha bra rutiner i klassrum och gemensamma utrymmen. Det bidrar till att skolpersonalen blir mer proaktiv och förebygger att konflikter och problem uppstår.

På det sättet minskar också akuta insatser och åtgärder under skoldagen.

imagefdvda.png

PALS innebär att skolan arbetar systematiskt med personalens förhållningssätt. Syftet är att bättre kunna stödja och vägleda elever till goda skolprestationer. På så sätt kan utmanande beteende på skolan minska. Grunden för modellen är flera strategier som forskningen har visat har betydelse för både personal och elever.

Namnet PALS är en norsk förkortning av Positiv Atferd (positivt beteende), Läringsmiljö (gynnsam inlärningsmiljö) och Samhandling (samspel/relation mellan skolpersonal och elever). Sedan över tio år tillbaka är PALS implementerad i hela Norge och finns på cirka 300 skolor. I USA där modellen (SW-PBIS) har sitt ursprung finns PALS på ungefär 50 000 skolor.

 

Innehållet i PALS-modellen

I PALS-modellen arbetar all personal på skolan systematiskt med:

  • Förhållningssätt, bemötande och samsyn i personalgruppen
  • Goda relationer mellan eleverna samt mellan elever och personal
  • Att fastställa regler på skolans olika områden som blir tydliga för alla
  • En gemensam syn på reaktioner vid negativt beteende
  • Problemlösning och konflikthantering
  • Samarbete med föräldrar

PALS i forskningen

Under de senaste tio åren har det bedrivits forskning på effekterna av PALS i norska skolor. I korthet visar resultaten därifrån att PALS har en positiv effekt på elevernas beteendeproblem och studiemiljön i klassrummet.

Alla former av beteendeproblem minskade i högre grad på PALS-skolorna än på andra skolor. I PALS-skolorna fanns också en högre grad av inkludering av elever i behov av stöd.

Sedan flera år tillbaka samarbetar Utvecklingscentrum med NUBU; Nasjonalt utkiklingscenter for barn og unge i Oslo, Norge. Tillsammans med NUBU och andra nordiska parter sker en kontinuerlig utveckling av modellen.