Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avtal om tandvård till asylsökande barn och vuxna

Leverantörer är skyldiga att ge asylsökande tandvård enligt avtalet. Om leverantören inte kan erbjuda tandvård inom den tid som avtalet kräver ska patienten hänvisas till annan leverantör. OBS! Avtalet gäller inte tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (så kallade gömda eller papperslösa personer).

Privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland ska ha ett avtal med Västra Götalandsregionen, se nedan. Avtalet gäller fullständig tandvård till asylsökande barn som inte fyllt 18 år samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta till vuxna asylsökande.

Behandling av asylsökande ersätts alltså endast till leverantörer med avtal.

Ersättning till leverantör

Fakturering ska göras utifrån Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland, se sidan Ersättning – Fakturaportalen.

Läs först:

Avtal privata leverantörer – tandvård till asylsökande barn och vuxna - 180401 version 1.1
Riktlinjer om tandvård till asylsökande med flera - 2019 version 1

 1. Fyll i intresseanmälan och mejla den till Enhet Tandvård. Därmed intygar du att företaget har giltig F-skattsedel och patientförsäkring samt saknar betalningsanmärkningar.
  Intresseanmälan

 2. Enhet Tandvård prövar vårdgivarens anmälan.

 3. Om anmälan godkänns skickar vi avtalet i två exemplar med vårdgivarens uppgifter inskrivna.

 4. Granska och underteckna de likalydande avtalen – därmed godkänns de fullständiga villkoren.
  Skicka de undertecknade avtalen till:
     Regionens hus
     Enhet Tandvård
     Joselin Nuñez Vergara
     405 44 Göteborg

 5. Enhetschefen för Enhet Tandvård undertecknar avtalen och återsänder det ena avtalet.

Leverantörer är skyldiga att ge asylsökande tandvård enligt avtalet

Om leverantören inte kan erbjuda tandvård inom den tid som avtalet kräver ska patienten hänvisas till annan leverantör.
Observera att avtalet inte gäller tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (så kallade gömda eller papperslösa personer).

Leverantör är en privat vårdgivare med avtal om tandvård till asylsökande barn och vuxna.

Leverantören ska tillhandahålla en god och patientsäker vård:
- Tandvårdslagen (1985:125)
- Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Övriga lagkrav som ställs på landstingets tandvård angående lika villkor oavsett patientens kön, ålder, funktionsvariation, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

Behandlare som utför vården ska ha svensk tandläkarlegitimation eller svensk tandhygienistlegitimation och ska ge sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Allmänna krav

- Vården ska genomsyras av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv och bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet och ska präglas av hög etisk medvetenhet.
- Leverantören ska följa måldokument, riktlinjer och policydokument som är beslutade av regionfullmäktige, regionstyrelsen samt avtalstecknande hälso- och sjukvårdsstyrelse.

På grund av det stora flyktingmottagandet fortsätter den tillfälliga omprioriteringen under första halvåret 2017. Det innebär att förlängd revisionstid nu gäller barn och ungdomar samt unga vuxna listade hos:
• Folktandvården
• Privata leverantörer med avtal om tandvård för asylsökande barn och vuxna.

Den maximala tiden mellan två tandläkarundersökningar är förlängd från 18 till 24 månader för patienter med låg risk att utveckla sjukdom. Tandläkarundersökning av barn och unga genomförs efter behov, dock alltid vid tre års ålder.

Beställ SITHS-kort via länken och följ instruktionerna

TjänsteID-service

Patientinfo finns på 1177.se

1177.se/Vastra-Gotaland > Så fungerar vården > Kostnader och ersättningar > Kostnader och ersättningar inom tandvård
> Tandvård i Sverige om du kommer från annat land

Senast uppdaterad: 2019-10-10 15:37