Avtal om tandvård till asylsökande barn och vuxna

Leverantörer är skyldiga att ge asylsökande tandvård enligt avtalet. Om leverantören inte kan erbjuda tandvård inom den tid som avtalet kräver ska patienten hänvisas till annan leverantör. OBS! Avtalet gäller inte tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (så kallade gömda eller papperslösa personer).

Leverantörer  vårdgivare med avtal om tandvård till asylsökande

Privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland ska ha ett avtal med Västra Götalandsregionen, se nedan. Avtalet gäller fullständig tandvård till asylsökande barn som inte fyllt 18 år samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta till vuxna asylsökande.

Behandling av asylsökande ersätts alltså endast till leverantörer med avtal.

Ersättning till leverantör

Fakturering ska göras utifrån Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland, se sidan Ersättning – Fakturaportalen.

Gör så här för att få ett avtal om tandvård till asylsökande

Läs först:

Avtal privata leverantörer – tandvård till asylsökande barn och vuxna - 180401 version 1.1

Riktlinje – Tandvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Fyll i ansökan om fri tandvård för aslylsökande och mejla den till HSS@vgregion.se
Ansökan om fri tandvård för asylsökande

Leverantörer är skyldiga att ge asylsökande tandvård enligt avtalet

Om leverantören inte kan erbjuda tandvård inom den tid som avtalet kräver ska patienten hänvisas till annan leverantör.
Observera att avtalet inte gäller tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd (så kallade gömda eller papperslösa personer).


Leverantör och behandlare – allmänna krav

Leverantör är en privat vårdgivare med avtal om tandvård till asylsökande barn och vuxna.

Leverantören ska tillhandahålla en god och patientsäker vård:
- Tandvårdslagen (1985:125)
- Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
- Patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Övriga lagkrav som ställs på landstingets tandvård angående lika villkor oavsett patientens kön, ålder, funktionsvariation, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell identitet.

Behandlare som utför vården ska ha svensk tandläkarlegitimation eller svensk tandhygienistlegitimation och ska ge sakkunnig och omsorgsfull vård i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Allmänna krav

- Vården ska genomsyras av ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv och bedrivas i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskildes värdighet och ska präglas av hög etisk medvetenhet.
- Leverantören ska följa måldokument, riktlinjer och policydokument som är beslutade av regionfullmäktige, regionstyrelsen samt avtalstecknande hälso- och sjukvårdsstyrelse.


SITHS-kort – ansök och beställ via TjänsteID-service

Beställ SITHS-kort via länken och följ instruktionerna

TjänsteID-service