Ersättning – Fakturaportalen

SIDAN SKA UPPDATERAS - reglerna för 2019 börjar gälla 15 januari.

Ersättningslista & Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland

Alla nyheter och ändringar är samlade och beskrivna i början av respektive dokument.

Vårdgivaren ersätts genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom unga vuxna inte ska betala patientavgift.

eFrikort – Logga in   Se rubriken nedan, eFrikort: Anslut din klinik & sök behörighet – steg-för-steg

Fakturaportalen – Logga in    

För att kunna använda nya Fakturaportalen måste du ta bort all sparad info från gamla Fakturaportalen – så här tömmer du datorns cache-minne

Du som behandlar patienter med Särskilt tandvårdsstöd hos en privat vårdgivare måste vara registrerad hos Enhet Tandvård – Blankett för registrering

Manual Fakturaportalen ver 4

Fakturera behandlingar inom N-tandvård, F-tandvård och S-tandvård

Fakturaportalen – LOGGA IN

Gäller även för patienter med skyddade personuppgifter. Handläggningen sker automatiskt och ger en direkt återkoppling om uppgifterna stämmer enligt Regler om Särskilt tandvårdsstöd och Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland. I regel kommer ersättningen inom 10 arbetsdagar.

Vid N-tandvård: Ange val av vårdmodell – K, P eller M 1-3. Läs mer under N-tandvård.

Om Fakturaportalen inte fungerar – prova med att uppdatera din webbläsare:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox fungerar inte

Privata vårdgivare kan läsa manualen, den finns även under Hjälp i Fakturaportalens meny.
Manual Fakturaportalen ver 4

Folktandvården och OralCare följer sina egna rutiner och instruktioner.
FAQ – Vanliga frågor och svar om Fakturaportalen OBS! Allt som rör den gamla webbplatsen samt mejladress mm gäller inte längre. Dokumentet ska uppdateras

SITHS-kort

Du måste ha ett SITHS-kort vid inloggning till bland annat eFHB och Fakturaportalen.

Undantag – när Fakturaportalen inte ska användas

De nationella, tredelade fakturablanketterna som beställs från Enhet Tandvård bör användas av vårdgivare i andra landstig som där behandlar patienter från Västra Götaland – så kallad utomlänstandvård. Det gäller både offentliga och privata vårdgivare.
Det går även att använda klinikens egna fakturablanketter.

Läs först INFO – eFrikort i tandvården

Patientens högkostnadsskydd och frikort efter 1 100 kronor i betalda patientavgifter under 12 månader i hälso- och sjukvården kan nu hanteras digitalt. För tandvården gäller det patienter inom Särskilt tandvårdsstöd.

Lär dig allt om eFrikort

Logga in – eFrikort

När alla steg är avklarade kan du logga in och registrera patientavgifter och se om patienten har eFrikort eller ska betala patientavgift. Tänk på att under en övergångstid kan patienter även ha de gamla högkostnadskorten, papperskvitton samt frikort.

eFrikort – extra support för privata vårdgivare

koncernkontoret.tandvard@vgregion.se    Ämne: eFrikort
Joselin Nuñez Vergara
010-441 27 07
Vardagar:    09.00-15.00     tills vidare.

Varje mottagning som tar emot patienter inom Särskilt tandvårdsstöd ska informera om patientavgifter, högkostnadsskydd, frikort och om reglerna för uteblivet besök.

Anslag om patientavgifter – 2017

Patientavgifter

Allmäntandläkare 200 kronor
Specialisttandläkare 300 kronor *
Behandling utförd av annan än tandläkare 100 kronor


- Patientavgift betalas vid varje besök – gäller dock inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.
- Ingen faktureringsavgift får tas ut.
- Patient som är inlagd på sjukhus betalar inte avgift för N, F- eller S-tandvård när det finns ett orsakssamband mellan tandbehandlingen och den medicinska vården.
- Ingen avgift får tas ut när en patient inom N-, F- eller S-tandvård remitteras till särskild röntgenklinik.
- När gränsen för högkostnadstaket närmar sig, ska patienten endast betala det belopp som återstår.
- ATB och STB kan inte kombineras med Särskilt tandvårdsstöd.

        * För behandling utförd av specialisttandläkare inom dennes specialistområde är patientavgiften 300 kronor. För behandling utförd av tandläkare under specialistutbildning är patientavgiften däremot 200 kronor.

Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Högkostnadstak

Patienter har rätt till frikort efter 1 100 kronor i betalade patientavgifter under en 12-månadersperiod enligt samma regler som i hälso- och sjukvården. Det är samma frikort som gäller. Frikort kan beställas från Enhet Tandvård.

 • Om högkostnadstaket inte nås under en 12-månadsperiod påbörjas en ny period när patienten därefter gör nästa besök.
 • Det är inte tillåtet att stryka de äldsta besöken för att flytta fram giltighetsperioden.
 • Fråga alltid om patienten har högkostnadskort eller frikort.

Högkostnadskort

För att undvika felaktiga återbetalningar ska varje kvitto på betald patientavgift inom Särskilt tandvårdsstöd klistras eller stämplas in i högkostnadskortet. Beloppen ska summeras fortlöpande.
När summan närmar sig 1 100 kronor ska patienten endast betala den del av patientavgiften som fattas för att nå högkostnadsskyddet och ha rätt till frikort.

Registrering i högkostnadskortet kan göras i efterhand mot uppvisande av originalkvitto. Det gäller även kvitto på patientavgift via faktura. Har patienten glömt sitt högkostnadskort bör ett nytt kort lämnas ut. En patient kan således ha flera högkostnadskort. Även patienter vars arbetsgivare betalar patientavgiften har rätt till registrering i högkostnadskortet.

Patientavgift som erlagts när högkostnadstaket överskridits ska återbetalas och frikort utfärdas.
För återbetalning ska patienten i första hand hänvisas till den mottagning där den senaste patientavgiften betalades. Patienten har dock rätt att få återbetalningen direkt trots att avgiften betalats hos annan vårdgivare.

Patientavgift betalas vid varje besök – gäller inte unga vuxna och personer som fyllt 85 år.

Frikort

När 1 100 kronor betalats i patientutgift ska ett frikort utfärdas för den tid som återstår av 12-månadsperioden efter det inledande besöket. Frikortet gäller i alla landsting och ger rätt till avgiftsfri vård under giltighetstiden. Nivåer för olika landsting finns på 1177.se.

De högkostnadskort med kvitton som är underlag för frikortet ska makuleras av mottagningen och återlämnas till patienten.
Patienten ska informeras om att behålla frikortet under hela giltighetstiden. Den utfärdande mottagningen ska registrera frikortet i Frikortstjänsten.

12-månadersperioden
Högkostnadsskyddet innebär att patienten under tolv månader sammanlagt betalat högst 1 100 kronor i patientavgifter. Perioden är det år som följer efter det inledande besöket. När det totala beloppet för patient-avgifterna når högkostnadstaket har patienten alltså rätt till frikort för den tid som återstår av 12-månaders-perioden.

Återbetalning
Om patienten inte kan uppvisa giltigt frikort ska patientavgiften betalas vid besöket. Avgiften kan återbetalas i efterhand mot uppvisande av frikort och originalkvitto eller liknande.

Borttappat frikort
Om frikortet är registrerat i frikortstjänsten kan patienten få ett nytt frikort med samma giltighetstid om originalet har försvunnit. Om registrering saknas måste patienten visa upp de makulerade underlagen för frikortet, det vill säga högkostnadskortet och/eller originalkvitton eller motsvarande.

Patienten ska informeras om avgiften via den skriftliga kallelsen eller den muntliga överenskommelsen samt genom anslag vid mottagning och reception. Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.

Avgift vid uteblivande och sent återbud ska betalas när patienten

 • uteblivit från överenskommet besök
  eller
 • meddelat återbud senare än 24 timmar före besökstiden.

  - Avgift ska betalas även om patienten har frikort.
  - Beloppet motsvarar den ordinarie patientavgiften för besöket.
  - Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök eller sent återbud.
  - Avgiften ingår inte i underlag för högkostnadsskydd.
  - Unga vuxna ska betala 100 kronor. (Följer av huvudregeln i Patientavgiftshandboken 1.8 "Avgift ska även tas ut med 100 kr för de besök som normalt är avgiftsfria.")
  - Personer som fyllt 85 år ska betala 100 kronor. (Följer av huvudregeln i Patientavgiftshandboken 1.8)

Avgift tas ut om överenskommelse skett med

 • kallelse till följd av direkt kontakt mellan vårdgivare och patient
 • kallelse från tandläkare efter remiss från annan tandläkare eller läkare
 • återkommande kallelser.

Undantag kan göras om

 • kallelse skett utan överenskommelse mellan vårdgivare och patient
 • om patienten tillhör en patientgrupp som vården särskilt behöver värna om, där det kan vara direkt olämpligt att skicka hem en faktura
 • det finns godtagbara skäl.

Prövningen ska vara restriktiv och utgå från patientens möjlighet att förstå sitt handlande.

Allmänt och särskilt tandvårdsbidrag via Försäkringskassan ska aldrig tas ut i samband med behandling inom Särskilt tandvårdsstöd. De två tandvårdsstöden kan alltså inte kombineras.
Tandvård som inte omfattas av Särskilt tandvårdsstöd ska betalas av patienten själv med hjälp av det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Vårdgivaren ersätts för behandling inom Särskilt tandvårdsstöd genom patientavgiften och resterande belopp via Fakturaportalen. För behandling av unga vuxna och personer som fyllt 85 år ska hela kostnaden faktureras via Fakturaportalen, eftersom dessa patienter inte ska betala patientavgift.

Ett individuellt tandvårdsstöd – kontra allmänna stöd och bidrag

Särskilt tandvårdsstöd administreras av landsting och regioner. Det är ett individuellt och behovsprövat stöd där patienten betalar lika mycket för sin tandvård som för övrig hälso- och sjukvård.

Försäkringskassan administrerar allmänna bidrag och stöd som ger olika fasta belopp eller procentsatser av tandvårdskostnad per år till individer inom vissa åldersgrupper eller liknande.

 • Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)
 • Högkostnadsskydd
 • Särskilt sandvårdsbidrag (STB) till personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning.

Läs mer om det statliga tandvårdsstödet via Försäkringskassan.

Vardagar 17.00 – 07.00 samt lördagar, söndagar och helgdagar hela dygnet fram till 07.00 följande vardag gäller 50 procent prispåslag för akuttandvård vid jourkliniker i privattandvården och i Folktandvården Västra Götaland.

Folktandvårdens jourkliniker

Privattandvårdens jourkliniker får patienten söka själv via sin vårdgivare.

Följande åtgärder får användas vid akuttandvård:

Åtgärdskod Belopp i kronor
103a    548
103L1a    930
103L1a    930
107a 1 500
121a:           81
122a:      360
301a       593
302a:  1 095
303:     2 258
401L Oa:  1 050
401a 1 500
402a 2 400
403a    321
403L 1a    641
521L0a    701
521a: 1 140
Vård som inte behöver förhandsbedömas ska faktureras Enhet Tandvård omgående, dock senast ett år från behandlingsstart. Ersättning för vård äldre än ett år utbetalas inte. Journalkopior kan begäras in.

Förhandsbedömd vård ska slutföras och faktureras inom ett år från beslutsdatum. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras, om inte annat överenskommits. Det ska då framgå varför behandlingsplanen inte kunnat följas. För S-tandvård S 1 och S 2 kan en längre behandlingsperiod än ett år accepteras.

Kvalitetstandläkarna på Enhet Tandvård granskar att fakturerade behandlingar inom N-tandvården lever upp till de krav som Västra Götalandsregionen har rätt att ställa utifrån gällande regler. Journaler kommer att begäras in i de ärenden som plockats ut – slumpvis eller riktat.

En behandling anses inte uppfylla kvalitetskraven om den inte är korrekt dokumenterad. I dessa fall kan Västra Götalandsregionen bestrida betalningsansvaret skriftligen till vårdgivaren och hålla inne hela eller delar av ersättningen.

Läs mer om Kvalitetsgranskning av N-tandvård

Patientens intyg ska kontrolleras vid varje besök.
Intyg kan dras in om det getts på felaktiga grunder eller om patientens situation har ändrats, exempelvis sjukdomsbilden eller bostadsorten. Behandling som utförs utan giltigt intyg ersätts inte.

Logga in i Fakturaportalen – klicka på Registrera räkning och fyll i personnummer

 • om patienten har giltigt intyg anges giltighetstiden med mera
 • om patienten saknar giltigt intyg antar systemet att patienten tillhör S-tandvård
 • om patienten har skyddad identitet – kontakta en handläggare på Enhet tandvård.

Logga in i eFHB – klicka på fliken Sök intyg och FHB.

Kontakta Enhet Tandvård om
- patienten har skyddad identitet
- vårdgivaren finns utanför Västra Götaland och behandlar en patient från Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2019-01-11 10:59