Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tandvård till asylsökande
och personer utan tillstånd

Privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland ska ha ett avtal med Västra Götalandsregionen. Avtalet gäller fullständig tandvård till asylsökande barn och ungdomar som inte fyllt 18 år samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta till vuxna asylsökande. Behandling av asylsökande ersätts alltså endast till leverantörer med avtal.

Leverantörer  vårdgivare med avtal om tandvård till asylsökande

 • Asylsökande är en utländsk medborgare som har tagit sig till Sverige och begärt skydd mot förföljelse men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket eller migrationsdomstol. Alla asylsökande har LMA-kort eller kvitto på asylansökan i avvaktan på LMA-kortet.
 • Personer som vistas i Sverige utan tillstånd är personer som håller sig undan verkställighet av ett beslut om avvisning eller utvisning och personer som befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas här.

På Migrationsverket.se finns fler ord eller begrepp

Riktlinje – Tandvård till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd


Ansvarsfördelning allmäntandvård och specialisttandvård är inte längre en RMR. Det är ett underlag till avtal om fri tandvård barn och unga, och finns i rutan Avtalsdokument – barn och unga vuxna på sidan Fri tandvård – barn och unga

Alla asylsökande barn och barn som vistas i Sverige utan tillstånd, som inte fyllt 18 år har rätt till kostnadsfri, regelbunden och fullständig tandvård i samma omfattning som barn folkbokförda i Västra Götaland.

Det är patientens födelsedag som avgör bedömningen – och inte hela kalenderår.

Omfattande tandvård ska förhandsbedömas – det vill säga om de totala kostnaderna beräknas överstiga 12 000 kronor under kalenderåret.
Blankett för ansökan finns nedan i rutan Förhandsbedömning...
I anamnesrutan ska den vård som redan utförts från 1 januari beskrivas kort. Den totala kostnaden ska anges, det vill säga både för den utförda och för den som planeras fram till 31 december.

Behandlingsansvaret för barn som inte fyllt 18 år ligger i första hand hos Folktandvården, men patienten har alltid rätt att välja vårdgivare.

Asylsökande ska alltid uppvisa giltigt LMA-kort eller kvitto på asylansökan vid besöket.

 • Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta.
  Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.
 • Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 24 år har rätt till omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta – men ska betala 50 kronor i patientavgift per besök.
  Det är patientens födelsedag och inte hela kalenderår som avgör bedömningen.

Behandlingsansvaret för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, som fyllt 18 år ligger i första hand hos Folktandvården. Vid svåra smärtor får personen även behandlas av jourhavande privattandläkare. Privattandläkare har bara rätt att ge smärtlindring. Om den behandling som återstår kan anses vara tandvård som inte kan vänta, ska privattandläkare omedelbart remittera patienten till Folktandvården.

Omfattande tandvård ska förhandsbedömas – det vill säga om de totala kostnaderna beräknas överstiga 6 000 kronor under kalenderåret.
Blankett för ansökan finns nedan i rutan Förhandsbedömning...
I anamnesrutan ska den vård som redan utförts från 1 januari beskrivas kort. Den totala kostnaden ska anges, det vill säga både för den utförda och för den som planeras fram till 31 december.

All behandling utöver omedelbar tandvård och tandvård som inte kan vänta, ska betalas av patienten själv.

Asylsökande ska alltid uppvisa giltigt LMA-kort eller kvitto på asylansökan vid besöket.

Här avses tillstånd som i normalfallet skulle tas om hand utan dröjsmål för att orsaka så lite lidande som möjligt för patienten. Som beslutstöd ges följande exempel:

 1. Akuta, infektiösa tillstånd i tänderna och deras omgivning. Exempelvis sanering av infektionsfoci, extraktion, akut rotbehandling och tandvård som påverkar patientens allmänhälsa. Även tandvård som är en följd av akutbehandling till exempel fortsatt rotbehandling, temporära kronersättningar och långtidstemporära fyllningar avses. För rotbehandling av tänder bakom 5:or krävs godkänd förhandsbedömning.
 2. Svåra smärttillstånd och traumatiska tandskador som kräver omedelbart omhändertagande. Vid traumafall bör en noggrann gränsdragning göras mellan vad som kräver omedelbar vård och vad som kan vänta.
 3. Temporär protetisk ersättning vid förlust av en eller flera tänder i samband med trauma. Exempelvis när akutbehandling eller trauma medfört tandlucka i framtandsområdet. Den definitiva protetiska behandlingen kan däremot vänta.
  Vid frakturerad tandkrona bör roten skyddas med temporär kronersättning. Reparativ åtgärd ersätts som sjukdomsbehandlande åtgärd 301-303 innefattande långtidstemporär fyllning.
 4. Sekundära kariesangrepp i anslutning till kron- eller brokonstruktioner bör behandlas om konstruktionen annars kan äventyras.
 5. Fastsättning av lossnad krona, lagning av avtagbar protes samt ersättning av sådan protes som gått förlorad eller skadats så att den inte kan lagas, bör även ingå i ersättningsberättigad vård under förutsättning att protesen kan anses absolut nödvändig från estetisk och funktionell synpunkt för den vårdsökande. Vård som inte kan vänta innefattar även därmed sammanhängande följdinsatser som exempelvis fullföljande av behandling med temporär partialprotes eller helprotes om tandextraktioner utförts på ersättningsberättigad indikation.
 6. Vid akuta fall med pulpaskada eller osteit bör lämpligheten av rotbehandling eller extraktion prövas varvid indikationerna för extraktion vidgas. Därvid bör hänsyn tas till inte bara tandens värde från funktionell och estetisk synpunkt utan även till den vårdsökandes bettstatus i övrigt.

När det är rimligt att anta att en patient har flyktingstatus, bör vårdpersonalen på kliniken/mottagningen förklara för patienten att det är viktigt att veta om hen är "person utan tillstånd".
Registreringen görs för att dokumentera och säkra vården för den unika individen.

Privata vårdgivare

Person som vistas i Sverige utan tillstånd skrivs in i journalsystemet och hanteras som vid skyddad identitet:

 • Skriv in födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer.
 • Sätt X i adressfältet då "personer utan tillstånd" ofta saknar adress.
 • Eventuellt mobilnummer till patient eller kontaktperson.
 • Saknas identitetshandling skrivs patienten in med ett skapat nummer i journalsystemet. Detta finns enbart för den medicinska säkerheten och tas med vid alla besök på kliniken/mottagningen. Patienten ska ha full insikt i sin identitetsbeteckning.

Folktandvården

Använd rutinen för registrering av personer utan tillstånd som finns i T4-handboken

All förhandsbedömd vård ska slutföras inom ett år från beslutet. I annat fall ska en ny förhandsbedömning göras.
Blankett för ansökan om förhandsbedömning finns nedan.

Tandvårdssamordning bedömer:

 • Om patienten är berättigad till tandvård enligt reglerna för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd oavsett ålder.
 • Om den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån asyltidens eller vistelsetidens längd och patientens behov. Vård som kräver långvariga behandlingstider och inte är av akut karaktär bör inte påbörjas när ett avbrytande kan få negativa följder för en asylsökande person som inte tillåts stanna i Sverige.
 • Om det begärda priset är skäligt. Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd gäller – se sidan Ersättning – Fakturaportalen.

Behandling ska förhandsbedömas i följande fall:

 • All tidsdebitering – oavsett den beräknade kostnaden.
 • Behandling som beräknas kosta över 12 000 kronor per patient, kalenderår och vårdgivare.
 • Tandreglering (ortodonti) och behandling med käkbensförankrad tandersättning (implantat).
  Observera att endast barn som inte fyllt 18 år kan få dessa behandlingar.
 • Rotbehandling av tänder bakom 6:or.

Ansökan om förhandsbedömning

Blankett – Begäran om förhandsbedömning för tandvård till asylsökande m fl (ver 200130)

 • I anamnesrutan ska den vård som redan utförts från 1 januari beskrivas kort.
 • Den totala kostnaden ska anges, det vill säga både för den utförda och för den som planeras fram till 31 december. Kostnaden beräknas enligt Ersättningslista för Särskilt tandvårdsstöd – se sidan Ersättning – Fakturaportalen.

Röntgenbilder ska alltid bifogas.

Patientuppgifter:

 • Asylsökande – notera alltid:
  1. "Asylsökande"
  2. LMA-nummer och giltighetstid (finns på LMA-kortet och asylkvittot)
  3. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer
 • Person som vistas i Sverige utan tillstånd – notera alltid:
  1. "Utan tillstånd"
  2. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer

Skicka ansökan med bilagor till Tandvårdssaordning.

Boka endast via Tolkförmedling Väst

Om det behövs får tolk användas. Vid behandling av asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd oavsett ålder, betalas kostnaden för tolk av VGR, läs mer på sidan Asylsökande och personer utan tillstånd.

Ersättning för tolkbesök

Asylsökande:
Uppge alltid den asylsökandes LMA-nummer vid beställning av tolk. Tolkförmedling Väst skickar då fakturan direkt till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.
OBS! Endast leverantörer med avtal får behandla asylsökande.

Personer som vistas i Sverige utan tillstånd:
Tolkkostnaden betalas först av vårdgivaren. Därefter skickas underlaget från tolkförmedlingen samt fakturan till Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.

Det är samma regler för sekretess och integritet som gäller för "asylsökande" och "personer utan tillstånd" som för personer boende i Sverige. Tystnadsplikt gäller även gentemot polisen och kan endast brytas vid misstanke om att en individ begått brott med minimipåföljd ett års fängelse.

 • Om polisen frågar om en namngiven person befinner sig på kliniken eller mottagningen är vårdpersonal enligt lag skyldig att svara på detta. Vid förfrågan via telefon ska motringning ske via den uppringandes växelnummer.
 • Vårdpersonal får inte svara på om man känner till en viss person eller om personen varit på kliniken/mottagningen eller har en bokat tid längre fram.

Patientavgifter

 • Barn som inte fyllt 18 år har rätt till kostnadsfri fullständig tandvård.
  Betalar ingen patientavgift.
 • Personer som fyllt 18 men inte 24 år har rätt till kostnadsfri omedelbar (akut) tandvård och tandvård som inte kan vänta.
  Betalar ingen patientavgift.
 • Personer som fyllt 24 år har rätt till omedelbar (akut) tandvård och tandvård som inte kan vänta.
  Betalar 50 kronor i patientavgift vid varje besök.

 

Uteblivet besök och sent återbud

Patienterna ska informeras om avgifter för uteblivet besök eller sent återbud. Information ska ges via den skriftliga kallelsen eller muntlig överenskommelse samt genom anslag vid mottagning och reception.
Vid tidsbeställning bör patienten informeras om att avgift kommer att tas ut enligt nedan.

Avgift ska betalas när patienten

Belopp och betalningsansvar

1. Underåriga patienter – barn och ungdomar som inte fyllt 18 år
100 kronor ska betalas av barnets förmyndare – trots att ordinarie patientavgift är 50 kronor.
Se Patientavgiftshandboken ovan punkt 3, 4 & 6 samt styckena Avgiftsbefrielse och Övrigt.

2. Myndiga patienter – två åldersgrupper

 • Personer som fyllt 18 år men inte 24 år
  100 kronor
  ska betalas av patienten själv – trots att ordinarie patientavgift är 50 kronor.
  Se Patientavgiftshandboken ovan punkt 3, 4 & 6 samt styckena Avgiftsbefrielse och Övrigt.
 • Personer som fyllt 24 år
  100 kronor
  ska betalas av patienten själv – trots att ordinarie patientavgift är 50 kronor.
  Se Patientavgiftshandboken ovan punkt 3, 4 & 6 samt styckena Avgiftsbefrielse och Övrigt.

Läs mer om betalningsansvar och avgiftsbefrielse

Se Patientavgiftshandboken ovan styckena Avgiftsbefrielse och Övrigt.

 

OBS!  Privata vårdgivare som vill erbjuda tandvård till asylsökande i Västra Götaland ska ha ett avtal med Västra Götalandsregionen.
Behandling ersätts endast till leverantörer med avtal.

All ersättningsberättigad tandvård faktureras enligt Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd – se sidan Ersättning – Fakturaportalen.

En kopia av eventuell förhandsbedömning ska bifogas fakturan.

Ersättningskravet ska minskas med belopp som mottagits i patientavgifter från asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd som fyllt 24 år.

Patientuppgifter i fakturaunderlaget

 • Asylsökande – notera alltid:
  1. "Asylsökande"
  2. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer
 • Person som vistas i Sverige utan tillstånd – notera alltid:
  1. "Utan tillstånd"
  2. Födelsedatum med åtta siffror (åååå-mm-dd) eller fullständigt personnummer

Frågor om fakturering – asylsökande och personer utan tillstånd

Senast uppdaterad: 2021-02-23 14:20