Hälso- och sjukvård

Här kan du läsa om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Vilken vård ska erbjudas?

Utöver hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och tandvårdslagen (1985:125) omfattas asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, av lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera och lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Följande vård ska erbjudas:

  • Barn till och med 17 år ska erbjudas samma hälso- och sjukvård och tandvård som folkbokförda barn.
  • Vuxna som fyllt 18 år ska erbjudas akut sjukvård och tandvård, sjukvård och tandvård som inte kan anstå, förlossningsvård, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och vård och åtgärder enligt Smittskyddslagen.
  • En kostnadsfri hälsoundersökning ska erbjudas både barn och vuxna, om det inte är uppenbart obehövligt.

I de fall behandling av föräldrar är nödvändig för barnets vård, inom barn- och ungdomspsykiatrin, bör detta erbjudas enligt förordning (1996:1357) om statlig ersättning.

Vård som inte kan anstå

Vad som ska räknas som "vård som inte kan anstå" måste alltid avgöras i det enskilda fallet av den behandlande läkaren eller annan ansvarig vårdpersonal, enligt Socialstyrelsen. Bara behandlande läkare eller annan ansvarig vårdpersonal som har kunskap om patientens individuella förutsättningar, kan bedöma vilka åtgärder som krävs och när. Utöver akut vård omfattas exempelvis vård

  • där en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienten
  • som kan motverka ett mer allvarligt sjukdomstillstånd
  • för att undvika mer omfattande vård och behandling
  • för att minska användningen av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder
  • som är följdinsatser till vård som givits, inklusive psykiatrisk vård.

Hemsjukvård, hjälpmedel, rehabilitering, habilitering och läkemedelsnära produkter så som inkontinens-, stomi-, diabetesprodukter och särskilda näringslösningar, som bedöms vara vård som inte kan anstå, är ytterligare exempel på insatser som kan erbjudas.

Utskrivningsklara patienter

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram ett dokument som beskriver handläggningen av asylsökande patienter, som vårdats på sjukhus och som är utskrivningsklara men som har kvarstående vårdbehov som inte kan anstå.
Sveriges Kommuner och Regioner - Asylsökande patienter som är utskrivningsklara men som har kvarstående vårdbehov som inte kan anstå