Mer information

Här finns mer information om vilka regler som gäller kring hälso- och sjukvård för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Fakturering

För att få ersättning för vård som ges till asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, krävs fakturering. I underlaget måste det framgå om personen är asylsökande samt LMA-kortsnumret eller om personen befinner sig i Sverige utan tillstånd. Fakturering ska ske månadsvis.
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Glasögonbidrag för barn och unga

Asylsökande barn och unga har rätt till glasögonbidrag.
1177 Vårdguiden - Glasögonbidrag för barn och unga

Habilitering

Om behov av habilitering som inte kan anstå finns, kan vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd erbjudas detta. Barn har rätt till habilitering på samma sätt som bosatta barn.
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Hemsjukvård

Om vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd har behov av hemsjukvård som inte kan anstå, kan detta erbjudas. Barn har rätt till hemsjukvård på samma sätt som bosatta barn.
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Hjälpmedel

Hjälpmedel som bedöms vara vård som inte kan anstå, kan erbjudas vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Barn har rätt till hjälpmedel på samma sätt som bosatta barn.
Vård av personer från andra länder

Intyg

Enligt patientdatalagen ska den som är skyldig att föra patientjournal, på begäran av patienten, utfärda intyg om vården. Socialstyrelsen har därför utformat föreskrifter om utfärdande av intyg. Om intyg begärs av till exempel en asylsökande, kan intyg enligt 3499:99 i Patientavgiftshandboken tillämpas. Migrationsverket har också tagit fram en blankett som vården kan använda vid läkarutlåtandet.
Patientdatalag (2008:355)
Socialstyrelsens föreskrifter om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården ( HSLF-FS 2018:54)
Patientavgiftshandboken - Hälsovård
Migrationsverket - Utlåtande från läkare vid prövning av hälsotillstånd i ärenden om uppehållstillstånd eller verkställighetshinder

Läkemedel på recept

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, har rätt till receptförskrivna läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen.
Migrationsverket - Apotek
Landstingssubventioner - Personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Läkemedelsnära produkter

Läkemedelsnära produkter så som inkontinens-, stomi-, diabetesprodukter och särskilda näringslösningar ingår i den vård som ska erbjudas vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd, om detta inte kan anstå. Barn har rätt till läkemedelsnära produkter på samma sätt som bosatta barn.
Läkemedelsnära Produkter

Patientavgifter

Enligt förordning (1994:362) och (2013:412) om vårdavgifter betalar asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd särskilda patientavgifter, som finns beskrivna i Västra Götalandsregionens patientavgiftshandbok. Frågor kring patientavgifter besvaras av respektive förvaltnings kontaktperson för patientavgiftsfrågor.
Patientavgiftshandboken

Rehabilitering

Vuxna asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt till rehabilitering, som inte kan anstå. Vuxna betalar 25 kr för besök efter remiss, annars 100 kr. Barn har rätt till rehabilitering på samma sätt som bosatta barn.
Patientavgiftshandboken
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd

Sjukresor

Reglerna kring sjukresor för asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd är samma som för folkbokförda personer, förutom egenavgiften som är lägre.
1177 Vårdguiden - Sjukresor i Västra Götaland

Tandvård

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd har rätt till tandvård enligt lag.
Tandvård för asylsökande och personer utan tillstånd

Tolk

Enligt Förvaltningslagen (2017:900) 13§, ska tolk användas vid kontakt med en person som inte behärskar svenska. Vid akut behov av tolk finns telefontolk att tillgå. Även framtagna bildstöd finns på olika språk. Tänk på att barn inte får användas som språktolk i Västra Götalandsregionen.
Tolkförmedling Väst
Lärandecentrum migration och hälsa - Tolk
Förhindra barn som tolk

Vaccinationer

Barn under 18 år har rätt till kostnadsfria kompletterande vaccinationer. Det gäller även barn som tillhör riskgrupp avseende tuberkulos och hepatit B. Vaccinationerna ingår inte i ersättningen för hälsoundersökningen, utan faktureras separat som besök avseende sjukvårdande behandling. Vuxna över 18 år får på eget initiativ bekosta eventuella vaccinationer själva, enligt Patientavgiftshandbokens regionala prislista för vaccin.
Folkhälsomyndigheten - Vaccination av barn och ungdomar
Fakturering asylsökande och personer utan tillstånd
Patientavgiftshandboken - Hälsovård