Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens uppdrag är att bidra till ett rikt kulturliv i ett sammanhållet Västra Götaland. Kulturen, naturarvet och kulturarvet har oersättliga värden både i sig själv och som motor för utveckling, hållbarhet och hälsa.

Förvaltningens verksamhet styrs av Styrelsen för kulturutveckling på uppdrag av Kulturnämnden.

För kulturnämnden

Kulturnämnden är VGR:s ledande politiska organ inom strategiska kultur- och demokratifrågor. Nämnden arbetar också med att fördela de medel som staten avsätter till regionen via kultursamverkansmodellen.

Kulturnämnden ska verka för att ge invånarna i regionen möjlighet till ett demokratiskt kulturliv, med goda förutsättningar för skapande och folkbildning genom att

 • initiera och verka för en demokratisk samhällsutveckling
 • genom uppdrag och stöd ange inriktning och ekonomiska förutsättningar för de kulturverksamheter som Västra Götalandsregionen (VGR) ansvarar för eller bidrar till. Dessa är
  • GöteborgsOperan AB
  • Göteborgs Symfoniker AB
  • Regionteater Väst AB
  • Film i Väst AB
  • Styrelsen för kulturutveckling
  • Muséer, teatrar, musikinstitutioner, konstinstitutioner samt övriga regionala verksamheter inom kulturområdet
  • kulturuppdrag till styrelsen för folkhögskolor
 • ansvara för organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar på regional nivå i Västra Götaland.
 • ansvara för organisationsstöd och verksamhetsbidrag till det civila samhället som verkar på regional nivå i Västra Götaland.
 • ge organisationsbidrag till studieförbundsdistrikt och idrottsförbundsdistrikt samt föreningsstöd till distriktsorganisationer.
 • ansvara för att ta fram och driva arbetet med måldokument och strategiska planer samt kulturplan inom nämndens ansvarsområden.
 • ansvara för den övergripande dialogen på regional nivå med det civila samhället med syfte att stärka samverkan mellan det civila samhället och VGR. 
 • driva de områden som framgår av regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland som ligger inom nämndens ansvarsområde.
 • verka för forskning och utveckling inom nämndens ansvarsområde.

För styrelsen för kulturutveckling

Kulturförvaltningen ska bidra till ett rikt kulturliv som når och angår invånarna i hela regionen genom att 

 • erbjuda specialistkunskap inom kultur-, natur och kulturarvsområdena som stöd för regionens kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.
 • bidra med stöd, samordning och genomförande av insatser och aktiviteter, i nära samarbete med kommuner, civilsamhälle och andra aktörer.
 • driva museer och besöksmål.
 • ansvara för drift och utveckling av Världsarv Tanum i samverkan med andra huvudmän.
 • ansvara för den regionala biblioteksverksamheten och tillsammans med kommunerna i Västra Götaland driva och utveckla verksamheten.
 • vara en del av den nationella och regionala infrastrukturen för forskning och utveckling inom våra kompetensområden.
 • vara en samordnande part i utvecklingsprocesser med kultur, natur- och kulturarv som grund.

Läs mer på Kulturförvaltningens webbplats