Ny kulturstrategi på remiss 1 mars

Den 1 mars gick den regionala kulturstrategin ut på remiss. Det är ett av Västra Götalandsregionens fyra måldokument. Förslaget på strategi som går ut på remiss ska från och med 2024 ersätta den befintliga kulturstrategin.

Kulturstrategin utgår från utmaningar och behov inom kulturområdet i Västra Götaland, sammanställda genom dialog med en stor mängd kulturaktörer samt kommuner i länet. Strategin pekar ut fem strategiska utvecklingsområden med prioriteringar för hur kulturpolitiken ska genomföras.

Var hittas remissen?

Finns på www.vgregion.se/kulturstrategi2024 från 1 mars.

Hur svarar man?

Svar på remissen ska inkomma senast den 31 maj 2023. 

Svaret skickas in i wordformat (döpt med namn på den organisation eller person som svarar) till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer och organisationens namn i ämnesraden. 

Svaret ska utgå från strategins rubriker och kan innehålla både yttranden över upplevda styrkor eller förbättringsmöjligheter i strategin.

Hur behandlas synpunkterna?

Västra Götalandsregionen sammanställer och behandlar de inkomna synpunkterna efter att remissperioden är slut. Planeringen för beslut och remisshantering utgår från att kulturnämnden behandlar förslaget den 7 september. Regionfullmäktige beslutar om strategin den 28 november. 

 

Björn Ohlén

Regionutvecklare

Telefonnummer

Katti Hoflin

Kulturchef

Telefonnummer