Samverkansnämnden Västra Sjukvårdsregionen

Västra Götalandsregionen och Region Halland har skrivit samverkansavtal som reglerar att alla invånare har tillgång till högspecialiserad vård, länssjukvård och möjlighet att välja öppenvård fritt inom området.

Sverige är indelat i sex sjukvårdsregioner (Norra, Stockholm-Gotland, Mellansverige, Sydöstra, Västra samt Södra). För Västra sjukvårdsregionen sker samverkan mellan Västra Götalandsregionen och de norra kommunerna (Kungsbacka, Varberg och Falkenberg) i Region Halland. Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen är ett politiskt samverkansorgan som har en rådgivande och rekommenderande funktion. Nämndens uppgift är att handha, utveckla och följa upp den samverkan som regleras i samverkansavtalet. Ordförandeskapet är uppdelat i halva mandatperioden där Västra Götalandsregionen innehar ordförandeskapet 2019-2020 och Region Halland 2021-2022.

Samverkansområdenas huvudkontaktpersoner i västra sjukvårdsregionen

Cancervård i Västra sjukvårdsregionen

En verksamhet i Västra Sjukvårdsregionen är Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst) som är en kunskapsorganisation för utveckling av cancervården och ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC Väst arbetar på uppdrag av Socialdepartementet, Västra Götalandsregionen och Region Halland tillsammans med olika aktörer för att skapa en mer patientfokuserad, jämlik och effektiv cancervård. Arbetet sker inom tio uppdrag, som utgår från den nationella cancerstrategin.