Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att ge uppdrag till den egna verksamheten, ingå avtal med privata utförare och fördelning av nämndens budget till utförarna inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och tandvården i Västra Götaland.

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar utifrån ett konkurrensneutralt förhållningssätt och har uppdraget att verka för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa i Västra Götaland. Genom uppdrag, avtal och fördelning av resurser ska den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställa hushållning av Västra Götalandsregionens resurser, att tillgängligheten till vård är god och att lagstiftning inom tillgänglighetsområdet uppfylls.

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens uppgift är att realisera och konkretisera måldokument och strategiska planer från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och regionfullmäktige i ett kortare perspektiv genom att besluta uppdrag till Västra Götalandsregionens utförarverksamheter, avtal med externa vårdgivare och tilldelning av resurser.

Uppdragen ska i normalfallet vara fleråriga för att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för utförarverksamheten. I konkretiseringen av måldokument och strategiska planer ska utförarnas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Inspel och synpunkter från de delregionala nämnderna ska beaktas. Den operativa nämnden beslutar slutgiltigt om uppdrag och resurstilldelning. Nämnden ska särskilt beakta de områden där det finns särskilda skäl för en regiongemensam produktions- och kapacitetsplanering för ökad tillgänglighet.

Den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden följer löpande upp genomförandet av de uppdrag nämnden har fördelat och de avtal som nämnden ingått. Nämnden ska agera om en utförare inte levererar enligt uppdrag eller avtal. Nämnden kan då besluta om omfördelning av både uppdrag och resurser

Anna Schürer von Waldheim

Nämndsamordnare