Beredningen för nära vård

Beredning för nära vårds huvuduppgift är att bereda ärenden till strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden inom området nära vård.

Beredning för nära vård börjar sitt uppdrag september 2023 och avslutar sitt uppdrag januari 2025.

Centrala frågor i beredningens arbete är att:

  1. ta fram underlag för inriktning inför ändring av vårdvalssystemet inför
    2025 som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden sedan ska kunna
    omsätta till förfrågningsunderlag.
  2. bevaka och beakta arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården
    med särskilt beaktande på primärvårdens roll i området nära vård.
  3. utveckla arbetet med en jämlik tillgång av vård hela regionen och särskilt beakta geografiska och socioekonomiska skillnader.
  4. ta fram förslag på principer och inriktning för ny ersättningsmodell som bidrar till en mer jämlik primärvård i hela regionen samt minskad onödig administration.

Kontakt

Ansvarig tjänsteperson: Karin Loström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör

E-post: strategisk.halso-och.sjukvardsnamnd@vgregion.se 

Katarina Trampush

Nämndsamordnare