Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden är Västra Götalandsregionens ledande hälso- och sjukvårdspolitiska organ och arbetar med strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor ur ett invånar- och regionövergripande perspektiv med fokus på invånarnas tillgång till jämlik hälso- och sjukvård.

Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar utifrån ett konkurrensneutralt förhållningssätt och har uppdraget att verka för en jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa i Västra Götaland.

Nämnden ansvarar för att ta fram måldokument och strategiska planer för den övergripande och långsiktiga inriktningen inom hälso- och sjukvård, tandvård och folkhälsa samt besluta om och följa upp tillhörande planer. Dessa planer ska utgå från vårdens kunskap och innehåll och beakta resurs- och investeringsbehov, kompetensförsörjning, vårdutbudsstruktur och horisontella prioriteringar. Måldokument och planer ligger till grund för den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag, avtal och fördelning av nämndens budget till utförarna.

Den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att följa upp och till regionfullmäktige analysera och rapportera hur den regionfinansierade hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen svarar upp mot måldokument och strategiska planer och samhällsuppdrag.

Den strategiska nämnden ska vid behov ta fram förslag till uppdatering av måldokument och strategiska planer. Den operativa hälso- och sjukvårdsnämndens och de delregionala nämndernas uppföljning utgör underlag för denna analys och rapportering.

Beredningar

Beredningen för psykisk hälsa

Beredningen för nära vård

Katarina Trampush

Nämndsamordnare

Ben Norman

Nämndsamordnare